Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Hengelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Hengelo
CiteertitelVerordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Hengelo 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000Nieuwe regeling

07-07-1998

Typisch Hengelo, 09-09-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Hengelo

 

 

Artikel 1  

 • 1.

  Aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen der gemeente, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend het ereburgerschap van de gemeente Hengelo.

 • 2.

  Voorts kan aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen alsmede aan rechtspersonen die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, worden toegekend de erepenning van de gemeente Hengelo.

 • 3.

  Aan leden van de gemeenteraad kan de raadspenning worden toegekend.

Artikel 2  

 • 1.

  Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch of wetenschappelijk terrein en daarmee de gemeente Hengelo en haar inwoners of de gemeenschap op een uitzonderlijke manier hebben gediend.

 • 2.

  De erepenning van de gemeente Hengelo kan worden toegekend als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten, waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband.

 • 3.

  De raadspenning van de gemeente Hengelo kan worden toegekend aan leden van de gemeenteraad als blijk van waardering voor de verdiensten voor de lokale gemeenschap.

Artikel 3  

 • 1.

  De raad besluit op voorstel van burgemeester en wethouders tijdens een besloten raadsvergadering over het toekennen van het ereburgerschap.

 • 2.

  Geen voorstel tot toekenning wordt aan de raad voorgelegd voordat daaromtrent de voorzitters van de fracties vertegenwoordigd in de raad tijdens een besloten vergadering of na schriftelijke consultatie zijn gehoord door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het besluit tot toekenning van de raadspenning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders, na consultatie van de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad.

Artikel 4  

 • 1.

  De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Deze bevoegdheid kan niet worden overgedragen aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5  

Huldiging vanwege de toekenning van het ereburgerschap of de uitreiking van de erepenning geschiedt bij de viering van een jubilieum, bij een afscheid, tijdens een raadsvergadering of een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 6  

 • 1.

  Aan het ereburgerschap is verbonden een gouden legpenning, ter grootte van 53 mm. diameter, waarvan de voorzijde een afbeelding toont van het officiële wapen van de gemeente Hengelo en de keerzijde voorzien is van een krans met in het midden ruimte voor plaatsing van een toepasselijke inscriptie.

 • 2.

  Bij de uitreiking wordt aan de ereburger tevens een oorkonde overhandigd waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van het ereburgerschap.

Artikel 7  

 • 1.

  De erepenning van de gemeente Hengelo voor personen is een zilveren legpenning, ter grootte van 53 mm. diameter, waarvan de voorzijde een afbeelding toont van het officiële wapen van de gemeente Hengelo en de keerzijde voorzien is van een krans met in het midden ruimte voor plaatsing van een toepasselijke inscriptie.De erepenning van de gemeente Hengelo voor rechtspersonen, ter gelegenheid van een jubileum is:

  • a.

   bij een 50-jarig jubileum: een bronzen penning

  • b.

   bij een 75-jarig jubileum: een verguld bronzen penning

  • c.

   bij een 100-jarig jubileum: een zilveren penning.

 • 2.

  De raadspenning van de gemeente Hengelo is een zilveren legpenning, ter grootte van 53 mm. diameter, waarvan de voorzijde een afbeelding toont van het officiële wapen van de gemeente Hengelo en de keerzijde voorzien is van een krans en een afbeelding van het stadhuis met ruimte voor plaatsing van een toepasselijke inscriptie.

Artikel 8  

 • 1.

  Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluiten de begiftigde van het ereburgerschap vervallen te verklaren en de uitgereikte eerbewijzen terugvorderen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bevoegd hun besluit tot toekenning van de erepenning van de gemeente Hengelo aan een begiftigde in te trekken.

 • 3.

  Aan betrokkene wordt van het besluit bedoeld in het eerste of tweede lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 9  

 • 1.

  Van elke toekenning van het ereburgerschap, de erepenning of de raadspenning van de gemeente Hengelo wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register.

 • 2.

  In het register worden mede vermeld de bijzonderheden, die geleid hebben tot de toekenning.

 • 3.

  Bij vervallenverklaring van het ereburgerschap of intrekking van het besluit tot toekenning van de erepenning van de gemeente Hengelo geschiedt daarvan eveneens aantekening met vermelding van de beweegredenen, die daartoe aanleiding hebben gegeven.

Artikel 10  

Aan de toekenning van het het ereburgerschap, de erepenning of de raadspenning van de gemeente Hengelo zijn geen andere rechten en verplichtingen verbonden dan vermeld in deze verordening.

Artikel 11  

De personen aan wie een gouden erepenning is toegekend als bedoeld in de Verordening, regelende de instelling van een eerepenning en de wijze van toekenning, vastgesteld door de raad van de gemeente Hengelo op 14 november 1939 en nadien gewijzigd bij besluit van de raad van 27 augustus 1968, zijn ereburgers in de zin van deze verordening.

Artikel 12  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Hengelo 1998".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag nadat deze bekend is gemaakt.

 • 3.

  De "Verordening, regelende de instelling van een eerepenning en de wijze van toekenning", vastgesteld door de raad van de gemeente Hengelo op 14 november 1939 en nadien gewijzigd bij besluit van de raad van 27 augustus 1968, wordt ingetrokken.

Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengeloin zijn openbare vergadering van 7 juli 1998