Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Procedureverordening Planschadevergoeding 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingProcedureverordening Planschadevergoeding 2004
CiteertitelProcedureverordening Planschadevergoeding 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 28-10-2004

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit Bildtse Post

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet,Artikel 147
 2. Gemeentewet,Artikel 149,
 3. Wet op der Ruimtelijke Ordening,Artikel 49
 4. Wet op der Ruimtelijke Ordening,Artikel 72,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2004nieuwe regeling

28-10-2004

Bildtse Post

04.10.18

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente het Bildt;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 13 oktober 2004

gelet op het bepaalde in artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de artikelen 49 en 72 van de Wet op der Ruimtelijke Ordening (WRO);

BESLUIT:

 • -

  in te trekken de bij raadsbesluit 960505 van 10 mei 1996 vastgestelde “procedureverordening planschadevergoeding 1996“;

 • -

  vast te stellen de Notitie Planschadevergoeding 2004;

 • -

  vast te stellen de Verordening tot regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Procedureverordening planschadevergoeding 2004);

 • -

  vast te stellen het “Aanvraagformulier planschadevergoeding 2004“;

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 49 WRO: artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO);

Commissie: de schadebeoordelingscommissie als bedoelt in artikel 5 van deze verordening;

Aanvrager: de belanghebbende als bedoeld in artikel 49 WRO en die een aanvraag om toekenning van schadevergoeding heeft ingediend.

Artikel 2

 • 1.

  Een belanghebbende, die meent dat het in artikel 49 WRO op hem van toepassing is, kan een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen bij de gemeenteraad.

 • 2.

  Voor de aanvraag tot vergoeding van schadevergoeding op grond van artikel 49 WRO dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeenteraad vastgestelde aanvraagformulier.

 • 3.

  De gemeenteraad neemt een verzoek om planschadevergoeding, op grond van artikel 49 WRO, niet eerder in behandeling dan nadat de daartoe in de Legesverordening van de gemeente het Bildt opgenomen leges, voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschadevergoeding, door de aanvrager zijn voldaan.

 • 4.

  De gemeenteraad kan besluiten een aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren, indien zij van mening is dat het aanvraagformulier onjuist of onvolledig is ingevuld, dan wel aan enig ander vereiste voor het in behandeling nemen van het verzoek niet is voldaan.

 • 5.

  Tot niet-ontvankelijkheid verklaring gaat de gemeenteraad niet over, dan nadat aanvrager een termijn is gesteld waarbinnen hij het verzuim kan herstellen.

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag schadevergoeding gemotiveerd weigeren zonder toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 4 en volgende van deze verordening.

 • 2.

  De in het voorgaande lid genoemde termijn kan door de gemeenteraad éénmaal met ten hoogste zestien weken worden verlengd.

 • 3.

  Afschrift van het besluit, als bedoelt in het eerste lid, wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk toegezonden.

Artikel 4

Indien geen toepassing is gegeven aan het eerste lid van artikel 3 geeft de gemeenteraad een onafhankelijke planschadecommissie opdracht ter zake advies uit te brengen.

De in het voorgaande lid bedoelde opdracht geschied binnen vier weken na het verstrijken van de – eventueel verlengde – termijn, bedoelt in artikel 3.

Artikel 5

 • 1.

  De commissie hoort de aanvrager en/of zijn gemachtigde en een of meer vertegenwoordigers van de gemeente.

 • 2.

  Van de mondelinge uiteenzetting door de aanvrager en/of zijn gemachtigde en door de vertegenwoordiger(s) van de gemeente wordt door de commissie een kort verslag gemaakt, dat als bijlage aan het advies wordt gehecht.

 • 3.

  De commissie neemt de situatie ter plaatse op.

Artikel 6

 • 1.

  De commissie gaat allereerst na of naar haar mening de aanvrager ten gevolge van een besluit als bedoelt in artikel 49 WRO schade lijdt, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven.

 • 2.

  Leidt dit onderzoek tot een bevestigende beantwoording, dan berekent de commissie de ten laste van de aanvrager blijvende schade en de billijke schadevergoeding.

Artikel 7

 • 1.

  De commissie brengt schriftelijk advies uit aan de gemeenteraad.

 • 2.

  Een afschrift van het rapport wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken voor de beslissing, van de gemeenteraad van gemeentewege aan de aanvrager toegezonden.

 • 3.

  Aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om – schriftelijk dan wel mondeling – eventuele opmerkingen naar aanleiding van het advies van de commissie vóór de behandeling in de gemeenteraadsvergadering ter kennis van de raad te brengen.

Artikel 8

 • 1.

  De gemeenteraad streeft er naar om binnen 12 maanden, na de ontvangst van een daartoe strekkend verzoek, een besluit te nemen omtrent een (eventuele) toekenning van schadevergoeding op grond van artikel 49 WRO.

 • 2.

  Indien de gemeenteraad een schadevergoeding vaststelt, bepaalt hij tevens de datum vóór welke de vergoeding moet zijn uitbetaald of geregeld.

 • 3.

  Artikel 3, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Procedureverordening Planschadevergoeding 2004“.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op haar aankondiging.

  De raad voornoemd,

  , voorzitter.

  , griffier.