Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening Basisregistratie personen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening Basisregistratie personen 2014
CiteertitelVerordening BRP 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervanging van de verordening GBA

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet BRP, art. 3.8
 2. Wet BRP, art. 3.9, lid 1
 3. Wet BRP, art. 3.9, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014nieuwe regeling

18-09-2014

GVOP, 2014

Raadsbesluit 140907

Tekst van de regeling

Besluitnummer: 140907

BESLUIT:

De gemeenteraad van de gemeente het Bildt heeft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2014 besloten:

 • 1.

  de Verordening basisregistratie personen 2014 vast te stellen;

 • 2.

  de op 19 september 2013 vastgestelde Verordening gemeentelijke basisregistratie personen in te trekken met ingang van de datum waarop de Verordening basisregistratie personen 2014 in werking treedt.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente het Bildt, middels een reglement BRP, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente het Bildt;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente het Bildt en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente het Bildt was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan deze derde, als de verstrekking voldoet aan de door het college vastgestelde aanwijzing zoals bepaald in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente het Bildt gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 6 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van de op 19 september 2013 vastgestelde Verordening basisregistratie personen het Bildt.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente het Bildt (Verordening BRP 2014).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 september 2014

DATUM:

18 september 2014

PLAATS:

St.-Annaparochie

Gemeenteraad van de gemeente het Bildt,

G. Krol (voorzitter),

F. Meijerink (griffier).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van Binnenlandse Zaken (BZK) verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente het Bildt woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente het Bildt op grond van artikel 3.2 Wbrp.

De gemeente het Bildt beschikt net als alle andere gemeenten over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Deze verstrekken de gemeenten voorlopig nog aan een landelijke verzameling van persoonsgegevens van de minister van BZK. In de toekomst zal de minister van BZK vanuit deze landelijke voorziening persoonsgegevens verstrekken aan alle gemeenten.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente het Bildt woonachtig zijn neemt de gemeente het Bildt het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht.

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wbrp is in die gevallen de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang, aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente het Bildt. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die deze werkzaamheden uitvoeren. De aanwijzing van de hiervoor genoemde werkzaamheden en de categorieën van derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in de artikelen 3.8 Wbrp en 156 Gemeentewet.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het op grond van artikel 3.9 lid 1 onder a van de Wbpr ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Bijhoudingsgemeente

De gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.4 van de Wbrp verantwoordelijk is voor de bijhouding van de persoonslijst.

Overige bepalingen

Artikel 4

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met de datum inwerkingtreding Wbrp (6 januari 2014), onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Basisregistratie personen het Bildt.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen het Bildt 2014.