Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent risicowedstrijd Helmond Sport Noodverordening risicowedstrijd betaald voetbal Helmond 2018-1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent risicowedstrijd Helmond Sport Noodverordening risicowedstrijd betaald voetbal Helmond 2018-1
CiteertitelNoodverordening risicowedstrijd betaald voetbal Helmond 2018-1
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 176 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2018nieuwe regeling

23-10-2018

gmb-2018-228437

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent risicowedstrijd Helmond Sport Noodverordening risicowedstrijd betaald voetbal Helmond 2018-1

De burgemeester van Helmond

 

 

OVERWEGENDE DAT:

 

 • op vrijdag 26 oktober 2018 om 20:00 uur in de Keuken Kampioen divisie de voetbalwedstrijd tussen de Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) van Helmond Sport en MVV uit Maastricht wordt gespeeld in het SolarUnie stadion van sportpark De Braak 7, 5703 DX te Helmond;

 • een deel van de MVV-supporters (harde kern) zich recent strafbaar en gewelddadig heeft gedragen en aldus de oorzaak is van het ontstaan van wanordelijkheden rondom meerdere (uit)wedstrijden van MVV;

 • er vanuit de historie tussen Helmond Sport en MVV al langere tijd spanningen bestaan tussen beide supportersgroepen die bij recente ontmoetingen tussen beide clubs in Helmond hebben geleid tot rellen en wanordelijkheden;

 • gebleken is dat rondom de wedstrijd Helmond Sport - MVV van april 2018 de supporters van MVV zich niet aan de vooraf gemaakte afspraken hebben gehouden wat een belangrijk aandeel heeft geleverd aan de late ontstane ernstige wanordelijkheden;

 • BVO MVV zich niet alleen niet aan afspraken heeft gehouden maar zich ook niet coöperatief heeft opgesteld in de nafase van genoemde wedstrijd, hetgeen belemmerend heeft gewerkt in het onderzoek naar de wanordelijkheden;

 • het bovenstaande tot het besluit van BVO Helmond Sport heeft geleid om de supporters van MVV te weren voor de wedstrijd tussen beide ploegen op vrijdagavond 26 oktober aanstaande;

 • zowel de supportersverenigingen van Helmond Sport als MVV vriendschappelijk banden onderhouden met een BVO in het buitenland, waarvan de supporters als sympathisanten kunnen worden bestempeld;

 • uit recente berichten op social media mag worden afgeleid dat MVV supporters ondanks het stadionverbod toch zullen vertrekken naar Helmond teneinde de confrontatie te zoeken met supporters van Helmond Sport;

 • daarmee ernstige wanordelijkheden dreigen te ontstaan in en rondom het stadion met verplaatsings-effecten naar andere delen van de stad;

 • deze situatie vanwege het acute gevaar niet c.q. niet in volle omvang kan worden ondervangen door de inzet van reguliere wettelijke instrumenten op grond van de APV en specifieke instrumenten op grond van de Gemeentewet (artikel 172, derde lid en 174, tweed lid) en de Voetbalwet;

 • het in het belang van de openbare orde noodzakelijk is om MVV supporters de toegang tot de stad Helmond tijdelijk te ontzeggen;

 • de Gemeentewet de burgemeester op grond van artikel 176 de bevoegdheid geeft om in geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, algemeen verbindende voorschriften vast te stellen die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn;

 • dat onder de gegeven omstandigheden een noodverordening het meest geëigende instrument is om de bevreesde wanordelijkheden het hoofd te bieden.

 

Gehoord de officier van justitie en de districtschef van politie, in het driehoeksoverleg als bedoeld in artikel 13, eerste lid van de Politiewet 2012;

 

Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de Noodverordening risicowedstrijd betaald voetbal Helmond 2018-1:

Artikel 1 Definities.

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   APV: de Algemene Plaatselijke verordening Helmond;

  • b.

   openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats zonder dat de rechthebbende voorwaarden stelt aan de toegang daarvan;

  • c.

   voor het publiek toegankelijke plaats: een feitelijk voor een ieder openbare plaats waarvan het bezoek doelgebonden is en waar de rechthebbende aan zowel de toegang als het gebruik voorwaarden kan stellen;

  • e.

   wedstrijd: de wedstrijd uit de Keuken Kampioen divisie die op 26 oktober 2018 wordt gespeeld in het SolarUnie stadion in Helmond tussen Helmond Sport en M.V.V;

 • 2.

  In deze verordening wordt naast het bevoegde bestuursorgaan mede verstaan onder bevoegd gezag : een ambtenaar van politie met inachtneming van de hiërarische en wettelijke gezagsverhoudingen.

 • 3.

  Deze verordening dient te worden gelezen in samenhang met al bestaande bevoegdheden van het bevoegde bestuiursorgaan ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

 • 4.

  De bepalingen in deze verordening gelden van donderdag 25 oktober 09.00 uur tot en met zaterdag 27 oktober 10.00 uur.

Artikel 2 Gebiedsverbod en verwijdergebod voor supporters en sympathisanten van M.V.V.

 • 1.

  Het is een ieder die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedragingen manifesteert als supporter of sympathisant van M.V.V. verboden om binnen de gemeentegrenzen van Helmond op een openbare plaats of op een voor het publiek toegankelijke plaats aanwezig te zijn.

 • 2.

  een ieder als bedoeld in het eerste lid die ondanks het verbod toch in Helmond aanwezig is, dient de gemeente onmiddellijk te verlaten en niet meer terug te keren voor zover hij niet in de gemeente woonachtig is. Aanwijzingen van de politie over de te volgen route dienen terstond en stipt te worden opgevolgd.

Artikel 3 Verboden en geboden voor supporters en sympathisanten van Helmond Sport.

 • 1.

  Het is een ieder die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedragingen manifesteert als supporter of sympathisant van Helmond Sport verboden om aanwezig te zijn op een openbare plaats- of op een publiek toegankelijkje plaats waarvan bekend is of het gerucht gaat dat zich daar supporters of sympathisanten van M.V.V. bevinden.

 • 2.

  Het is een ieder als bedoeld in het eerste lid verboden om op openbare plaatsen alcholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben.

Artikel 4 Verbod op voorwerpen of stoffen.

Het is een ieder verboden om op een openbare plaats of op een voor het publiek toegankelijke plaats (vlaggen)stokken, metalen voorwerpen, stenen of andere objecten bij zich te hebben met het kennelijke doel om de openbare orde te verstoren of de veiligheid van derden in gevaar te brengen.

Artikel 5 Strafbaarheid overtreding noodverordening.

Overtreding van deze verordening wordt op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht bestraft met een hechtenis van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal € 4.100,-

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als de Noodverordening risicowedstrijd betaald voetbal Helmond 2018-1

 • 2.

  Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op donderdag 25 oktober 2018 om 09.00 uur en houdt van rechtswege op te gelden op zaterdag 27 oktober 2018 om 10.00 uur, tenzij zij wordt ingetrokken of verlengd.

 

Helmond, 23 oktober 2018,

de burgemeester van Helmond,

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel.