Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Drank- en Horecaverordening het Bildt 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening het Bildt 2014
CiteertitelDrank- en Horecaverordening het Bildt 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Maakt onderdeel uit van de Algemene Plaatselijke verordening het Bildt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Drank- en Horecawet, art. 4, lid 1
 2. Drank- en Horecawet, art. 4, lid 2
 3. Drank- en Horecawet, art. 4, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2014nieuwe regeling

20-02-2014

Bildtse Post, 05-03-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

VERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

De raad van de gemeente het Bildt

gelet op (de) artikel (en) 4, eerste tot en met derde lid, (en 25a, 25b, 25c en 25d) van de Drank- en Horecawet;

besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening het Bildt:

ARTIKEL I

Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening het Bildt wordt een afdeling ingevoegd, luidend:

AFDELING 8A BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

ARTIKEL 2:34a schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard, zijnde buitensporten, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  • a.

   maandag tot en met vrijdag na 20.00 uur en tot 23.30 uur;

  • b.

   zaterdag en zondag na 12.00 uur en tot 20.00 uur.

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard, zijnde zaalsporten, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 3.

  Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, zoals dorpshuizen, verstrekken uitsluitend alcohol-houdende drank op:

  • a.

   maandag tot en met donderdag na 14.00 uur en tot 23.00 uur;

  • b.

   vrijdag tot en met zondag na 14.00 uur en tot 02.00 uur.

 • 4.

  Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

ARTIKEL 2:34b bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

ARTIKEL 2:34c beperking verstrekking sterke drank

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken bij paracommerciële rechtspersonen.

 • 2.

  Het is tevens verboden anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting:

  • a.

   waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;

  • b.

   welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugd- of jongerenorgani-saties of- instellingen. Hieronder wordt in ieder geval een jongerencentrum verstaan;

  • c.

   welke deel uitmaken van een gebouw, of dat is gelegen op een terrein, dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer sportorganisaties of- instellingen of als kampeerterrein;

ARTIKEL II

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt in de Bildtse Post.

Ondertekening

DATUM:

20 februari 2014

PLAATS:

St.-Annaparochie

Gemeenteraad van de gemeente het Bildt,

G. Krol (voorzitter),

F. Meijerink (griffier).

Drank- en Horecaverordening het Bildt 2014

Algemene toelichting.

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Deze wet verplicht de gemeenten een paracommerciële verordening vast te stellen. In deze verordening moeten de schenktijden en de bijeenkomsten van persoonlijke aard in de paracommerciële inrichtingen worden geregeld.

De gemeenten het Bildt kent geen aparte horecaverordening. Voor de verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) en maakt onderdeel uit van de APV. Met het opnemen van deze bepalingen in de verordening voldoet de gemeente aan de verplichtingen die de nieuwe Drank- en Horecawet oplegt.

Kader

De DHW omvat een reeks aan instrumenten die de gemeente kan inzetten. Twee onderdelen zijn verplicht: het toezicht op de DHW vergunning en het opstellen van een verordening waarin de lokale regels voor de paracommercie zijn opgenomen. De gemeente heeft de beleidsvrijheid om andere instrumenten uit de DHW te gebruiken op basis van haar eigen prioriteiten.

De prioriteit bij de gemeente het Bildt ligt op het terugdringen van het alcoholgebruik onder jeugd en het voorkomen van oneerlijke mededinging tussen commerciële en paracommerciële horeca. Deze prioriteiten zijn voorgelegd aan de lokale horeca en paracommercie.

Voor de horeca is een overleg gepland waar ondernemers konden reageren op de voorgestelde Drank- en Horecaverordening. De aanwezige ondernemers hadden geen op- en aanmerkingen op de verordening, wel werden vragen gesteld hoe de gemeente gaat toezien op de naleving van de verordening. Voor het toezicht zal door de gemeente nog een handhavingsprogramma worden opgesteld . De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft schriftelijk gereageerd op het voorstel, in het schrijven stellen zij erg content te zijn met het voorstel. In de reactie wordt alleen voorgesteld om artikel 2.34a lid 4 te wijzigen, door schenktijden voor activiteiten gericht op sociaal-culturele of maatschappelijke aard aan te geven waarbuiten geen alcohol geschonken mag worden. Vooralsnog zal de verordening hier niet op worden aangepast. Het betreft hier met name jeugdhonken, die de schenktijden hebben geregeld in een bestuursreglement. Met elk jeugdhonk zijn individuele afspraken gemaakt over de openingstijden en het schenken van alcohol.

Ook verschillende paracommerciële rechtspersonen hebben gereageerd op de verordening. Het bestuur van Sportcentrum de Bildtse Slag heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in de vastgestelde openingstijden gesteld in artikel 2.34a lid 1. Door de week is de sporthal in gebruik tot 22.30 uur, dit betekend dat bezoekers nog een half uur kunnen drinken/nazitten in het sportcafé. Het bestuur wil graag de huidige tijden in de vergunning behouden, waarbij het sportcafé één uur voor, tijdens en één uur na een activiteit geopend is. De verordening is met name gericht op sportkantines van de voetbal- en tennisclubs, hierbij is geen rekening gehouden met de tijden van de sporthal. Aangezien de activiteiten in de sporthal langer doorgaan dan bij de andere sportclubs is in de verordening onderscheidt gemaakt in buiten- en zaalsporten.

Door het bestuur van v.v. St.-Annaparochie is een verzoek ingediend om de eindtijd op vrijdag en zondag met één uur te verruimen en op zaterdag te verkorten tot 19.00 uur. Binnen de huidige voorschriften van de DHW vergunning mag in sportkantines tot één uur na een activiteit geschonken worden. De nieuwe schenktijden zijn zo opgesteld dat na de activiteiten, zoals wedstrijden en trainingen, nog minimaal één uur geschonken kan worden. Op het voorstel is door een andere voetbalclub positief gereageerd. Vooralsnog zal de verordening hier niet op worden aangepast, omdat binnen de schenktijden nog minimaal één uur geschonken kan worden na een activiteit. De bepaling in het bestuursreglement “alcohol in kantines” over het schenken van alcohol tijdens jeugdwedstrijden blijft onverminderd van kracht, dit houdt in dat bij 25% of meer jeugd in de kantine geen alcoholhoudende drank mag worden geschonken.

De wet biedt de mogelijkheid om de schenktijden tijdelijk te verruimen, bijvoorbeeld voor een toernooi of vrijwilligersfeest. De burgemeester verleent daarvoor maximaal 12 keer per jaar een ontheffing. Indien hier in 2014 veel vraag naar is zal de administratieve last voor de gemeente en de paracommercie toenemen. Na de evaluatie zal moeten worden vastgesteld of het permanent verruimen van de schenktijden de uitvoering van de DHW vereenvoudigd en nog passend is binnen de visie van de gemeente.

Het uitgangspunt voor bijeenkomsten van persoonlijke aard blijft dat dit niet toegestaan is, vanwege de oneerlijke concurrentie met de horeca. Vanwege de vraag vanuit de dorpen om dergelijke bijeenkomsten toe te staan wordt het mogelijk gemaakt om onder voorwaarden dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Alleen bij paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, zoalsdorpshuizen, is het toegestaan dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Er mogen maximaal 12 bijeenkomsten worden georganiseerd, voorafgaand aan de bijeenkomst moet een ontheffing aangevraagd worden.

Wat doen we niet

Er zijn geen problemen met de horeca en paracommercie buiten de zorg voor de schenktijden (bij paracommercie). De gemeente heeft daarom in de horeca verordening en de APV geen regels opgenomen over:

 • Vaste sluitingstijden voor commerciële horeca. Voor de Horeca gelden de eindtijden uit de APV, hierover zijn de afgelopen jaren geen op- of aanmerkingen geweest. Dit is voor de gemeente geen aanleiding om de sluitingstijden aan te passen in de APV

 • Het koppelen van leeftijd aan sluitingstijden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat jongeren onder de 16 jaar na 00:00 uur niet meer worden toegelaten. Of dat jongeren onder de 16 jaar überhaupt niet worden toegelaten. Horeca moet dan gaan werken met portiers die controleren op leeftijd (via ID). De gemeente zou vervolgens moeten controleren of de portiers hun werk goed hebben verricht.

 • Aanpak prijsacties bij horeca en detailhandel. Er wordt op dit moment in horeca niet gewerkt met happy hours. Detailhandel zoals supermarkten stunten wel regelmatig met bierprijzen. De gemeente ervaart momenteel geen noodzaak om dit aan banden te leggen. Wanneer de gemeente dit wel nodig vindt is het een must om beleid m.b.t. de prijsacties met alcohol regionaal op te pakken. De aanpak is minder effectief als in buurgemeenten of in de rest van de provincie de prijsacties wel blijven toegestaan. Overigens geldt dat voor het hele horecabeleid. Indien het beleid per gemeente sterk wisselt kan detailhandel en horeca zich bij voorkeur gaan vestigen in de gemeente waar het handhavingsbeleid het mildst is.

  Geen beleid betekent ook: geen handhaving. Mocht de gemeente signaleren dat er op bovenbeschreven onderwerpen wel problemen voorkomen, dan heeft de gemeente de vrijheid om haar beleid aan te passen.

  De verordening zal medio 2016 geëvalueerd worden.

  Artikelsgewijze toelichting

  Artikel 2:34a schenktijden paracommerciële rechtspersonen

  De gemeente is op grond van artikel 4 van de nieuwe Drank- en Horecawet verplicht de tijden

  waarop alcoholhoudende drank mag worden geschonken door paracommerciële rechtspersonen te regelen. Deze regels zijn nu in de vorm van voorschriften verbonden aan de drank- en horecavergunning van de paracommerciële rechtspersonen. Volgens deze voorschriften mag alleen alcoholhoudende drank worden geschonken één uur voor, tijdens en één uur na een door de paracommerciële rechtspersoon georganiseerde activiteit. Deze bepaling geeft aanleiding tot creatieve constructies om de schenktijden op te rekken en is niet te handhaven. Daarom zijn vaste schenktijden in de verordening opgenomen, waarbij het voorkomen van oneerlijke concurrentie het uitgangspunt blijft.

  Artikel 2:34b bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

  Bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn bijeenkomsten, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende paracommerciële rechtspersoon, zoals bruiloften, feesten, recepties jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke.

  Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • -

  Alleen paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, zoalsdorpshuizen, kunnen ontheffing aanvragen;

 • -

  De ontheffing geldt voor maximaal 12 keer per jaar;

 • -

  De ontheffing dient minimaal 2 weken voor de aanvangsdatum ontvangen te zijn.

  Artikel 2:34c beperking verstrekking sterke drank

  Op grond van artikel 25a van de Drank- en Horecawet kan bij gemeentelijke verordening het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank worden verboden of aan beperkingen worden onderworpen. Gelet op de belangen die worden gediend met een matig alcoholgebruik is het zonder meer onwenselijk dat sterke drank wordt verstrekt in inrichtingen die primair voor andere doeleinden dan alcoholgebruik worden bezocht. Vandaar

  dat in dit artikel een verbod is opgenomen om sterke drank te verstrekken in snackbars en cafetaria's, gebouwen die in gebruik zijn bij onderwijs-, jongeren-, sport- of kerkelijke instellingen of -organisaties, gebouwen die zijn gelegen op een kampeer- of caravanterrein of in gebruik zijn als wijkgebouw of buurthuis.