Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent aanwijzing in het kader van de Mededingingswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent aanwijzing in het kader van de Mededingingswet
CiteertitelAanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2019nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-115660

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent aanwijzing in het kader van de Mededingingswet

 

 

De raad van de gemeente Helmond heeft op 9 april 2019 besloten de volgende economische activiteit vast te stellen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet: De bestaande zes camperplaatsen op het parkeerterrein aan de Beatrixlaan op grond van de Wet Markt en Overheid gedurende een periode van zeven jaar aan te merken als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang in het kader van de bevordering van de levendigheid in het centrum en het verhogen van de sociale veiligheid ter plaatse.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 april 2019.

 

De raad voornoemd,

 

de voorzitter,

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvelde

 

griffier,

mr. J.P.T.M. Jaspers

 

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met de inhoud van bovengenoemde besluiten, kunt u binnen zes weken, ingaand op de dag na de bekendmaking van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar.

 

Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan:

 

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.