Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Beleidsregel verwijderen (brom)fietsen Helmond 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verwijderen (brom)fietsen Helmond 2008
CiteertitelBeleidsregel verwijderen (brom)fietsen Helmond 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij de wijziging is tevens de aanhef van de regeling gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 5.1.11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2008art. 2.7, 4.1, hoofdstuk 4

04-11-2008

Gemeenteblad, 2008, 81

Collegebesluit, 2008
01-01-200815-12-2008nieuwe regeling

06-11-2007

Gemeenteblad, 2007, 84

Collegebesluit, 2007, 0756247

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verwijderen (brom)fietsen Helmond 2008

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

 

B e s l u i t

 • I.

  Vast te stellen de Beleidsregel verwijderen (brom)fietsen Helmond 2008

 • II.

  In te trekken de Beleidsregel verwijderen (brom)fietsen Helmond 2006, zoals vastgesteld op 2 maart 2007 (Gemeenteblad, 2007, 28)

 • III

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2008

Hoofdstuk 1 Bevoegdheid en gebied

Artikel 1.1

De door burgemeester en wethouders ex 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 aangewezen personen kunnen tot verwijdering van een fiets of bromfiets overgaan op alle op de weg gelegen aangewezen plaatsen, waar het verboden is, een fiets of bromfiets onbeheerd achter te laten of neer te zetten.

Artikel 1.2

De aangewezen plaatsen als bedoeld in artikel 1.1 wordt aangegeven op een gewaarmerkte kaart die als bijlage 1 gevoegd is bij deze beleidsregel

Hoofdstuk 2 De procedure

Artikel 2.1

Met de verwijderingsprocedure wordt niet eerder een aanvang gemaakt dan nadat is geconstateerd, dat de fiets of bromfiets langer dan 10 minuten onbeheerd is achtergelaten of neergezet.

Artikel 2.2

De verwijderingsprocedure wordt gestart door middel van het bevestigen van een voorbedrukte mededeling aan het stuur of frame van de foutgeparkeerde fiets of bromfiets, waarin de verwijdering wordt aangekondigd, het tijdstip van de mededeling staat vermeld en waarin gewezen wordt op de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Artikel 2.3

Het verwijderen van de fiets of bromfiets vindt niet eerder plaats dan 20 minuten na start van de verwijderingsprocedure als vermeld in artikel 2.2 tenzij onverwijlde spoed geboden is.

Artikel 2.4

Met het verwijderen van de fiets of bromfiets wordt geacht een aanvang te zijn gemaakt indien het (dienst)voertuig, bestemd om weg te slepen, op de plaats van de overtreding is gearriveerd, ook al is nog niet overgegaan tot het feitelijk wegnemen van de fiets of bromfiets.

Artikel 2.5

Alvorens tot het feitelijk wegnemen van de fiets of bromfiets wordt overgegaan, wordt door de in artikel 1 aangewezen persoon een proces verbaal opgesteld. Het proces verbaal bevat een summiere omschrijving van de fiets of bromfiets, een opgave van de plaats waar de fiets of bromfiets is verwijderd en een beschrijving van de algemene staat van de fiets of bromfiets (inclusief gebreken en bestaande beschadigingen).

Artikel 2.6

Indien de fiets of bromfiets via een (ketting)slot is vastgemaakt of vastgezet aan een ander object, wordt dit door middel van gereedschap verbroken.

Artikel 2.7

De verwijderde fiets of bromfiets wordt met gebruik van daartoe geëigende middelen overgebracht naar de bewaarruimte van Stichting Stadswacht Helmond, Beemdweg 10, 5705 BJ te Helmond.

Verwijderde (brom-)fietsen worden in een afgesloten (open) ruimte bewaard.

Artikel 2.8

Zodra een fiets of bromfiets in bewaring is genomen, worden aanvullend op het proces verbaal als vermeld in artikel 2.5 een aantal zaken geregistreerd op een speciaal hiervoor bestemd registratieformulier. Het registratieformulier wordt opgenomen in een bewaarregister.

Artikel 2.9

De meegevoerde en opgeslagen fiets of bromfiets wordt - tenzij de situatie zoals omschreven in artikel 2.10 zich voordoet - tegen betaling van de kosten als vermeld in hoofdstuk 3 ter beschikking gesteld aan de rechthebbende. Als rechthebbende wordt in ieder geval beschouwd degene, die redelijkerwijze aannemelijk kan maken, dat de fiets of bromfiets hem of haar in eigendom toebehoort (door beschrijving of overhandigen fietssleutel).

Artikel 2.10

Een meegevoerde en opgeslagen fiets of bromfiets die niet binnen 13 weken na meevoering is opgehaald door de rechthebbende, wordt verkocht en voorzover deze niet verkoopbaar blijkt aan en derde ter vernietiging aangeboden.

Hoofdstuk 3 Kostenaspect

Artikel 3.1

De kosten, verbonden aan het verwijderen en / of het meevoeren van de fiets of bromfiets naar de bewaarruimte als vermeld in artikel 2.7 bedragen € 25,- voor een fiets en € 50,- voor een snor of bromfiets. De kosten verbonden aan het bewaren van de fiets of bromfiets, bedragen € 0,35 per etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 3.2

De kosten voor vervanging van een verbroken (ketting)slot zijn voor de rechthebbende van de verwijderde fiets of bromfiets.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1

Deze regeling treedt in werking drie dagen na de dag van bekendmaking.

Besloten in de vergadering van 6 november 2007

Burgemeester en wethouders van Helmond

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon

Bekend gemaakt op:

03 december 2007

De gemeentesecretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon