Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening volgorde plaatsing wachtlijst Helmond 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening volgorde plaatsing wachtlijst Helmond 2008
CiteertitelVerordening volgorde plaatsing wachtlijst Helmond 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwerk en inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-200801-07-200801-01-2015nieuwe regeling

10-06-2008

Gemeenteblad, 2008, 40

Raadsbesluit, 2008, 0855428

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening volgorde plaatsing wachtlijst Helmond 2008

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2008

gelet op de bepalingen van artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening;

 

besluit:

Vast te stellen de Verordening volgorde plaatsing wachtlijst Helmond 2008

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

 • 2.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • 3.

  ingezetenen: degenen die op grond van hun inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie geacht worden hun woonplaats in de gemeente Helmond te hebben;

 • 4.

  wachtlijst: de door het college beheerde lijst als bedoeld in artikel 12, eerste en zesde lid van de wet;

 • 5.

  geïndiceerd: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de wet tot de doelgroep behoren;

 • 6.

  begeleid werken: een reguliere dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 7 van de wet;

Artikel 2 Wachtlijst

 • 1.

  De wachtlijst bevat een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet en beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat geïndiceerden op de wachtlijst periodiek worden geïnformeerd over hun positie op de wachtlijst als bedoeld in artikel 3 lid 2.

Artikel 3 Volgorde van plaatsing

 • 1.

  De volgorde waarop de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst, voor een dienstbetrekking als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet in aanmerking worden gebracht, wordt bepaald door de volgorde waarop zij op de wachtlijst zijn geplaatst.

 • 2.

  De geïndiceerden op de wachtlijst worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • a.

   Geïndiceerden met een begeleid werken indicatie en / of via begeleid werken werkzaam wil zijn;

  • b.

   Geïndiceerden jonger dan 27 jaar;

  • c.

   Overige geïndiceerden.

 • 3.

  Jaarlijks per 1 januari van elk kalenderjaar bepaalt het college;

  • a.

   Het aantal te verwachte plaatsingen op basis van de taakstelling en uitstroom;

  • b.

   De verhouding van de in artikel 3 lid 2 genoemde categorieën ten opzichte van de totale wachtlijst.

 • 4.

  Bij het plaatsen vanaf de wachtlijst wordt uitgegaan van en rekening gehouden met:

  • a.

   Dat het aantal plaatsingen per categorie als bedoeld in artikel 3 lid 2 overeen komt met de verhouding van de categorieën genoemd in artikel 3 lid 3;

  • b.

   Dat de volgorde van plaatsing binnen de categorie kan afwijken van de volgorde genoemd in artikel 3 lid 1 indien op dat moment nog niet de werkplek kan worden aangeboden die passend en of beschikbaar is voor de geïndiceerde;

  • c.

   De tot een categorie behorende Wsw-geïndiceerde die in enig kalenderjaar, gelet op lid 1 voor plaatsing in aanmerking komt, kan niet worden overgeheveld naar een ander kalenderjaar.

 • 5.

  De in artikel 3 lid 4 bedoelde plaatsingsvolgorde vindt plaats voor zover niet in strijd met de wet of het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken of de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008.

 • 6.

  Bijzondere omstandigheden van een individuele geïndiceerde op de wachtlijst kunnen voor het college aanleiding zijn om bij wijze van uitzondering af te wijken van de vorige leden van dit artikel.

 • 7.

  Door het college wordt er voor gezorgd dat geen uitsluiting van geïndiceerden kan plaatsvinden in de uitvoering van de volgorde van plaatsing.

 • 8.

  Het college draagt er zorg voor dat geïndiceerden een klacht kunnen indienen indien zij naar hun mening ten onrechte in afwijking van wat in deze verordening is bepaald, geen plaatsing in het kader van de Wsw is aangeboden.

Artikel 4 Beschikbaarheid

 • 1.

  De geïndiceerde die niet beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid of artikel 7 van de wet te aanvaarden en zich in een in artikel 8, tweede lid van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken of artikel 4 van de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008 genoemde situatie bevindt, wordt van de wachtlijst verwijderd.

 • 2.

  De geïndiceerde kan schriftelijk verzoeken weer op de wachtlijst geplaatst wanneer de in het eerste lid genoemde situatie niet meer van toepassing is.

Artikel 5 Nadere uitvoeringsregels

 • 1.

  Het college kan bij uitvoeringsbesluit nadere regels stellen in het belang van een zorgvuldige uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college kan de in lid 1 en artikel 3 lid 6 toegekende bevoegdheid niet mandateren.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 juni 2008.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. A.A.M. Jacobs

De griffier,

mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

3 juli 2008

De gemeentesecretaris

Mr. A.C.J.M. de Kroon