Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening duurzaamheidslening Helmond 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening duurzaamheidslening Helmond 2010
CiteertitelVerordening duurzaamheidslening Helmond 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-201014-04-2017nieuwe regeling

11-05-2010

Gemeenteblad, 2010, 52

Raadsbesluit, 2010, 1055157

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening duurzaamheidslening Helmond 2010

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2010

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit:

Vast te stellen de Verordening duurzaamheidslening Helmond 2010.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een duurzaamheidslening;

 • b.

  aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 • d.

  duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager na voordracht door het college door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • e.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, eerste lid van deze verordening;

 • f.

  EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • g.

  werkelijke kosten: de kosten van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • h.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Reikwijdte en doelgroep

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woningen in de gemeente Helmond die gebouwd is voor 1995 en die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • 2.

  Voor duurzaamheidsleningen komen alleen in aanmerking aanvragers die voor tenminste 50% eigenaar zijn van een woning als bedoeld in het eerste lid en daar ook feitelijk woonachtig is.

Artikel 3 Budgetrecht, uitvoering verordening en nadere regels

 • 1.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen.

 • 2.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 3.

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3, eerste lid, bedoelde budget.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 • a.

  warmtepomp;

 • b.

  zonnepanelen;

 • c.

  zonneboiler;

 • d.

  kleinschalige windturbine;

 • e.

  gevelisolatie;

 • f.

  dakisolatie;

 • g.

  vloerisolatie;

 • h.

  raamisolatie en

 • i.

  verwarmingsinstallatie HR.

Artikel 6 Indieningstermijn en eisen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan op elk moment in het jaar schriftelijk bij het college worden ingediend.

 • 2.

  Aanvrager is verplicht gebruik te maken van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  In de aanvraag wordt door aanvrager in ieder geval vermeld:

  • a.

   de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en

  • b.

   de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen.

 • 4.

  Een aanvraag wordt vergezeld wordt van :

  • a.

   een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de opgave (op basis van offertes) en

  • c.

   een planning van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 7 Behandeling aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de ingediende aanvraag onvolledig is, stelt het college aanvrager in de gelegenheid om de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de hersteltermijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Het college kan de beslistermijn éénmalig met ten hoogste vier weken verlengen.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Het college wijst een aanvraag om een duurzaamheidslening af, indien:

 • a.

  het budget niet (meer) toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,--;

 • d.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2 van deze verordening;

 • e.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen of

 • f.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager bij SVn voor een duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een duurzaamheidslening geschied onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Helmond en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,-- en niet meer dan € 15.000,-- (incl. BTW).

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze verordening voor zover toepassing daarvan naar zijn oordeel zal leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 15 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 11 mei 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

Drs. A.A.M. Jacobs

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

20 mei 2010

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA