Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Interne klachtenregeling gemeente het Bildt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingInterne klachtenregeling gemeente het Bildt
CiteertitelKlachtenregeling gemeente het Bildt 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Awb, Titel 9.1
  2. Gemeentewet, art. 121

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2013Gehele nieuwe regeling

18-06-2013

Bildtse Post, 26-06-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Interne klachtenregeling gemeente het Bildt

Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt;

overwegende:

BESLUIT:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1.De behandeling van klachten, als bedoeld in Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht vindt plaats volgens de bepalingen in de afdelingen 9.1.1 en 9.1.2 van die wet.
2.In deze regeling wordt verstaan onder:
a. klacht: een klacht, mondeling, dan wel schriftelijk ingediend, over de wijze waarop een bestuursorgaan of een namens dat bestuursorgaan handelende medewerker zich jegens de indiener van de klacht of jegens een ander heeft gedragen in een bepaalde aangelegenheid;
b. klachtencoördinator: beleidsmedewerker van juridische zaken van de stafafdeling. Deze is belast met onder meer de zorg voor:
 1.een juridisch correcte interne klachtbehandeling,
 2.de centrale registratie van klachten,
 3.de voortgang- en termijnbewaking van de behandeling van klachten;
c.klachtbehandelaar: degene die ingevolge deze regeling zorg draagt voor de feitelijke behandeling van klachten en de advisering aan het bestuursorgaan over de op een klacht te nemen beslissing;
d.medewerker: een persoon, die onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente het Bildt een of meer gemeentelijke taken uitvoert, ongeacht of deze deel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie en ongeacht of deze feitelijk door burgemeester en wethouders of de raad is aangesteld; 
e.leidinggevende: het hoofd van de afdeling tot wiens verantwoordelijkheid de uitoefening behoort van de gemeentelijke taak, in het kader waarvan de gedraging van een medewerker heeft plaatsgevonden waarop de klacht betrekking heeft, of in het geval de medewerker een afdelingshoofd is: de gemeentesecretaris;
f.de wet: Algemene wet bestuursrecht.
3.Deze regeling is niet van toepassing op klachten over personen werkzaam bij een inrichting voor openbaar onderwijs of enige andere met openbaar gezag beklede instelling, waarvoor een afzonderlijke (wettelijke) regeling voor klachtbehandeling is voorgeschreven.

Artikel 2 - Mondelinge klachten (informele klachtbehandeling)

1.Een klacht, die mondeling, telefonisch of elektronisch (per e-mail) is ingediend, wordt rechtstreeks aan de klachtcoördinator gezonden, die op zijn beurt de klachtbehandelaar verzoekt de behandeling van de klacht over te nemen.
2.Indien een klacht rechtstreeks bij het hoofd van de afdeling of bij het bestuursorgaan is ingekomen, dan maakt dit afdelingshoofd of dit bestuursorgaan de ontvangst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, schriftelijk melding bij de klachten-coördinator. De melding bevat een zakelijke weergave van de mondelinge klacht en – indien van toepassing – van de wijze waarop de klacht is afgehandeld.
3.Een mondeling, telefonisch of elektronisch (per e-mail) ingediende klacht kan door de klachtbehandelaar zonder beslissing van het betreffende bestuursorgaan worden afgedaan, tenzij degene die de klacht heeft ingediend te kennen heeft gegeven een formele behandeling van zijn klacht door het bestuursorgaan te wensen.
4.Van afdoening van een klacht zonder beslissing van het betreffende bestuursorgaan doet de klachtbehandelaar schriftelijk melding aan de klachtencoördinator, waarbij de wijze van afdoen van de klacht zakelijk wordt weergegeven.
5.Indien degene die een klacht heeft ingediend een schriftelijke reactie van het betreffende bestuursorgaan wenst op diens klacht, wordt hem schriftelijk meegedeeld dat een klaagschrift moet worden ingediend, en aan welke vereisten een klaagschrift wettelijk moet voldoen.
6.Een mondelinge, telefonisch of elektronisch ingediende klacht wordt door de klachtencoördinator geregistreerd, evenals de manier waarop deze informeel is afgedaan.

Artikel 3 - Schriftelijke klachten (formele klachtbehandeling)

1.Op de behandeling van schriftelijke klachten door bestuursorganen van de gemeente het Bildt zijn de afdelingen 2.1 en 2.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.
2.De ontvangst van een klaagschrift wordt door de klachtencoördinator binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd aan de indiener, waarbij wordt aangegeven:
 a. of de klacht in behandeling zal worden genomen,
 b. of en zo ja door wie de klager over diens klacht zal worden gehoord,
 c. en binnen welke termijn een beslissing over de klacht zal worden genomen.
3.Het hoofd van de afdeling, dan wel een andere persoon of orgaan, bij wie een schriftelijke klacht rechtstreeks is ingekomen, zendt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, een afschrift van het klaagschrift aan de klachtencoördinator.
4.Een klaagschrift kan buiten behandeling worden gelaten indien:
 a. niet is voldaan aan de vereisten in artikel 9:4, tweede en derde lid van de wet en klager, nadat hij door de klachtencoördinator daarop is gewezen, niet binnen veertien dagen de vereiste gegevens heeft aangevuld;
 b. het een klacht betreft, als bedoeld in artikel 9:8, eerste en tweede lid van de wet.
5.Beslist het bestuursorgaan in gevallen, als bedoeld in het vorige lid, dat de klacht niet in behandeling wordt genomen, dan wordt dit schriftelijk aan de indiener van een klaagschrift schriftelijk meegedeeld onder vermelding van de mogelijkheid van klachtbehandeling door de bevoegde externe klachtinstantie.
6.De klachtbehandelaar deelt de beslissing van het bestuursorgaan over een in behandeling genomen klacht schriftelijk aan de indiener van een klaagschrift mee onder vermelding van tenminste:
 a. de gronden waarop de beslissing rust,
 b. de eventueel aan de klacht te verbinden consequenties, en
 c. de mogelijkheid van klachtbehandeling door de bevoegde externe klachtinstantie.

Artikel 4 - De klachtencoördinator

1.De beleidsmedewerker van juridische zaken van de stafafdeling is de klachten-coördinator.
2.Burgemeester en wethouders kunnen een plaatsvervangend klachtencoördinator aanwijzen.
3.De klachtencoördinator geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de klachtbehandelaar over de vraag of de klacht moet worden behandeld, over de wijze van interne behandeling van de klacht en over de consequenties die aan een gegronde klacht verbonden worden.
4.De klachtencoördinator draagt zorg voor:
 a.schriftelijke bevestiging aan de indiener van de ontvangst van het ingekomen klaagschrift ;
 b.beoordeling van de ontvankelijkheid van een klaagschrift overeenkomstig artikel 9:4, tweede lid van de wet, alsmede van de plicht tot behandeling overeenkomstig artikel 9:8, eerste en tweede lid van de wet;
 c.de in artikel 9:8, derde lid van de wet bedoelde schriftelijke mededeling aan de indiener van een klaagschrift van de beslissing van het bestuursorgaan dat de klacht niet in behandeling wordt genomen;
 d.de centrale registratie van ingediende schriftelijke en mondelinge klachten;
 e.de bewaking van de voortgang van de behandeling van klachten in relatie tot de daarvoor geldende termijnen;
 f.de jaarlijkse publicatie van geregistreerde klachten ingevolge artikel 9.12a van de wet.
5.De in het voorgaande lid bedoelde publicatie omvat tenminste een overzicht van:
 a.het aantal ingediende schriftelijke en mondelinge klachten;
 b.de onderwerpen, de behoorlijkheidnormen en de organisatieonderdelen,waarop de klachten betrekking hebben;
 c.een verdeling naar gegronde en ongegronde klachten;
 d.de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld en de eventueel daaraan verbonden consequenties;
 e.de wijze waarop de geldende termijnen voor afhandeling van klachten in acht zijn genomen.
6.De klachtencoördinator fungeert tevens als de contactpersoon voor de bevoegde externe klachtinstantie en draagt zorg voor de aanlevering van de informatie en stukken, waarom de externe klachtinstantie heeft verzocht.

Artikel 5 - De klachtbehandelaar

1.Burgemeester en wethouders wijzen een onder hun verantwoordelijkheid werkzame medewerker aan als klachtenbehandelaar.
2.Burgemeester en wethouders kunnen een plaatsvervangend klachtenbehandelaar aanwijzen.
3.a.betreft de klacht een afdelingshoofd, dan wordt de gemeentesecretaris met de feitelijke behandeling van de klacht belast;
 b.betreft de klacht de gemeentesecretaris, dan wordt de burgemeester met de feitelijke behandeling van de klacht belast;
 c.betreft de klacht de burgemeester, dan wordt de locoburgemeester met de feitelijke behandeling van de klacht belast;
 d.betreft de klacht het college of leden van het college, de raad of leden van de raad, dan worden de fractievoorzitters van de gemeenteraad met de feitelijke behandeling van de klacht belast;
 e.betreft de klacht de klachtencoördinator of de klachtenbehandelaar, dan fungeert de gemeentesecretaris als zodanig.
4.De klachtbehandelaar draagt zorg voor:
 a.de schriftelijke melding aan de klachtencoördinator van een, anders dan via de klachtencoördinator, mondeling of schriftelijk ingediende klacht en van de informele afdoening van de klacht of van de eventuele beslissing van het bestuursorgaan op de klacht;
 b.het verschaffen van een afschrift van een ingediend bezwaarschrift aan degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
 c.het uitnodigen en het horen van de klager en van degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
 d.de verslaglegging van het horen van klager en beklaagde;
e.zorgvuldig onderzoek van de stukken, die voor behandeling van de klacht relevant zijn;
 f.de samenstelling van een klachtdossier, als bedoeld in artikel 8 van de regeling;
 g.de advisering aan het betreffende bestuursorgaan over de afhandeling van de klacht en de eventueel aan een klacht te verbinden consequenties;
 h.de tijdige bekendmaking aan de klager en aan degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, van de beslissing van het bestuursorgaan op de klacht en de eventueel aan een klacht te verbinden consequenties;
 i.het tijdig bericht geven van verdaging van de beslissing van het bestuursorgaan over de klacht;
 j.de ondersteuning van de in dit artikel, onder lid 3, sub a tot en met e, met de feitelijke behandeling van de klacht belaste personen.

Artikel 6 - Het horen naar aanleiding van de klacht

1.De indiener van een klaagschrift en degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden door de klachtbehandelaar afzonderlijk gehoord, tenzij de klachtbehandelaar op verzoek van een van beiden en met instemming van de ander besluit tot gezamenlijk horen.
2.Van het horen kan worden afgezien in de gevallen, bedoeld in artikel 9:10, tweede lid van de wet.
3.Van het horen wordt door een verslag gemaakt dat de klager samen met de beslissing van het bestuursorgaan over de klacht wordt toegezonden. Een afschrift van het verslag wordt gezonden aan degene, over wiens gedraging is geklaagd.
4.De indiener van een klaagschrift en degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op hetgeen door klager, respectievelijk door degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, tijdens het horen naar voren is gebracht.
5.Bij het horen van de indiener van een klaagschrift en degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft zijn geen andere personen aanwezig dan de degene die gehoord wordt, de klachtenbehandelaar en (eventueel) een notulist.

Artikel 7 - Dossiervorming

1.Van iedere klacht wordt door de klachtbehandelaar een dossier bijgehouden, waarin tenminste de volgende gegevens en documenten worden bewaard:
 a.het eventuele klaagschrift, dan wel de zakelijke, schriftelijke weergave van een mondelinge klacht;
 b.de schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht;
 c.de reactie op de klacht van degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
 d.verslagen van het horen;
 e.aan het bestuursorgaan uitgebrachte adviezen over klachten en de afhandeling daarvan;
 f.de beslissing van het bestuursorgaan over de klacht en de eventueel daaraan verbonden consequenties.
2.Tenzij zich een weigeringgrond voordoet, als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, hebben klager en degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, inzage in het klachtdossier.

Artikel 8 - Geheimhoudingsplicht

1.Eenieder die uit hoofde van zijn functie kennis neemt van het besprokene tijdens het horen of van hetgeen in stukken met betrekking tot een klacht neemt daarover overeenkomstig artikel 2:5 van de Awb geheimhouding in acht.
2.De geheimhoudingsplicht geldt niet jegens het bestuursorgaan, dat bevoegd is over de klacht te beslissen, zelf, dan wel jegens de klachtcoördinator, en is niet van toepassing op niet tot personen herleidbare informatie.

Artikel 9 - Citeertitel en inwerkingtreding

1.Deze regeling kan worden aangeduid als Klachtenregeling gemeente het Bildt 2013.
2.De regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Bijlagen

1.de integrale tekst van de afdelingen 9.1.1 en 9.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
2een schematische weergave van de interne procedure voor klachtbehandeling

Aldus vastgesteld op 18 juni 2013 door het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente het Bildt.

College van burgemeester en wethouders

van de gemeente het Bildt,

G. Krol (burgemeester),

R.C. Goeman (secretaris),