Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Reglement basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen
CiteertitelReglement BRP
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wet BRP, art. 3.8

Wet BRP, art. 3.9, lid 1

Wet BRP, art. 3.9, lid 2

Gemeentewet, art. 156

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014nieuwe regeling

07-10-2014

Geen.

GVOP, 2014

Tekst van de regeling

Reglement BRP

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente het Bildt 2014. De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van dit Reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente het Bildt beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente het Bildt.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente het Bildt woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente het Bildt op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente het Bildt wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente het Bildt beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente het Bildt woonachtig zijn, neemt de gemeente het Bildt het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente het Bildt. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement basisregistratie personen gemeente het Bildt, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot 6 januari 2014.

Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt

Gelet op de

BESLUIT:

Vast te stellen het volgende Reglement:

Reglement basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente het Bildt worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1, 2 en 3.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente het Bildt en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente het Bildt was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente het Bildt kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 4 van dit Reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 4.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking met ingang van 6 januari 2014;

 • 2.

  Het Reglement van 14 juni 2011 wordt ingetrokken;

 • 3.

  Dit Reglement wordt aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente het Bildt (Reglement BRP).

  Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 september 2014

De secretaris,De burgemeester,
   
   
de heer R. Goemande heer G. Krol

BIJLAGE 1

Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente het Bildt hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit.

OrganisatieonderdeelWettelijk kaderGegevensset
Burgerzaken zelfWet BRP, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen. Alle gegevens op PL en verwijsgegevens
Afdeling Middelen, Financiën Gemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening, Belastingwetgeving Wet op de lijkbezorging en Verordening begraafplaatsenPersoonsgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens. Persoons-, ouder-, huwelijks-, overlijdens-, inschrijving-, adres- en kindgegevens.
Afdeling Dienstverlening, OnderwijsLeerlingenvervoer Persoonsgegevens, oudergegevens, overlijdensgegevens, Verblijfplaatsgegevens, verwijsgegevens.
Afdeling Wonen (algemeen) Afdeling Wonen (handhaving) Wet op de Ruimtelijke Ordening, Woningwet, Wet Milieubeheer Diverse Milieuwetgeving, Woningwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene Wet BestuursrechtPersoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens. Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, verwijsgegevens
Stafbureau (bijzonder wetten) Stafbureau (AJZ)Drank- en Horecawet Algemene Wet Bestuursrecht, Kabinetszaken, GrondzakenPersoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, verwijsgegevens Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, verwijsgegevens

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle organen van de gemeente beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 2

Lijst van overheidsorganen waar gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

OrganisatieonderdeelWaarvoorGegevensset
Afdeling Middelen, FinanciënGemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening, Belastingwetgeving A-nummer wijziging, BSN-wijziging, binnenverhuizing, geslachtsnaamwijziging, ontbinding huwelijk en partnerschap, emigratie, huwelijk / partnerschap, infrastructurele wijziging, overlijden, vestiging, vertrek (+ annulering vertrek), wijziging naamgebruik.
Leerlingenregistratie (o.g.v. een SLA ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden)Ten behoeve van het RMC en de uitvoering van de Leerlingenadministratie4 keer per jaar een overzicht op CD-rom van personen 0 t/m 23 jaar: geboortedatum, BSN, A-nummer, postcode, huisnummer en overlijdensgegevens
     

BIJLAGE 3

Lijst van organen van de gemeente waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

RegistratieWaarvoorGegevensset
nvt    
     
     

BIJLAGE 4 behorend bij artikel 3 Reglement BRP

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belangCategorie derde BRP
Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.Bibliotheken
Voor het bijhouden van de administratie daar waar het gaat om ingezetenen van de gemeenteOnderwijsinstellingen
Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeenteNiet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen
Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen
Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF
Maatschappelijke dienstverleningInstellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Algemene en geestelijke gezondheidszorgInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
KinderopvangwerkInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
JeugdwelzijnswerkInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
OuderenzorgInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
GehandicaptenzorgInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Sociale werkvoorzieningInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Sociaal - Juridische zorgverlening Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Geestelijke en maatschappelijke zorgKerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA
SchuldhulpverleningSchuldhulpverleningsinstanties
Bevorderen inburgeringNiet-gemeentelijke inburgeringbureaus
MigrantenhulpMigrantenorganisaties in de gemeente
OuderenondersteuningOuderenorganisaties
Onderlinge hulp patiëntenPatiëntenverenigingen
Bevorderen van sportgezondheidSportverenigingen en organisaties
Bevorderen van de zelfredzaamheid Thuiszorgorganisaties
Maatschappelijke of filantropische doelenInstellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen
Bevordering vrouwenwelzijnVrouwenorganisaties
Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraudeWoningcorporaties
Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg Ziekenhuizen
Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie
Het dienen van een Nederlands publiek belangEen overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie
Het dienen van een Nederlands publiek belangBuitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid