Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent mandaatbesluit gebiedsontzegging Helmond 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent mandaatbesluit gebiedsontzegging Helmond 2019
CiteertitelMandaatbesluit gebiedsontzegging Helmond 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit gebiedsontzegging Helmond 2014.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2019nieuwe regeling

29-08-2019

gmb-2019-230020

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent mandaatbesluit gebiedsontzegging Helmond 2019

De burgemeester van Helmond,

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Besluit:

 

 • I.

  De politieambtenaren van de Politie eenheid Oost-Brabant, aangewezen als Hulp Officier van Justitie (hierna te noemen: gemandateerde), de bevoegdheid te verlenen tot het opleggen van een gebiedsontzegging zoals bedoeld in artikel 2.1.1.2a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Helmond 2008;

   

 • 11.

  In te trekken het Mandaatbesluit gebiedsontzegging Helmond 2014 met bijbehorende gebruiksinstructie zoals vastgesteld bij besluit van 14 mei 2014 en bekendgemaakt op 20 mei 2014;

   

 • 111.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 16 september 2019 .

Helmond 29 augustus 2019

De burgemeester van Helmond

mw. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

Bijlage 1  

 

Algemene instructies, gebruiksvoorschriften en checklist behorende bij de uitoefening mandaatbevoegdheid gebiedsontzegging Helmond 2019

 

Ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid dienen door de Hulp Officier van Justitie (Hulp OvJ) de volgende algemene instructies in acht te worden genomen :

 

 

A.Algemene instructies

 • 1.

  het mandaat wordt door de Hulp OvJ uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1.1.2a APV Helmond 2008 en met inachtneming van de in deze bijlage opgenomen algemene instructies en gebruiksvoorschriften ;

 • 2.

  alleen de Hulp OvJ kan en mag gebruik maken van de mandaatbevoegdheid . De gemandateerde is het niet toegestaan om zijn bevoegdheid aan derden door te mandateren ;

 • 3.

  de Hulp OvJ mag slechts aan een individu een gebiedsontzegging opleggen voor de daartoe door de burgemeester op grond van artikel 2.1.1.2a, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen gebieden;

 • 4.

  een gebiedsontzegging kan uitsluitend worden gegeven bij de volgende geconstateerde feiten. en voor de daarbij vermelde duur :

   

  Duur eerste ontzegging maximaal zeven dagen:

  • Baldadigheid (artikel424 Wetboek van Strafrecht)

   Orde verstoren in openbareinrichting (artikel 2.3.1.11APV Helmond 2008)

   Niet voldoen aan bevel of vordering(art. 184 Wetboek van Strafrecht)

   Openbare dronkenschap (artikel453 Wetboek van Strafrecht)

   Dronken de orde verstoren(artikel 426 Wetboekvan Strafrecht)

   Deelnemen aan vechtpartijen (artikel306 Wetboek van Strafrecht) 

   Vechten in het openbaar (artikel2.4.1Oa APV Helmond2008)

   Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen(artikel 2.4.6 APV Helmond 2008) Lokaalvredebreuk (artikel138 Wetboek van Strafrecht)

   Belediging van ambtenaar in functie (artikel 267 Wetboekvan Strafrecht)

   Verboden drankgebruik (artikel2.4.8 APV Helmond2008 )

    

 • Duureerste ontzegging maximaalveertien dagen:

  • Vernieling en vandalisme(artikel 350 Wetboekvan Strafrecht) 

   Openlijkegeweldpleging (artikel141 Wetboek van Strafrecht)

   Wederspannigheid (artikel180 Wetboek van Strafrecht) 

   Mishandeling (artikel300 Wetboek van Strafrecht) Mishandeling (artikel·302 Wetboek van Strafrecht)

   Wapenbezit (Wet wapens en munitie)

   Overtreding van artikel 2 of 3 van de Opiumwet Drugshandel op straat (artikel2.7.1 APV Helmond 2008)

   Openlijk gebruik harddrugs (artikel2.7.2 APV Helmond2008)

    

 • Duurtweede ontzegging e.v. maximaal twaalfweken

  • Overtreding van een opgelegdegebiedsentzegging (artikel 2.1.1.2a APV Helmond 2008);

 • 5.

  de Hulp OvJ dient op de eerste maandag na het in mandaat genomen besluit tot het op leggen van een gebiedsontzegging, alle stukken die betrekking hebben op het besluit toe te zenden aan de burgemeester ter attentie van de afdeling Veiligheid en Naleving;

 • 6.

  in de bekendmaking van de gebiedsontzegging wordt door de Hulp OvJ duidelijk aangegeven welk gebied het betreft en voor welk tijdvak de ontzegging geldt;

 • 7.

  in de bekendmaking moet door de Hulp OvJ duidelijk en eenduidig vermeld worden met welke feiten en wettelijke bepaling( en) de persoon in strijd heeft gehandeld, wat heeft geleid tot het opleggen van de gebiedsontzegging;

 • 8.

  de gebiedsontzegging wordt zo spoedig mogelijk na het geconstateerde feit uitgereikt aan de persoon. Indien dit niet mogelijk is dan dient dit alsnog te gebeuren binnen twee weken na het betreffende feit;

 • 9.

  het besluit tot het uitreiken van een gebiedsentzegging bevat de volgende ondertekening :

  "De burgemeester van Helmond, namens deze de Hulp Officier van Justitie (naam)";

 • 10.

  indien er vragen of onduidelijkheden zijn over de algemene instructies, de gebruiksvoorschriften of anderszins dan dient door gemandateerde contact te worden opgenomen met de afdeling Veiligheid en Naleving via telefoonnummer (0492) 58 71 56.

 

B.Gebruiksvoorschriften

 

De Hulp OvJ ziet er op toe dat de onderstaande gebruiksvoorschriften in acht worden genomen :

 

1.Wanneer uitreiken van gebiedsontzegging

 • -

  als een verdachte een van de genoemde wettelijke bepalingen overtreedt als omschreven in bijlage 3 APV Helmond 2008 (zie ook onder A4 van deze gebruiksinstructie) en;

 • -

  er sprake is van een aantasting van de openbare orde en veiligheid en;

 • -

  hij al een keer eerder is gewaarschuwd (het is dus niet zo dat bij een eerste verstoring van de openbare orde of zedelijkheid meteen het middel van de gebiedsontzegging ingezet kan worden). Het feit alleen is niet altijd voldoende . Met name bij de lichtere feiten (zoals baldadigheid etc.) dient er meer aan de hand te zijn dan alleen het plegen van het feit.

 

2.Hoe te handelen:

Stap 1: De aanhouding door verbalisant

Indien vaststaat dat de verdachte een gebiedsontzegging moet krijgen, dient er direct actie te worden ondernomen. In het geval de verdachte de nacht doorbrengt in het politiebureau, zal de zaak eerst de volgende ochtend worden afgehandeld . De aanhoudende verbalisant maakt dan de gebiedsontzegging op en vult deze geheel in. Ook de vragenlijst wordt, indien verdachte daartoe in staat is, met hem doorgenomen.

De gebiedsontzegging wordt vervolgens zo spoedig mogelijk aangeboden aan Hulp OvJ. Hierbij moet worden gecheckt of verdachte al eens eerder een gebiedsontzegging opgelegd heeft gekregen (zie ook onder kopje "mutatie opmaken") .

 

Stap 2: Aanbieden gebiedsantzegging

Als de gebiedsontzegging is ondertekend door de Hulp OvJ wordt deze aan verdachte aangeboden. Als de verdachte voor ontvangst getekend heeft, wordt er een kopie gemaakt van de gebiedsontzegging , voor eigen administratie . Een uitdraai van het kaartje moet aan verdachte worden meegegeven .

 

Stap 3: Mutatie opmaken

Van elke gebiedsontzegging wordt in het betreffende proces een mutatie opgemaakt waarbij als betrokkene tevens wordt ingevoerd "GEBIEDSONTZEGGING" . Dit is zeer belangrijk omdat zo nagegaan kan worden of aan verdachte al eens eerder een gebiedsontzegging is opgelegd en er dan dus een gebiedsontzegging gemaakt kan worden voor de periode van maximaal 12 (twaalf) weken.

 

Stap 4: Foto maken

In alle gevallen dient, met toestemming van verdachte, een foto gemaakt te worden van verdachte zodat de gebiedsontzegging ook gehandhaafd kan worden. Indien verdachte geen toestemming geeft voor de foto dient bezien te worden of een print van de opnames door cameratoezicht kan worden gebruikt.

 

 

C.Checklist Gebiedsantzegging

 • -

  Feit komt voor op de lijst van wettelijke bepalingen

 • -

  Gebiedsantzegging is helemaal ingevuld

 • -

  Data weekend gecheckt

 • -

  Verdachte gecontroleerd of aan hem/haar al eerder een gebiedsantzegging is opgelegd

 • -

  Vragenlijst met verdachte ingevuld en ondertekend

 • -

  Handtekening Hulp OvJ

 • -

  Foto gemaakt met toestemming verdachte of foto van cameratoezicht uitgeprint

 • -

  Mutatie met als betrokkene GEBIEDSONTZEGGING opgemaakt

 • -

  Verdachte voor ontvangst getekend

 • -

  Kaartje gebied uitgereikt aan overtreder

 • -

  Fotokopie van gebiedsontzegging met handtekening Hulp OvJ en verdachte voor ontvangst gemaakt