Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Beleidsregel van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag (Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Helmond 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag (Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Helmond 2019)
CiteertitelBeleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Helmond 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvangtoeslag Helmond 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2019nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-116147

50016098

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag (Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Helmond 2019)

Het college van burgemeester en wethouders;

Collegevoorstel 50016098

 

gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit

 

 • I.

  In te trekken de Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvangtoeslag Helmond 2015;

 • II.

  Vast te stellen de Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Helmond 2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet kinderopvang, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze beleidsregel verstaan we onder:

  • a.

   tegemoetkoming: een aanvulling, als bedoeld in artikel 1.13 van de Wet kinderopvang, op de kinderopvangtoeslag, zodanig dat het totaal van de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming niet meer bedraagt dan de kosten van kinderopvang als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, van de Wet kinderopvang.

  • b.

   contract: het contract is afgesloten tussen de ouder en de houder en bevat: naam kind, geboortedatum kind, BSN kind, aantal opvang uren, het uurtarief van de houder, startdatum opvang (indien bekend de einddatum) en LRK-nummer van de houder.

  • c.

   de Wet: Wet kinderopvang

  • d.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond.

Artikel 2. Voorwaarden tegemoetkoming

 • 1.

  Het college verstrekt aan een ouder als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onder c en e van de Wet kinderopvang een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als bedoeld in artikel 1.13 van de Wet kinderopvang indien:

  • a.

   een contract met de houder is overgelegd.

  • b.

   de voorlopige toekenning kinderopvangtoeslag is overgelegd.

 • 2.

  Het college kan de ouder verzoeken aanvullende gegevens in te dienen indien deze noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het recht op de tegemoetkoming.

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.13 van de Wet kinderopvang stelt het college de hoogte van de tegemoetkoming vast op het bedrag van de eigen bijdrage dat voor de ouder overblijft na aftrek van de (te) ontvangen kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot verstrekt. Op verzoek van de ouder kan er een definitieve berekening worden gemaakt.

 • 3.

  Onverminderd de vorige leden verstrekt het college slechts een tegemoetkoming voor kosten die zich nog moeten voordoen dan wel zich hebben voorgedaan vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarop de voorziening gericht op arbeidsinschakeling is gestart.

Artikel 4. Betaling van de tegemoetkoming

Het college maakt de tegemoetkoming over op het rekeningnummer van de ouder. Indien de ouder daarom verzoekt kan de tegemoetkoming rechtstreeks overgemaakt worden aan de kinderopvanginstelling.

Artikel 5. Overig

 • 1.

  Indien de ouder de aan de tegemoetkoming verbonden voorschriften niet of onvoldoende nakomt of anderszins ten onrechte een te hoge tegemoetkoming heeft ontvangen, wordt het besluit tot toekenning herzien of ingetrokken en wordt de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk teruggevorderd waarbij geldt dat verrekening voor terugvordering gaat.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

 

Besloten in de vergadering van 23 april  2019

 

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert