Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening Precariobelasting Helmond 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Precariobelasting Helmond 2011
CiteertitelVerordening Precariobelasting Helmond 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën en belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Precariobelasting Helmond 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

11-11-2010

Gemeenteblad, 2010, 94

Raadsbesluit, 2010, 1055952

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Precariobelasting Helmond 2011

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2010

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de Verordening Precariobelasting Helmond 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen

  toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de

  openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b.

  borden, masten, palen en dergelijke voorwerpen aangebracht in verband met de verkiezing van publiekrechtelijke lichamen;

 • c.

  voorwerpen, welke door of vanwege het rijk, de provincie en de gemeente, uitsluitend voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak, zijn aangebracht of geplaatst;

 • d.

  voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van een overeenkomst of anderszins rechtens moet worden gedoogd;

 • e.

  brievenbussen en postzegelautomaten;

 • f.

  wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. en van andere, hetzelfde doel nastrevende instellingen;

 • g.

  van een onverlicht plat aan de gevel bevestigd naambord, mits de grootste afmeting niet meer bedraagt dan 0,60 meter, het bord niet meer vermeldt dan de naam, het beroep of de aard van het bedrijf – eventueel aangevuld met enige zakelijke mededelingen hierop betrekking hebbende, waarmee geen reclame wordt beoogd - van de persoon of ondernemer, gevestigd in het perceel, waaraan het bord is bevestigd;

 • h.

  afvoerbuizen van hemelwater of van faecale stoffen;

 • i.

  een zonnescherm of markies aan een uitsluitend tot bewoning dienend perceel;

 • j.

  pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, goten, puilijsten, goot- of kroonlijsten, spionnen en soortgelijke uitstekende constructiedelen;

 • k.

  draden, kabels, aardbuizen en pijpleidingen, die in loodrechte richting zijn aangebracht, dan wel rechtstreeks aansluiten aan de buizen, kabels, draden en leidingen van de gemeente;

 • l.

  vlaggenstokken en vlaggen zonder reclame of handelsnaam;

 • m.

  een feestverlichting, indien deze geen reclametekst bevat;

 • n.

  voorwerpen aangebracht bij gelegenheid van de viering van erkende nationale feestdagen;

 • o.

  voorwerpen en werken aangebracht, geplaatst of gebruikt voor de duur en in het kader van door of vanwege het gemeentebestuur georganiseerde evenementen;

 • p.

  voorwerpen betreffende tijdelijke activiteiten met een cultureel, maatschappelijk promotioneel of daarmee gelijk te stellen ideëel motief, niet zijnde horecavoorzieningen zoals terrassen, tappunten, ed.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere of langere periode heeft voorgedaan. In dat geval wordt aangesloten bij de feitelijk vastgestelde periode.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,--.

 • 4.

  Belastingaanslagen met een totaalbedrag van minder dan € 10,-- worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 10 Betalingstermijn

De aanslag dient te worden betaald in één termijn, welke vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Verordening Precariobelasting Helmond 2010' vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

De raad voornoemd,

De voorzitter,                                                   de griffier,

Drs. A.A.M. Jacobs                                          Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

12 november 2010

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Toelichting Verordening Precariobelasting Helmond 2011  

Hieronder is een beknopte toelichting op een aantal onderdelen van de verordening opgenomen. Het is de bedoeling, dat deze toelichting in de toekomst verder wordt uitgebreid om de leesbaarheid en de interpretatie er van te vereenvoudigen.

 

A.    Algemeen

Wettelijke basis

De verordening precariobelasting is gebaseerd op artikel 228 van de Gemeentewet zoals die luidt vanaf 1 januari 1995 (Staatsblad 1994, 762). Dit is de datum van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen (Stb. 1994, 419 en 420) (hierna: Wet materiële belastingbepalingen). De precariobelasting is in zoverre nieuw dat deze in de Wet materiële belastingbepalingen is aangeduid als ‘echte’ belasting. Voorheen was de precarioheffing nog opgenomen onder de rechten. Voor de naam ‘precariobelasting’ is volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet materiële belastingbepalingen gekozen, omdat bij deze heffing de nadruk ligt op het belastingkarakter. In de memorie van toelichting wordt er op gewezen dat bij de precariobelasting, in tegenstelling tot retributies, er niet altijd een direct aanwijsbare tegenprestatie van de overheid aanwezig is. Ook ontbreken voor de gemeente vaak de kosten.

Naar onze mening is er bij de heffing van precariobelasting wel altijd sprake van een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Die gemeentelijke prestatie bestaat uit het bij wege van gunst toestaan dat iemand voorwerpen heeft onder, op of boven de grond welke in eigendom is van de gemeente.

Een gemeente heeft de beleidsvrijheid om te kiezen tussen de heffing van een precariobelasting ingevolge artikel 228 of een heffing van rechten ingevolge artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet. In dit laatste geval geldt dat de tarieven maximaal 100% kostendekkend mogen zijn.

 

B.    Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de verordening, meer in het bijzonder de tarieventabel, voorkomende begrippen is daarvan een omschrijving opgenomen in artikel 1.

Om duidelijkheid te krijgen over de tijdsaanduidingen zijn deze hier opgenomen.

Wij hebben er ook voor gekozen om een omschrijving van het begrip ‘vergunning’ op te nemen. In verband met een doelmatige uitvoering wordt in de verordening namelijk zoveel mogelijk aangesloten bij een door de gemeente verleende vergunning (zie de artikelen 3, tweede lid, 6, vierde lid, 7, eerste lid, en 9, eerste lid). Het gaat er dan om dat een door de gemeente verleende toestemming om voorwerpen te hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond in een gemeentelijke registratie is opgenomen. Dit betekent dat het moet gaan om een samenhangende verzameling van vergunningen, ontheffingen, instemmingen met meldingen en dergelijke, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van deze gegevens systematisch is aangelegd. Te denken valt hierbij aan vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV), bouwvergunningen, meldingen en dergelijke. De gekozen begripsomschrijving omvat al deze toestemmingen.

De term ‘persoon’ in de begripsomschrijving ziet zowel op natuurlijke als op rechtspersonen.

Tarieventabel behorende bij de "Verordening Precariobelasting Helmond 2011”  

0     Algemeen tarief

01    Voorwerpen waarvoor onder de volgende nummers niet in het bijzonder

       is voorzien                                                                         per m2, per jaar             €  17,60

02    als onder nummer 01                                                          per m2, per maand        €    2,19

03    als onder nummer 01                                                          per m2, per week           €    0,79

04    als onder nummer 01                                                          per m2, per dag             €    0,24

 1     Lichtbakken, lichtreclames e.d.

11    Een lichtbak, lichtreclame, letterlichtreclame, lantaarn

       met opschrift of reclame en dergelijk voorwerp, indien

       bevestigd aan een gebouw                                                 per 5 dm2, per jaar        €    7,25

12    als onder 11 in alle andere gevallen                                     per 5 dm2, per jaar        €  43,65

13    Neonbuizen of dergelijke lichtapparaten,

       bestemd voor het aangeven van contourlijnen e.d. indien

       de gezamenlijke lengte niet meer bedraagt dan 5 meter        per jaar                         €   11,40

       voor elke meter daarboven                                                  per jaar                         €    5,70

 2     Sierlampen- of lantaarns

21    Een sierlamp of -lantaarn of dergelijk voorwerp,

       zonder opschrift                                                                 per stuk, per jaar            €    11,30

 3     Reclameborden, letteropschriften e.d. gevels

31    Een reclamebord, uithangbord, letteropschrift,

       letterreclame, reclamekastje of vitrine of dergelijk

       voorwerp, zonder kunstverlichting, tegen of op een gevel,

       muur, wand, schutting of dergelijk werk                                per 5 dm2, per jaar        €    5,05

 4     Kiosken, wagens, kramen, goederen, materialen, enz.

41    Kiosken, wagens, kramen, manden, tenten, kisten,

       rekken, bakken, tonnen of dergelijke voorwerpen of

       uitstallen of opslaan van goederen en materialen, anders dan

       op de marktplaatsen gedurende de aangewezen marktdagen,

       niet zijnde standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3 APV

       Helmond 2008, indien zulks geschiedt ten behoeve van de

       verkoop van waren, goederen of materialen                         per 5 m2, per jaar          € 151,00

42    als onder 41                                                                       per 5 m2, per maand      €   18,40

43    als onder 41                                                                       per 5 m2, per week        €     9,20

44    als onder 41                                                                       per 5 m2, per dag          €     2,30

45    als onder 41, indien zulks niet geschiedt ten

       behoeve van de verkoop van waren, goederen of

       materialen                                                                          per 5 m2,per jaar           €   75,50

46    als onder 45                                                                       per 5 m2,per maand       €     9,20

47    als onder 45                                                                       per 5 m2, per week        €     4,60

48    als onder 45                                                                       per 5 m2, per dag          €     1,15

 5     Standplaatsen

50    Standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3 APV Helmond

       2008,             per vergunde weekdag,                                 per 5 m2, per jaar          € 301,90

51    als onder 50   per vergunde weekdag,                                 per 5 m2, per kwartaal    €   75,50

52    als onder 50   per vergunde weekdag,                                 per 5 m2, per maand      €   37,75

53    als onder 50                                                                       per 5 m2, per dag          €   13,35

 6     Telefooncellen

61    Een telefooncel                                                                  per stuk, per jaar            €   60,70

 7     Koekoeken, kelderingangen

71    Een licht- of luchtopening (koekoek) of kelderingang            per m2, per jaar             €   18,10

 8     Leidingen, buizen, kabels

81    Leidingen, buizen, kabels, draden, duikers, zinkers

       en dergelijke                                                                       per m1, per jaar             €    2,20

 9     Automaten e.d.

91    Een automatisch verkoop-, meet- of ander toestel                per 10 dm2, per jaar       €   15,20

 10    Luifels, balkons, erkers, overbouwingen e.d.

101 Een luifel, erker, balkon, uitbouw, overbouwing en

       dergelijke onderdelen van bouwwerken, voor zover

       aanwezig aan bedrijfspanden, voor het bedrijfsgedeelte       per m2, per jaar             €    7,95

 11    Zonnescherm, markies

111 Voor een zonnescherm of markies, voor zover aanwezig

       aan bedrijfspanden, voor het bedrijfsgedeelte                     per m1, per jaar             €   6,20

 12    Borden e.d. op de openbare weg

121 Een bord of zuil op de openbare weg, waarvan de

       oppervlakte van de grootste zijde niet meer bedraagt

       dan ½ m2                                                                          per stuk, per jaar            €   13,80

122 Als onder 121 per stuk,                                                       per maand                     €     1,80

123 Als onder 121 per stuk,                                                       per week                       €     0,80

124 Als onder 121, indien de grootste zijde meer bedraagt

       dan ½ m2, doch minder dan 2 m2 per stuk,                         per jaar                         €   27,60

125 Als onder 124 per stuk,                                                       per maand                     €     3,60

126 Als onder 124 per stuk,                                                       per week                       €     1,60

127 Als onder 121, indien de grootste zijde meer bedraagt

       dan 2 m2 per stuk,                                                              per jaar                         €  41,40

128 Als onder 127 per stuk,                                                       per maand                     €    5,40

129 Als onder 127 per stuk,                                                       per week                       €    2,40

 13    Terrassen e.d.

131 Banken, tafels, stoelen, hekken, plankieren,

       windschermen, bloem- en plantenbakken (terrassen) voor

       het gehele kalenderjaar zijnde van 1 januari tot en met

       31 december in gebied A.                                                   per m2                          €   14,15

       Onder het gebied A wordt begrepen het gebied van de

       gemeente Helmond gelegen binnen of aan het Oostende,

       Noordende, Binderseind, Zuidende, Kasteel-Traverse,

       de spoorlijn Eindhoven-Venlo tussen Burg. Van Houtlaan

       en Kanaaldijk N.W., Kanaaldijk N.W., Eikendreef, Kromme

       Steenweg, Steenweg en Kanaaldijk N.W. tot aan het Oostende.

132 Als onder 131 per m2,                                                         per maand                     €    5,65

133 Als onder 131 per m2,                                                         per week                       €    2,80

134 Als onder 131 voor het gebied B voor het gehele tijdvak      per m2                          €  10,30

       Onder het gebied B wordt begrepen het gebied van de

       gemeente Helmond niet vallende onder gebied A.

135 Als onder 134 per m2,                                                         per maand                     €    2,90

136 Als onder 134 per m2,                                                         per week                       €    1,45

 14    Bouwwerken

141 Een schutting, hekwerk, steiger, kalk- of timmerloods,

       directiekeet of dergelijke werken, per m2 in beslag te

       nemen terrein                                            per maand         €    2,30

142 Materialen, hetzij opgeslagen op de openbare

       gemeentegrond of op daarop staande voertuigen                per m2, per maand        €    2,30

143 Asfaltketel of ander werktuig per m2,                                   per maand                     €    2,30

144 Hei-installatie                                                                      per maand                     €  88,50

145 Als onder 144                                                                     per week                       €  29,20

 15    Openbare nutsvoorzieningen

       Bemeterde elektriciteitsmast:

151 Eenmalige aansluitkosten op weekdagen                                                                 €  42,60

152 Eenmalige aansluitkosten weekend                                                                          €  53,30

153 Verhoogd met variabele kosten per kilowatuur KwH                                                  €    1,30

       Onbemeterde elektriciteitsmast:

154 Elektriciteitsaansluiting per dag of deel hiervan op weekdagen                                  €  47,20

155 Elektriciteitsaansluiting per dag of deel hiervan in het weekend                                  €  57,90

       Wateraansluiting:

156 Wateraansluiting per dagdeel                                                                                  €    5,35

157 Wateraansluiting per dag                                                                                         €  10,70

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 november 2010.

Mij bekend,

de raadsgriffier.