Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Subsidieverordening toneelverenigingen in de gemeente het Bildt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingSubsidieverordening toneelverenigingen in de gemeente het Bildt
CiteertitelSubsidieverordening Toneel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 11-11-2002

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit Bildtse Post

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet,artikel 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-200220-12-2007intrekking

11-11-2002

Bildtse Post

02.11.05-III/intrekking rdsbsl. 071204

Tekst van de regeling

De raad der gemeente het Bildt;

overwegende;

dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de toneelverenigingen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 10-9-2002;

gelet op het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Subsidie Verordening en artikel 147 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

Subsidieverordening toneelverenigingen in de

gemeente het Bildt.

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

wet: Algemene Wet Bestuursrecht

overeenkomst: overeenkomst op grond van artikel 9 van de Algemene Subsidie Verordening.

activiteitenplan: een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen met daarbij per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen, alsmede van de relatie van dat aanbod met het gemeentelijk beleid.

Reikwijdte van de verordening

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op de meerjarige subsidiëring van de activiteiten van de toneelverenigingen, waarvan de nadere uitwerking bij overeenkomst plaatsvindt.

Aanvraag subsidie.

Artikel 3.

De aanvraag voor een subsidie voor een meerjarige periode dient voor 1 april in het jaar daaraan voorafgaand bij burgemeester en wethouders te worden ingediend onder overlegging van een activiteitenplan met daarbij een begroting van kosten van de te ondernemen activiteiten.

B. SUBSIDIEVERLENING

Grondslag van de subsidie

Artikel 4

Op grond van artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening kunnen burgemeester en wethouders de toneelverenigingen een subsidie verlenen. Onverkort het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening wordt het bedrag van deze subsidie nader vastgelegd in een subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

Weigeringsgronden

Artikel 5

De subsidieverstrekking kan naast de in de wet en de Algemene Subsidieverordening genoemde gronden worden geweigerd, indien blijkens de verstrekte rapportages niet wordt voldaan aan de in de overeenkomst genoemde activiteiten en prestaties of de in de Algemene Subsidieverordening genoemde rapportages niet beschikbaar worden gesteld.

Indien de prestaties niet geheel worden nagekomen, of ten dele niet wordt voldaan aan het gestelde in de art. 6 tot en met 10, kan een deel van het budget worden teruggevorderd, c.q. worden verrekend met nog uit te betalen bedragen, tenzij de toneelvereniging kan aantonen dat er geen sprake is van een verwijtbare wanprestatie.

Verplichtingen van de subsidieontvanger.

Artikel 6

De toneelverenigingen moeten ter verkrijging van de subsidie een minimum aantal leden van 15 hebben.

Dat aantal wordt voor 2002 vastgesteld aan de hand van de peildatum 1 januari 2002 en vervolgens wordt voor de vaststelling van het minimum aantal leden voor de volgende jaren als peildatum gehanteerd 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover subsidie wordt verstrekt.

Artikel 7

De toneelverenigingen moeten ter verkrijging van de subsidie de in de overeenkomst genoemde activiteiten en prestaties leveren.

Artikel 8

De bepalingen voor een meerjarige subsidie zoals aangegeven in de Algemene Subsidie Verordening zijn onverkort van toepassing

Artikel 9

De toneelverenigingen zijn gehouden alle informatie betreffende hetgeen invloed heeft op prestaties en activiteiten tijdig aan de gemeente door te spelen.

Artikel 10

De toneelvereniging dient ieder jaar een activiteitenplan met de overige toneelverenigingen onderling met elkaar af te stemmen en bij de Kulturele Raad in te dienen voor opname in het Kulturele Winterprogramma voor een nader vast te stellen datum.

C. SUBSIDIEVERSTREKKING

Uitbetaling

Artikel 11

Jaarlijks zal het in de overeenkomst vermelde subsidiebedrag worden uitbetaald, zoals omschreven in de subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 12

Indien de subsidieontvanger van plan is de uitvoering van de activiteiten te staken, dient het college hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.

Indien en voor zover een batig liquidatiesaldo is verkregen met gemeentelijke subsidie wordt dit saldo, hetzij gerestitueerd aan de gemeente, hetzij onder goedkeuring van het college een bestemming gegeven, die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de werkzaamheden van de subsidieaanvrager.

Bij (voorgenomen) vervreemding of bestemmingswijziging van de eigendommen en het beschikken over de reserve van de subsidieaanvrager, die mede met subsidies zijn verkregen of in stand gehouden, is vooraf de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 13

Subsidieontvanger is vrij in de besteding van erfstellingen, legaten, schenkingen, opbrengst uit vermogen, opbrengst uit evt. acties en dergelijke, mits deze middelen worden aangewend ten behoeve van activiteiten die passen binnen het gesubsidieerde werkprogramma.

Wanneer het subsidiebedrag tenminste € 500,- bedraagt is subsidieontvanger bevoegd om met de onder lid 1 van dit artikel genoemde middelen, alsmede hooguit 10 % van de jaarlijkse toegekende budgetsubsidie een fonds of reserve aan te leggen.

Het fonds of de reserve mag niet groter zijn dan het jaarlijkse subsidiebedrag, tenzij het college toestemming verleent voor verdere fonds- of reservevorming.

D. SUBSIDIEVASTSTELLING.

Artikel 14

Voor 1 april van het jaar na afloop van de meerjarige subsidieperiode dient de subsidieontvanger een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie.

E. SLOTBEPALINGEN

Ontheffingen

Artikel 15

Burgemeester en wethouders kunnen bij onvoorziene omstandigheden vrijstelling verlenen van een of meer verplichtingen van de overeenkomst.

Evaluatie

Artikel 16

Na afloop van elk kalenderjaar bieden de toneelverenigingen voor 1 april een voortgangsrapportage aan waarvan de inhoud nader wordt omschreven in de subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

Inwerkingtreding

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na datum bekendmaking van deze verordening in de gemeentelijke rubriek van de Bildtse Post en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Citeerartikel

Artikel 18

Deze verordening kan aangehaald worden als " Subsidieverordening Toneel".

Ondertekening

De raad voornoemd,

, voorzitter

, secretaris.