Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Marktverordening gemeente het Bildt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente het Bildt
CiteertitelMarktverordening gemeente het Bildt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 08-07-1999

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit Bildtse Post

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 151

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-199917-07-2019nieuwe regeling

08-07-1999

Bildtse Post

Onbekend.

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente het Bildt;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 1999;

Gelet op het advies van de Commissie voor Algemene Zaken en Financiën;

Mede gelet op de artikelen 149 en 151 van de Gemeentewet alsmede de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Vast te stellen de ‘Marktverordening gemeente het Bildt’

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Markt: de wekelijkse warenmarkt, die wordt gehouden op het pleintje voor de van Harenskerk aan de van Harenstraat te St.-Annaparochie;

 • b.

  Marktterrein: het voor het publiek toegankelijke pleintje als bedoeld onder a;

 • c.

  Standplaats: een standplaats op het marktterrein gedurende de uren dat daar de markt wordt gehouden;

 • d.

  Losse standplaats: een standplaats die voor één marktdag wordt toegewezen;

 • e.

  Vaste standplaats: een standplaats die voor onbepaalde tijd wordt toegewezen;

 • f.

  Marktmeester: een door burgemeester en wethouders aangewezen persoon.

Artikel 2 Tijdstip markt

De markt wordt gehouden op donderdagen van 13.00 tot 18.00 uur.

Artikel 3 Plaats markt

 • 1.

  De plaats van de markt is het pleintje voor de van Harenskerk aan de van Harenstraat.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien dringende redenen hiertoe noodzaken, tijdelijk een andere plaats voor het houden van de markt aanwijzen.

Artikel 4 Aantal standplaatsen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen het aantal standplaatsen, dat wordt uitgegeven op de markt;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord een vertegenwoordiging van degenen die een vaste standplaats hebben, via beleidsregels bepalen, dat per branche een nader vast te stellen aantal standplaatsen op de markt wordt uitgegeven.

Artikel 5 Toewijzing (vaste) standplaatsen

 • 1.

  De toewijzing van een vaste standplaats geschiedt door of namens Burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Het gebruik van een eigen verkoopwagen is toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Burgemeester en wethouders. Het gebruik van eigen materiaal is alleen toelaatbaar indien dit markttechnisch mogelijk is.

Artikel 6 Marktmeester

 • 1.

  De marktmeester is belast met het aanwijzen van de toegewezen standplaatsen;

 • 2.

  Hij is bevoegd namens Burgemeester en wethouders die aanwijzing te geven die noodzakelijk zijn in het kader van het goed kunnen functioneren van de markt;

 • 3.

  In spoedeisende gevallen is hij gerechtigd namens Burgemeester en wethouders zonder schriftelijke waarschuwing bestuursdwang toe te passen.

Artikel 7 Verboden

 • 1.

  Het is verboden een andere standplaats in te nemen dan door de marktmeester is aangewezen en meer ruimte daarbij in besla te nemen dan is toegestaan, alsmede andere waren en goederen te verkopen, ten verkoop aan te bieden of aanwezig te hebben, dan voor welke de standplaats is toegewezen;

 • 2.

  Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en wethouders op het marktterrein kramen, tafels e.d. te plaatsen of op te slaan; burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften verbinden die noodzakelijk zijn in verband met het goed functioneren van de markt;

 • 3.

  Het is verboden zonder toestemming van Burgemeester en wethouders voor de verlichting gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting.

Artikel 8 Gedragsregels

 • 1.

  De houder van een vaste standplaats dient deze plaats uiterlijk om 13.00 uur bezet te hebben.

 • 2.

  De houder van een standplaats mag deze zonder toestemming van de marktmeester niet ontruimen voor 15.00 uur;

 • 3.

  De houder van een vaste standplaats dient deze zelf te bezetten mag alleen in bijzonder gevallen, met toestemming van de marktmeester, zijn plaats door een vervanger in laten innemen.

Artikel 9 (Kwaliteit)eisen vaste standplaatshouders

 • 1.

  Om voor een vaste standplaats in aanmerking te komen, is het vereist dat de aanvrager aan Burgemeester en wethouders heeft aangetoond:

  • a.

   Handelingsbekwaam te zijn;

  • b.

   Zijn hoofdberoep maken van de markthandel, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als rechtspersoon;

  • c.

   Voldaan te hebben aan alle voorgeschreven publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie;

  • d.

   Individueel of collectief aantoonbaar en afdoende verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen ter zake een aanmeldingsformulier vast;

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het gestelde onder b vrijstelling verlenen.

Artikel 10 Volgorde toewijzing

Indien er op de markt vaste standplaatsen beschikbaar zijn of komen, komen daarvoor in aanmerking degenen die zich op de daarvoor aan te leggen gegadigdenlijst hebben laten inschrijven, zulks in de volgorde van inschrijving. Bij de toepassing van dit artikel wordt rekening gehouden met de bepalingen omtrent de branche-indeling.

Artikel 11 Rechtsopvolger

 • 1.

  Indien een vaste standplaatshouder overlijdt, valt het recht op de vaste standplaats toe aan de overblijvende echtgeno(o)t(e), dan wel duurzaam samenwonende partner, indien de overblijvende echtgeno(o)t(e), c.q. partner hiertoe binnen 4 weken na het overlijden het schriftelijk verzoek doet;

 • 2.

  Indien de overblijvende echtgeno(o)t(e), dan wel duurzaam samenwonende partner, rechthebbende op een andere vaste standplaats is vindt het in het eerste lid bepaald overeenkomstig toepassing met dien verstande, dat het recht op de standplaats van de overblijvende echtgenoot(e), dan wel duurzaam samenwonende partner, dan vervalt;

 • 3.

  Indien de overblijvende echtgeno(o)t(e) overlijdt, valt het recht op de vaste standplaats toe aan een wettig kind dat bij voortduring zijn ouder op diens vaste plaats bijstaat, dan wel aantoonbaar, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, heeft bijgestaan;

 • 4.

  De vaste standplaats wordt slechts aan één rechtspersoon verleend. Dit betekent dat bij wijziging of afsplitsing van de rechtsvorm Burgemeester en wethouders het recht hebben de verleende vergunning in te trekken indien daardoor een recht zou kunnen ontstaan voor het innemen van meer standplaatsen. Alvorens daartoe over te gaan wordt betrokkene gehoord;

 • Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de vaste plaats overgeschreven op de overblijvende partner, indien daartoe een verzoek wordt ingediend binnen 2 maanden nadat deze arbeidsongeschiktheid is ingetreden.

Artikel 12 Vervallen standplaatsrecht

Het recht op een vaste standplaats vervalt:

 • a.

  Op verzoek van de rechthebbende;

 • b.

  Bij overlijden van de standplaatshouder, tenzij Burgemeester en wethouders overschrijven van de vergunning toestaan;

 • c.

  Indien Burgemeester en wethouders het recht op een vaste standplaats intrekken, wanneer zij – na de rechthebbende te hebben gehoord – van oordeel zijn, dat zulks ter bevordering van de goede gang van zaken op de markt noodzakelijk is;

 • d.

  Indien Burgemeester en wethouders de vergunning intrekken in verband met het gestelde in artikel 11, vierde lid;

 • e.

  Wanneer niet langer wordt voldaan aan een of meer eisen, gesteld in artikel 9.

Artikel 13 Vervallenverklaring

Burgemeester en wethouders kunnen het recht op de vaste standplaats al dan niet voorwaardeijk vervallen verklaren, ingeval:

 • a.

  De rechthebbende op drie achtereenvolgende marktdagen, of op 5 marktdagen binnen een tijdvak van 12 weken, de hem toegewezen plaats niet heeft bezet, tenzij zulks zijn oorzaak vidnt in omstandigheden, welke naar het oordeel van Burgemeester en wethouders de betrokkene niet toe te rekenen zijn;

 • b.

  De rechthebbende zonder voorafgaande toestemming van Burgemeester en wethouders andere waren of goederen op de vaste standplaats verkoopt, ten verkoop aanbiedt, of aanwezig heeft, dan voor wlke hem deze plaats is toegewezen;

 • c.

  De rechthebbende zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling door of vanwege Burgemeester en wethouders.

Artikel 14 Hoorplicht

 • 1.

  Indien Burgemeester en wethouders het voornemen hebben het recht op een vaste standplaats vervallen te verklaren, gaan zij hiertoe niet over dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de betrokkene in afwachting van het besluit tot vervallenverklaring voor de duur van 2 achtereenvolgende marktdagen het recht ontzeggen de vaste standplaats te bezetten, indien zijn onverwijld optreden noodzakelijk achten.

Artikel 15 Elektriciteitsvoorziening

Het is verboden vroeger dan één uur voor het begin uur van de markt goederen of waren op de markt aan te voeren. Iedereen is verplicht zij standplaats een half uur na zonsondergang te verlichten op een door Burgemeester en wethouders te bepalen wijze en elektrische stroom te betrekken uit de daartoe aangelegde stroomvoorziening. De kosten van de stroomvoorziening worden aan de standhouders doorberekend.

Artikel 16 Verwarmingstoestellen

Het is – behoudens toestemming van Burgemeester en wethouders – verboden verwarmingstoestellen, kook- of bakinstallaties te gebruiken.

Artikel 17 Vervanging

 • 1.

  Het is degene, aan wie een standplaats is toegewezen, verboden de standplaats aan een ander af te staan of in gebruik te geven;

 • Onder dit verbod is niet begrepen de situatie, dat degene, die een standplaats is toegewezen, de standplaats aan een ander toevertrouwt om zich voor korte tijd van de standplaat te verwijderen;

 • 3.

  In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en wethouders de rechthebbende op een vaste standplaats bij schriftelijke vergunning toestaan in de uitoefening van diens bedrijf en te zijnen behoeve van de standplaats tijdelijk door een ander gebruik te laten maken.

Artikel 18 Plaats voertuigen

Het is verboden vervoermiddelen, waarmee voorwerpen of waren naar de markt worden of zijn vervoerd, op of in de nabijheid van het marktterrein op een andere plaats neer te zetten dan die door de marktmeester is aangewezen.

Artikel 19 Afval

 • 1.

  De houder van een standplaats is verplicht het afval van de goederen en waren, het verpakkingsmateriaal of ander vuilnis afkomstig van zijn kraam zelf te verzamelen en af te voeren;

 • 2.

  Bij het verlaten van de markt dient de standplaatshouder zijn standplaat en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en het afval te deponeren inde aangewezen stortplaatsen c.q. mee te nemen;

 • 3.

  De standplaatshouder die eet- of drinkwaren verkoopt, dient tenminste twee afvalbakken te plaatsen en deze regelmatig te ledigen.

Artikel 20 Plaatsing kramen

 • 1.

  Het is aan verhuurders van marktkramen verboden zonder vergunning van Burgemeester en wethouders op de markt kramen, tafels en verder kramenmateriaal te plaatsen of aanwezig te hebben;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de in het eerste lid bedoelde vergunning voorwaarden verbinden;

 • 3.

  Het bepaalde in artikel 22 en artikel 24 is voor verhuurders van marktkramen ten aanzien van de geplaatste kramen, tafels en verder kramenmateriaal van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21 Geluidmiddelen

 • 1.

  Het is verboden tijdens de markt op het marktterrein gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid, alsmede tijdens de markt op het marktterrein op een voor de omgeving hinderlijke wijze radiotoestellen, grammofoons of dergelijke toestellen of automatische instrumenten in werking te hebben;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ter zake vrijstelling verlenen onder nader te stellen voorschriften.

Artikel 22 Voorschriften voeding- en genotmiddelen

Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enige wet, moeten de voeding- en genotmiddelen op de marktplaats tijdens de markt op een zindelijke wijze worden aangevoerd, bewaard, uitgestald, afgeleverd of toegediend; Burgemeester en wethouders kunnen de houder van een standplaats voorschrijven bepaalde waren of goederen uit te stallen of te bewaren in vitrines.

Artikel 23 Naambord

Elke standplaatshouder is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een bord (tenminste 40 bij 20 cm) te plaatsen met zijn naam en adres.

Artikel 24 Uitstalling eet- en drinkwaren

Bij verkoop van eet- en drinkwaren dienen deze op een zodanige manier te worden uitgestald dat dit in het kader van de volksgezondheid en hygiëne verantwoord is.

Artikel 25 Meet- en weegwerktuigen

 • 1.

  De meet- en weegwerktuigen dienen zodanig te zijn geijkt dat wordt voldaan aan de ter zake geldende overheidseisen;

 • 2.

  Het weegwerktuig moet zodanig worden geplaatst of aangebracht dat het weegresultaat voor het publiek duidelijk zichtbaar is.

Artikel 26 Venten op de markt

 • 1.

  Het is verboden op de markt te venten met goederen of waren, met uitzondering van gedrukte of geschreven tukken dan wel afbeeldingen waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ter zake ontheffing verlenen voor zover het betreft de vekoop van alcoholvrije dranken, eet- en drinkwaren ten behoeve van de standplaatshouders.

Artikel 27 Geneesmiddelen

Het is verboden op de markt een artikel aan te prijzen of te verkopen als een geneesmiddel in de zin van de Geneesmiddelenwet.

Artikel 28 Marktcommissie

 • 1.

  Er is een marktcommissie waarvan de samenstelling en het aantal leden wordt bepaald door Burgemeester en wethouders. De voorzitter vandez commissie is lid van het college van Burgemeester en wethouders; de meerderheid van de commissie bestaat uit vaste standplaatshouders;

 • 2.

  De commisssie heeft als taak op te treden als adviesorgaan voor het gemeentebestuur en kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.

 • 3.

  De benoeming geschiedt door Burgemeester en wethouders voor een periode van 4 jaar; tussentijdse vacatures worden slechts voor de resterende termijn opgevuld;

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen een vergaderreglement op.

Artikel 29 Sancties

Degene die in strijd handelt met de bepalingen van deze verordening, of zich aan wangedrag op de markt schuldig maakt, de marktmeester in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel op enige wijze, direct of indirect de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, een ander ter beoordeling van Burgemeester en wethouders, kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 12 en 13, door Burgemeester en wethouders worden gelast zich met zijn goederen of waren ogenblikkelijk van de markt te verwijderen en heeft aan die last ogenblikkelijk te voldoen.

Artikel 30 Strafbedreiging

Overtreding van het bepaalde in deze verordening kan worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de twee categorie, al dan niet met openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak.

Artikel 31 Bijzondere gevallen

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen Burgemeester en wethouders.

Artikel 32 Overgangsrecht

 • 1.

  De standplaatshouder die bij de inwerkingtreding van deze verordening een vaste standplaats heeft, wordt geacht deze standplaats en de afmeting daarvan op grond van deze verordening te hebben verkregen;

 • 2.

  Uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van deze marktverordening dient door bestaande vergunninghouders aan de voorschriften van deze verordening te worden voldaan.

Artikel 33 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Marktverordening gemeente het Bildt’.

Artikel 34 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per de eerste van de maand, volgende op die waarin de afkondiging heeft plaatsgevonden, onder gelijktijdige intrekkin van de bij raadsbesluit van 26 september 1991 onder nummer 910903b ingestelde marktverordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente het Bildt in de openbare vergadering van 8 juli 1999.