Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende zorgvuldige dialoog Beleidsregel Zorgvuldige dialoog Helmond 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende zorgvuldige dialoog Beleidsregel Zorgvuldige dialoog Helmond 2018
CiteertitelBeleidsregel Zorgvuldige dialoog Helmond 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.1.2, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2018nieuwe regeling

25-06-2018

gmb-2018-143803

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende zorgvuldige dialoog Beleidsregel Zorgvuldige dialoog Helmond 2018

Burgemeester en wethouders van Helmond

 

Gelet op de artikelen 3.1.2 lid 2 onder a van het Besluit ruimtelijke ordening en de artikelen 3.4.1 onder g en 3.4.3 onder k van het parapluplan Zorgvuldige veehouderij.

 

besluiten

 

vast te stellen de Beleidsregel Zorgvuldige dialoog Helmond 2018

Artikel 1 Werkwijze zorgvuldige dialoog

 • a.

  De initiatiefnemer van een wijzigingsplan zoals bedoeld in het parapluplan Zorgvuldige veehouderij organiseert een dialoog met omwonenden/belanghebbenden.

 • b.

  De initiatiefnemer nodigt minimaal de omwonenden/belanghebbenden uit die in een straal van 500 m van zijn bedrijf wonen, waarbij de rand van het bouwvlak als meetpunt wordt genomen. Hij stelt zich de vraag of er aanleiding is om meer mensen uit te nodigen. Bijvoorbeeld relevante belangenorganisaties en de wijkraad. Is het laatste aan de orde, dan stelt de initiatiefnemer de gemeente vooraf op de hoogte van de datum van de dialoog.

 • c.

  Er wordt uitgelegd wat de plannen zijn waarop de aanvraag betrekking heeft en de toekomstplannen.

 • d.

  De initiatiefnemer maakt een verslag van de gesprekken/bijeenkomst en geeft hierin aan hoe hij eventuele opmerkingen van de buurt in zijn plannen verwerkt.

 • e.

  De initiatiefnemer maakt een lijst van alle genodigden en laat deze personen het verslag ondertekenen.

 • f.

  Het verslag van de dialoog wordt gezamenlijk met het verzoek tot het opstellen van het wijzigingsplan ingediend.

Artikel 2 In werkingtreding beleidsregel zorgvuldige dialoog Helmond 2018

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

 

Besloten in de openbare vergadering van 25 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester, de secretaris,

Bekend gemaakt op: … 2018

Toelichting

1.Inleiding

De provincie Noord-Brabant heeft in de Verordening ruimte Noord-Brabant regels opgenomen over de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen. In deze regels is opgenomen dat een toename van de oppervlakte van bestaande gebouwen voor de uitoefening van een veehouderij alleen onder voorwaarden is toegestaan. Eén van die voorwaarden is dat een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving bij het initiatief. Het is aan de gemeente overgelaten hoe deze dialoog wordt vormgegeven.

De gemeente heeft het paraplubestemmingsplan ‘Zorgvuldige veehouderij’ opgesteld. Hierin is de doorwerking van het provinciale beleid voor zorgvuldige veehouderijen voor de bestemmingsplannen in Helmond vastgelegd. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheden zoals opgenomen in het paraplubestemmingsplan is één van de voorwaarden dat een zorgvuldige dialoog moet worden gevoerd. Een zorgvuldige dialoog is gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de planontwikkeling. Deze beleidsregels geven invulling aan de zorgvuldige dialoog.

 

2.Juridisch kader

Deze beleidsregel wordt vastgesteld op basis van artikel 3.1.2 lid 2 onder a van het Besluit ruimtelijke ordening. Daarin is opgenomen dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels.

 

Het paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij vormt het toetsingskader voor aanvragen van veehouderijen over een toename van bebouwd oppervlak voor dierenverblijven. Verder geldt deze voor de gebruikswijziging van bestaande gebouwen als dierenverblijf en voor hervestiging, omschakeling en/of uitbreiding van een bestaande veehouderij. In de wijzigingsbevoegdheden van de regels van het paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij (artikelen 3.4.1 onder g en 3.4.3 onder k) is de voorwaarde van het voeren van een zorgvuldige dialoog opgenomen. Daarin wordt verwezen naar deze beleidsregel.

 

3.Uitgangspunten

Voor agrarische ontwikkelingen waarbij het dierenaantal of de oppervlakte van dierenverblijven toeneemt, is vanuit de Verordening Ruimte Noord-Brabant een verplichting om een dialoog te voeren. Dit is in de wijzigingsregels van het paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij opgenomen. Indien de initiatiefnemer niet voldoet aan deze beleidsregel wordt niet voldaan aan de wijzigingsregels van het paraplubestemmingsplan en kan geen medewerking worden verleend aan het wijzigingsplan.

 

Een omgevingsdialoog is er op gericht in een vroegtijdig stadium met elkaar ontwikkelingsplannen en aandachtspunten te bespreken.

 

Een zorgvuldige dialoog moet worden gevoerd indien een initiatiefnemer ontwikkelingsplannen heeft en daarvoor een verzoek voor een wijzigingsplan indient. Normaal gesproken dient de initiatiefnemer eerst een principeverzoek in en na toestemming een verzoek tot een wijzigingsplan.