Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Archiefverordening gemeente Hengelo 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Hengelo 2009
CiteertitelArchiefverordening gemeente Hengelo 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, art.1 b (voor zover behorende tot de gemeente)
 2. Archiefwet 1995, art.3
 3. Archiefwet 1995, art.31
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2009Nieuwe regelgeving

15-09-2009

Typisch Hengelo, 24-09-2009

286857

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Hengelo 2009

De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2009, gelet op de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995 besluit vast te stellen

ARCHIEFVERORDENING GEMEENTE HENGELO 2009

Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • d.

  beheerder: degene die ingevolge Artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

HOOFDSTUK II - DE ZORG VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

Artikel 2

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet alsmede voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 5
 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of (een) andere belanghebbende(n), van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders doen tenminste éénmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

De Archiefverordening gemeente Hengelo 1969 wordt ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening gemeente Hengelo 2009.

Vastgesteld door de raad van Hengelo in de vergadering van 15 september 2009.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Hengelo op 16 juni 2009.

Toelichting  

ALGEMENE TOELICHTING

De Archiefverordening Gemeente Hengelo 2009 sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277) en het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671), en dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld op grond van de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995. De verordening regelt de zorg die het college van burgemeester en wethouders draagt voor de archieven van de gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. De verordening is niet alleen van toepassing op klassieke, papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne, digitale informatiedragers.

De Archiefverordening Gemeente Hengelo 2009 vervangt de Archiefverordening uit 1969. De verordening is aangepast aan de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden, die met ingang van 8 maart 2006 in werking is getreden. Vanaf die datum is niet langer de gemeenteraad bevoegd om de archivaris te benoemen en de archiefbewaarplaats aan te wijzen. Deze bevoegdheden berusten bij het college van burgemeester en wethouders. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het hoofdstuk over de archiefbewaarplaats in de Archiefverordening uit 1969 is overgeheveld naar het Besluit informatiebeheer gemeente Hengelo 2009.

De Archiefverordening Gemeente Hengelo 2009 is gebaseerd op het model ‘Archiefverordening voor gemeenten zonder archivaris’ van het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI).

 

 

TOELICHTING PER ARTIKEL

 

Artikel 2

De ministeriële Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Nederlandse Staatscourant nr. 180 d.d. 18 september 2001, verbeterd in nr. 209 d.d. 29 oktober 2001) stelt op grond van artikel 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten moeten voldoen.

 

Artikel 3

De aanwijzing van de beheerder(s) is opgenomen in het Besluit informatiebeheer gemeente Hengelo 2009. Als beheerder is aangewezen de algemeen directeur.

 

Artikel 5

De ministeriële Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (Nederlandse Staatscourant nr. 180 d.d. 18 september 2001) stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van de interne stukken. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te verzenden stukken aan de genoemde Regeling dienen te voldoen.

 

Artikel 7

De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit informatiebeheer gemeente Hengelo 2009.

 

Artikel 8

In het belang van een goede informatievoorziening en mede in relatie tot de steeds verdergaande digitalisering is het wenselijk om de gemeenteraad eenmaal per twee jaar te rapporteren over de archiefzorg, het archiefbeheer en de toezicht daarop.