Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Reglement cliëntenparticipatie WSW Helmond 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement cliëntenparticipatie WSW Helmond 2009
CiteertitelReglement cliëntenparticipatie WSW Helmond 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement cliëntenparticipatie WSW Helmond 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3
 2. Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening, art. 3
 3. Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2009nieuwe regeling

23-06-2009

Gemeenteblad, 2009, 65

Collegebesluit, 2009, 0955672

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement cliëntenparticipatie WSW Helmond 2009

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Collegevoorstel 0955672;

Gelet op artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening, artikel 3 van de Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Helmond 2008 en artikel 84 van de Gemeentewet;

 

Besluit

I. Vast te stellen het Reglement cliëntenparticipatie WSW Helmond 2009

II. In te trekken het Reglement cliëntenparticipatie WSW Helmond 2008

Artikel 1 Doel participatie

De cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het bewerkstelligen dat Wsw-geïndiceerden en hun vertegenwoordigers bij het gemeentelijke beleid op het gebied van de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijke Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De participatiecommissie Wsw – hierna te noemen commissie – heeft tot taak de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep deelnemende gemeenten, gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle op en de evaluatie van gemeentelijk beleid betreffen op de terreinen inkomen, werk en zorg.

 • 2.

  De leden van de commissie dragen zorg voor een goede communicatie met en terugkoppeling naar de achterban.

 • 3.

  De commissie kan derden als adviseur uitnodigen om een vergadering bij te wonen met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. In zo’n geval treft de voorzitter de nodige maatregelen.

Artikel 3 Samenstelling

De commissie bestaat uit:

 • a.

  Eén onafhankelijke voorzitter;

 • b.

  Vijf leden van belangenorganisaties, zijnde:

  één vertegenwoordiger van de vakbond ABVA / KABO;

  één gezamenlijk vertegenwoordiger namens de Gehandicapten Organisaties in de gemeenten;

  één vertegenwoordiger van de Stichting MEE Zuidoost Brabant;

  één vertegenwoordiger van de Nederlandse vereniging voor Autisme;

  één vertegenwoordiger van de Belangenorganisatie(s) RFvO-Zorgbelang;

 • c.

  zes personen die Wsw-geïndiceerd zijn of op een andere manier behoren tot de personen bedoeld in artikel 1, derde lid Wet sociale werkvoorziening, met in beginsel vertegenwoordiging vanuit iedere aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep deelnemende gemeente.

Artikel 4 Voorzitter en secretaris

 • 1.

  Het voorzitterschap van de commissie wordt bekleed door een onafhankelijk voorzitter.

  De voorzitter heeft geen stemrecht. Bij verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door een lid van de commissie, dat door die commissie is voorgedragen als vervanger.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst namens de aan de

  Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep deelnemende gemeenten een secretaris en plaatsvervangend secretaris aan. Deze zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht.

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Voor de benoeming van de leden als bedoeld in artikel 3, onder b, worden de besturen van de genoemde organisaties en instellingen door het college van burgemeester en wethouders namens de aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep deelnemende gemeenten schriftelijk in de gelegenheid gesteld elk één persoon uit hun midden voor te dragen.

 • 2.

  Voor de benoeming van de leden als bedoeld in artikel 3, onder c wordt de volgende procedure gevolgd:

  • -

   iedere cliënt wordt in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen.

  • -

   de voorzitter en secretaris van de commissie selecteren de kandidaten en dragen deze voor aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De leden van de commissie worden namens de aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep deelnemende gemeenten benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De zittingsduur van de commissie is gelijk aan die van de gemeenteraad.

 • 5.

  De leden treden gelijktijdig af, doch zijn eenmaal terstond herbenoembaar. Zij blijven hun functie waarnemen totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 6.

  De Wsw-geïndiceerde als bedoeld in artikel 3 onder c kan lid zijn zolang hij behoort tot de personen zoals bedoeld in artikel 1, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening. De Wsw-geïndiceerde die niet langer behoort tot de personen als bedoeld in artikel 1, derde lid van de Wsw, treedt af en blijft de functie waarnemen tot in de vacature is voorzien.

 • 7.

  In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een lid dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 6 Ontslag

1.Het college van burgemeester en wethouders kan namens de aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep deelnemende gemeenten een lid van de commissie tussentijds ontslaan als dit lid niet langer voldoet aan de voorwaarden om lid van de commissie te kunnen zijn, handelt in strijdt met de verplichtingen die voortvloeien uit de wet of dit reglement, of naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders niet functioneert.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit noodzakelijk acht of als tenminste de helft van het aantal leden hun verlangen hiertoe met opgave van redenen aan de voorzitter mededelen.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. Hij zorgt er voor dat elk lid tijdig, doch uiterlijk 7 dagen voor de vergadering, schriftelijk wordt opgeroepen. In spoedeisende gevallen kan van genoemde termijn worden afgeweken. De oproeping voor de vergadering vermeldt de agenda, alsmede de volgorde van de te behandelen onderwerpen en wordt voor zover mogelijk vergezeld van de stukken, die betrekking hebben op deze onderwerpen.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1.

  De commissie kan slechts besluiten indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.

 • 2.

  Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

 • 3.

  De stemming geschiedt mondeling.

 • 4.

  Bij staking van stemmen wordt geen advies uitgebracht, maar verslag gedaan van de opvattingen van de commissieleden.

Artikel 9 Presentiegeldvergoeding

 • 1.

  Aan de leden van de commissie kan een presentiegeldvergoeding worden verstrekt conform het bepaalde in de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissie-leden.

 • 2.

  Het eventueel toe te kennen bedrag als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op de maximum vergoeding voor commissieleden niet-raadsleden op basis van de geldende circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 10 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden.

 • 2.

  Een vergadering wordt besloten verklaard, wanneer dit door tenminste een vijfde van de aanwezige leden wordt gevraagd of de voorzitter dit nodig acht.

 • 3.

  De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4.

  Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van toepassing die gelden voor een openbare vergadering.

 • 5.

  Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de commissie anders beslist.

Artikel 11 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie kan omtrent het in een besloten vergadering besprokene geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt zowel voor de leden, de secretaris als voor de andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

 • 2.

  De geheimhouding in het eerste lid bedoeld geldt totdat de commissie die opheft.

 • 3.

  De voorzitter van de commissie dan wel de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep deelnemende gemeenten, kunnen omtrent de inhoud van de door hen aan de commissie overgelegde stukken aan de leden van de commissie geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt ook voor de andere in het eerste lid bedoelde personen indien zij van de inhoud van die stukken kennisnemen.

 • 4.

  De in het derde lid bedoelde geheimhoudingsplicht geldt totdat degene die de verplichting heeft opgelegd, haar opheft.

 • 5.

  Stukken, waaromtrent geheimhouding is opgelegd, kunnen bij de secretaris van de commissie worden ingezien door de leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep deelnemende gemeenten.

Artikel 12 Verslag commissievergadering

 • 1.

  Van het verhandelde in een vergadering van de commissie wordt door de secretaris zo spoedig mogelijk een verslag gemaakt, dat de zakelijke inhoud van het besprokene bevat.

 • 2.

  Gevraagde en ongevraagde adviezen worden in het verslag opgenomen.

 • 3.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering van de commissie ter vaststelling aangeboden.

Artikel 13 Naamgeving commissie

De Participatiecommissie Wsw wordt aangehaald als Wsw-Raad Peelland.

Artikel 14 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist:

 • a.

  de voorzitter van de commissie, indien het de vergaderorde betreft;

 • b.

  het college van burgemeester en wethouders namens de aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlantgroep deelnemende gemeenten, over andere aangelegenheden.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering 23 juni 2009.

Burgemeester van Helmond,

De burgemeester,

drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

mr. A.C.J.M. de Kroon

Bekend gemaakt op:

10 juli 2009

De gemeentesecretaris

mr. A.C.J.M. de Kroon