Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening inrichting Antidiscriminatievoorziening
CiteertitelVerordening inrichting Antidiscriminatievoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding 1 januari 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Gemeeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

26-11-2009

Bildtse Post 9-12-2009

091111

Tekst van de regeling

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING WET GEMEENTELIJKE ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN

De raad van de gemeente het Bildt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2009, inzake het vaststellen van de Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen;

gelet op artikel 1 van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE HET BILDT

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Wet: de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

2. Besluit: het Besluit Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

3. De Antidiscriminatievoorziening: Antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een Antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting Antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de Antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

1. De Antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

- Per post;

- Per e-mail;

- Telefonisch;

- Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

a. De afdoeningstermijn van klachten;

b. De wijze van afdoening van klachten;

c. De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid Antidiscriminatievoorziening

1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

2. Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal Antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de Antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 november 2009.

, voorzitter

, griffier