Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017
CiteertitelVerordening reinigingsheffingen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 217
 3. Gemeentewet, art. 218a
 4. Gemeentewet, art. 218b
 5. Gemeentewet, art. 219
 6. Gemeentewet, art. 230
 7. Gemeentewet, art. 231
 8. Gemeentewet, art. 232
 9. Gemeentewet, art. 233
 10. Gemeentewet, art. 233a
 11. Gemeentewet, art. 234
 12. Gemeentewet, art. 234a
 13. Gemeentewet, art. 234b
 14. Gemeentewet, art. 235
 15. Gemeentewet, art. 236
 16. Gemeentewet, art. 237
 17. Gemeentewet, art. 238
 18. Gemeentewet, art. 239
 19. Gemeentewet, art. 240
 20. Gemeentewet, art. 241
 21. Gemeentewet, art. 242
 22. Gemeentewet, art. 243
 23. Gemeentewet, art. 244
 24. Gemeentewet, art. 245
 25. Gemeentewet, art. 246
 26. Gemeentewet, art. 246a
 27. Gemeentewet, art. 247
 28. Gemeentewet, art. 248
 29. Gemeentewet, art. 249
 30. Gemeentewet, art. 250
 31. Gemeentewet, art. 250a
 32. Gemeentewet, art. 251
 33. Gemeentewet, art. 251a
 34. Gemeentewet, art. 252
 35. Gemeentewet, art. 253
 36. Gemeentewet, art. 254
 37. Gemeentewet, art. 255
 38. Gemeentewet, art. 255a
 39. Gemeentewet, art. 256
 40. Gemeentewet, art. 257
 41. Wet Milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Wijziging in tarieven

22-12-2016

Register, 2016, 161214C

161214C
01-01-201501-01-2016Betreft (aard van de wijziging) Wijziging in tarieven

18-12-2014

Register, 2014, 141214C

140106C
01-01-2014Wijziging betaaltermijnen in verband met invoeren mogelijkheid automatische incasso

23-01-2014

Bildse Post, 05-02-2014

140106C
01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

13-12-2012

Bildtse Post 19-12-2012

11.12.08B
01-01-2012nieuwe regeling

15-12-2011

Bildtse Post 28-12-2011

11.12.08B
01-01-2011nieuwe regeling

15-12-2010

Bildtse Post 22-12-2010

09-12-08C
01-01-2010nieuwe regeling

22-12-2009

Bildtse Post 30-12-2009

09-12-08C
01-01-200901-01-2009nieuwe regeling

18-12-2008

Bildtse Post 24-12-2008

08.12.08 C

Tekst van de regeling

St.-Annaparochie, 22 december 2016

No. 1612__C

De raad van de gemeente het Bildt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2016;

gelet op de artikelen 216 tot en met 219 en 230 tot en met 257 van de Gemeentewet en artikel

15.33 van de Wet Milieubeheer;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 (Verordening reinigingsheffingen 2017).

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijving

2.1Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder “gebruik maken”: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet Milieubeheer;
2.2Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder bouw- en sloopafval: kleine hoeveelheden afvalstoffen bestaande uit bouwafval, renovatieafval en sloopafval die ontstaan bij particuliere nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie of sloop van gebouwen en andere bouwwerken of objecten, zoals (afval)hout, hekwerk, bielzen, tegels, stenen (beton)puin, metselwerk, verontreinigd vlakglas en tevens asbest.

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33. van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.De belasting bedraagt per belastingjaar :
 a.voor elk perceel dat wordt gebruikt door één persoon € 175,00
 b.voor elk perceel dat wordt gebruikt door meer dan één persoon € 250,00
2.Voor de vaststelling van het aantal personen, als bedoeld in onderdeel 1 is de situatie op 1 januari van het belastingjaar voor het gehele betreffende jaar maatgevend, met dien verstande dat ingeval de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, de situatie bij de aanvang van de belastingplicht maatgevend is voor het resterende tijdvak in het betreffende belastingsjaar.
3.De belasting als bedoeld in onderdeel 1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, op verzoek van de belastingplichtige in bruikleen hebben van een
 a.extra afvalcontainer voor huishoudelijk restafval per container € 72,95
 b.en/of voor een extra afvalcontainer voor huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval per container met€ 40,10

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elke volgende termijn telkens twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam “reinigingsrechten” worden rechten geheven zowel voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer en in onderhoud zijn.

Artikel 11 Belastingsplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het recht bedraagt voor het achterlaten van onderstaande afvalstoffen op de Milieustraat in Stiens:

accu groot (vrachtwagen) € 5,00 per stuk
autoband met velg € 4,80 per stuk
bouw- en sloopafval en grond voor een hoeveelheid per:
personenwagen € 5,00
aanhanger€ 12,00
tandemasser € 35,00

Artikel 13 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in artikel 12 worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 14 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten als bedoeld in artikel 12 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 15 Termijnen van betaling

De op grond van artikel 14 geheven rechten moeten worden betaald:

 • a.

  ingeval van uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van uitreiking

 • b.

  ingeval van toezending van de kennisgeving: binnen 30 dagen na de dagtekening.

Artikel 16 Overige rechten

Voor het op verzoek incidenteel ophalen van huishoudelijke afvalstoffen grof huisvuil per 100 kg of gedeelte daarvan bedraagt het recht € 36,00.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen

Artikel 17 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening reinigingsheffingen 2016” van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening reinigingsheffingen 2017”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2016.

De raad voornoemd

, voorzitter

, griffier