Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente het Bildt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente het Bildt
CiteertitelHandhavingsverordening gemeente het Bildt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 8b, lid 1
 2. Wet inkomensvoorziening ouderen gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, art. 35, lid 1
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Invoering nieuwe participatiewet

08-10-2014

GVOP, 2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente het Bildt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2014;

gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening ouderen gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers en artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

overwegende dat het noodzakelijk is de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand en inkomensvoorzieningen, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatie-wet, de IOAW en de IOAZ bij verordening te regelen;

besluit vast te stellen de

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

gemeente het Bildt

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening ouderen gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
2.In deze verordening wordt verstaan onder:
 a. de wet: de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ;
 b. het dagelijks bestuur:het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;
 c. dienst: de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;
 d. het beleidsplan: een plan zoals bedoeld in artikel 110 van de Gemeentewet gericht op de uitvoering van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Artikel 2. Doelstelling en opdracht dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van fraude en voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2.

  Met inachtneming van de in lid 1 genoemde uitvoeringsplicht draagt het dagelijks bestuur zorg voor een beleidsplan waarin zij aangeeft hoe fraude wordt voorkomen en opgespoord met in achtneming van de vier (beleid)kaders van het concept programmatisch handhaven, te weten nalevingscommunicatie, optimalisering van de dienstverlening, vroegtijdige detectie en daadwerkelijk sanctioneren. In het beleidsplan worden de doelstellingen met betrekking tot handhaving bepaald en objectief meetbare doelen geformuleerd.

Artikel 3. Aangifte Openbaar Ministerie

Indien het niet nakomen van de informatieverplichting leidt tot een benadelingbedrag dat hoger is dan de aangiftegrens, laat het dagelijks bestuur middels de Sociale Recherche Fryslân proces-verbaal opmaken om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 4. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van de bepalingen in deze verordening en nadere beleidsregels, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening gemeente het Bildt

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente het Bildt d.d. 6 november 2014.

Gemeenteraad van de gemeente het Bildt,

G. Krol (voorzitter),

F. Meijerink (griffier).