Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Flankerend beleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFlankerend beleid
CiteertitelFlankerend beleid gemeente Helmond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-200008-06-2016nieuwe regeling

01-04-2000

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Flankerend beleid

 

 

Flankerend beleid

Artikel 1 Definities

 • a

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR/AAR '95 van de gemeente Helmond;

 • b

  gemeente: de gemeente Helmond;

 • c

  college: het college van burgemeester en wethouders van de ge€meente;

 • d

  passende functie: een functie als bedoeld in artikel 13;

 • e

  formatieplaats/functie: een taak of groep van taken, zoals die binnen het raam van de voor de gemeente geldende regelingen door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld om door één ambtenaar te worden vervuld;

 • f

  formatieplaatsbeschrijving/functiebeschrijving: een beschrijving van de formatieplaats;

Artikel 2

Dit flankerend beleid is van toepassing op de ambtenaar die door het college is aangewezen als herplaatsingskandidaat.

Dit flankerend beleid is van toepassing, onverlet het bepaalde in de CAR/AAR '95.

Het college kan delen van dit flankerend beleid van toepassing verklaren op een ambtenaar die - anders dan als gevolg van een veranderingstraject - niet langer in zijn functie gehandhaafd kan blijven.

Artikel 3 Werkgelegenheidsgarantie

Het college verplicht zich gedurende de looptijd van dit flankerend beleid tot het leveren van een maximale inspanning om te bereiken dat voor de herplaatsingskandidaat werkgelegenheid behouden blijft.

Artikel 4 Informatieverstrekking

De ambtenaar, die is aangewezen als herplaatsingskandidaat, wordt gelijktijdig met zijn aanwijzing geïnformeerd over de aanvang en het einde van de herplaatsingstermijn.

De herplaatsingskandidaat wordt geïnformeerd over zijn rechten en verplichtingen gedurende de herplaatsingstermijn.

De herplaatsingskandidaat ontvangt een exemplaar van dit flankerend beleid.

Artikel 5 Duur van de herplaatsingstermijn

De herplaatsingstermijn duurt twaalf maanden.

Het college kan de termijn verlengen of opschorten, indien de omstandigheden naar zijn oordeel daartoe aanleiding geven.

Het college kan de herplaatsingstermijn verkorten indien:

 • a

  de herplaatsingskandidaat heeft geweigerd te voldoen aan een hem op grond van dit flankerend beleid of de CAR/AAR '95 opgelegde verplichting, of

 • b

  binnen de termijn kan worden vastgesteld dat er geen mogelijkheden zijn hem te herplaatsen.

Het college stelt de herplaatsingskandidaat in de gelegenheid zijn zienswijze te geven over een voorgenomen besluit tot verlenging, opschorting of verkorting van de herplaatsingstermijn.

Artikel 6 Begeleidingsplan

Voor de herplaatsingskandidaat wordt een begeleidingsplan opgesteld en bijgehouden. Hierin zijn ten minste opgenomen:

 • a

  een overzicht van de functies die hij in het verleden heeft bekleed;

 • b

  een overzicht van zijn capaciteiten, scholing en ervaring;

 • c

  een inventarisatie van de wensen van de herplaatsingskandidaat;

 • d

  overige relevante gegevens.

In het begeleidingsplan worden vermeld de herplaatsingsinspanningen die voor de ambtenaar zullen worden, respectievelijk zijn gepleegd.

In het begeleidingsplan wordt een overzicht gevoegd van de herplaatsingsinspanningen die door de herplaatsingskandidaat zullen worden, respectievelijk zijn gepleegd.

Bij het begeleidingsplan wordt voorts alle overige informatie gevoegd die van belang is voor het beoordelen van de wederzijdse herplaatsingsinspanningen.

De ambtenaar krijgt te allen tijde inzage in het begeleidingsplan.

Artikel 7 Arbeidsmarktoriëntatie

De herplaatsingskandidaat kan op verzoek van het college, dan wel op eigen verzoek deelnemen aan een arbeidsmarktoriëntatieonderzoek bij een (psychologisch) adviesbureau.

Artikel 8 Outplacementbegeleiding

De herplaatsingskandidaat kan in aanmerking worden gebracht voor outplacementbegeleiding.

Artikel 9 Inschrijving

De herplaatsingskandidaat draagt zorg voor inschrijving bij het regionaal Mobiliteitsbureau Wisselwerk en het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening.  

Artikel 10 Proefplaatsing

Indien de herplaatsingskandidaat in dienst kan treden bij een andere werkgever, kan op verzoek van de herplaatsingskandidaat een proefplaatsing worden overeengekomen, tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet.

Gedurende de proefplaatsing behoudt de herplaatsingskandidaat zijn dienstverband met de gemeente.

De proefplaatsing duurt ten hoogste zes maanden.

Artikel 11 Openstellen vacatures

Een vacature binnen de gemeente wordt niet voor interne of externe werving vrijgegeven alvorens blijkens een onderzoek vaststaat dat hierop niet een herplaatsingskandidaat kan worden geplaatst.

Artikel 12 Verplichting de ambtenaar een passende functie aan te bieden

Onverminderd het bepaalde in de CAR/AAR '95 of dit flankerend beleid wordt de herplaatsingskandidaat binnen de herplaatsingstermijn indien mogelijk een passende functie aangeboden.

Het college zal daartoe nagaan of binnen de gemeente een passende functie beschikbaar is.

Artikel 13 Passende functie

Van een passende functie als bedoeld in dit flankerend beleid is sprake indien:

 • a

  de herplaatsingskandidaat naar het oordeel van het college beschikt over de kennis en kunde die noodzakelijk worden geacht om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen dan wel indien de herplaatsingskandidaat naar het oordeel van het college binnen redelijke termijn om-, her- of bijgeschoold kan worden, en

 • b

  deze functie hem in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten, redelijkerwijs kan worden opgedragen.

Bij het eerste lid geldt de beperking dat uitsluitend sprake kan zijn van een passende functie indien de voor de functie geldende functionele salarisschaal niet meer dan één schaal lager is dan de functionele salarisschaal die geldt voor de herplaatsingskandidaat.

Het college kan de herplaatsingskandidaat plaatsen op een functie waarvan de functionele salarisschaal meer dan één schaal lager is dan de functionele salarisschaal die geldt voor de herplaatsingskandidaat indien er bijzondere omstandigheden zijn die zulks rechtvaardigen en indien de herplaatsingskandidaat daarmee instemt.

Artikel 14 Herplaatsing geschiktste kandidaat

Indien een functie voor twee of meer herplaatsingskandidaten als passend kan worden aangemerkt, kan het college de naar zijn oordeel meest geschikte herplaatsingskandidaat herplaatsen in die functie.

Artikel 15 Verplichting herplaatsingskandidaat

De herplaatsingskandidaat is verplicht al het mogelijke te doen om een passende functie te vinden en dient zich overigens te houden aan hetgeen voor hem is bepaald overeenkomstig de artikelen 10:12, vijfde lid of 11:21, vijfde lid CAR.

Artikel 16 Om-, her- en bijscholing

De herplaatsingskandidaat die slechts in een voor hem passende functie kan worden herplaatst na om-, her- of bijscholing kan hiertoe worden verplicht.

De kosten voor om-, her- of bijscholing, alsmede de daarmee direct verband houdende reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

De herplaatsingskandidaat, die op de eerste dag van de herplaatsingstermijn de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, kan worden verplicht tot bijscholing, doch niet tot om- en herscholing.

Artikel 17 Stimuleringspremie

Het college kan de herplaatsingskandidaat een stimuleringspremie in het vooruitzicht stellen indien de herplaatsingskandidaat op zijn aanvraag eervol ontslag zonder wachtgeld wordt verleend. De premie wordt niet verstrekt, indien een mogelijkheid tot herplaatsing bestaat.

De stimuleringspremie bedraagt ten hoogste drie bruto maandsalarissen indien het dienstverband is beëindigd binnen 6 maanden nadat hij is aangewezen als herplaatsingskandidaat.

De stimuleringspremie bedraagt ten hoogste twee bruto maandsalarissen indien het dienstverband is beëindigd in de periode van 6 tot 12 maanden nadat hij is aangewezen als herplaatsingskandidaat.

Artikel 18 Salarissuppletie

De herplaatsingskandidaat aan wie eervol ontslag op zijn aanvraag is verleend wegens de aanvaarding van een functie buiten de gemeente, kan een salarissuppletie worden toegekend indien het in de nieuwe functie genoten salaris lager is dan het salaris in de oorspronkelijke functie.

De suppletie als bedoeld in het eerste lid wordt toegekend gedurende maximaal 3 jaar.

De suppletie is ten hoogste gelijk aan het verschil tussen het in de oorspronkelijke functie genoten salaris en het salaris in de nieuwe functie buiten de gemeente, met dien verstande dat de suppletie niet groter is dan het verschil tussen het salaris van de herplaatsingskandidaat bij de gemeente en het salaris dat behoort bij dezelfde periodiek van een salarisschaal die twee gemeentelijke salarisschalen lager ligt.

Indien een dienstverband voor minder uren per week wordt aangegaan bij de nieuwe werkgever, zal de suppletie naar evenredigheid worden toegekend.

Onder door het college te stellen voorwaarden kan het recht op suppletie op aanvraag van de herplaatsingskandidaat worden afgekocht.

Artikel 19 Verplaatsingskostenvergoeding

Indien de herplaatsingskandidaat in verband met het aanvaarden van een baan bij een andere werkgever is verplicht te verhuizen, kan de gemeente een verplaatsingskostenvergoeding toekennen overeenkomstig hoofdstuk 18 van de CAR/AAR '95, voor zover de nieuwe werkgever daarin niet voorziet.

Artikel 20 Hardheidsclausule

Het college kan, in gevallen waarin dit flankerend beleid naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet, zonodig een individuele voorziening treffen.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Flankerend beleid gemeente Helmond'.