Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de gezamenlijke herindelingscommissie Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Verordening op de gezamenlijke herindelingscommissie Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel
CiteertitelVerordening tot eerste wijziging van de Verordening op de gezamenlijke herindelingscommissie Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet, art. 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016Een wijziging van de Verordening op de gezamenlijke herindelingscommissie Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel

18-12-2014

Bildtse Post, 23 maart 2016

Raadsbesluit 160311

Tekst van de regeling

Besluitnummer: 160311

BESLUIT:

De gemeenteraad van de gemeente het Bildt heeft,

besloten:

Artikel I

Artikel 3, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1.Het voorzitterschap en het vice-voorzitterschap worden vast ingevuld door één van de voorzitters van de raden die hiervoor worden aangewezen door de leden van de Stuurgroep.

Artikel II

Aan artikel 5 worden de volgende leden toegevoegd:

8.Het zelfstandig voorbereiden van voorstellen voor ofwel de huidige raden ofwel de nieuwe gemeenteraad ten aanzien van zaken die specifiek “van de raad” zijn zoals het reglement van orde, een visie op het raadswerk, het al dan niet werken met een commissiestelsel, inspraakmogelijkheden van bewoners, de inrichting van de griffie, de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de griffie, etc.
 In dit kader zullen diverse werkgroepen vanuit de herindelingscommissie worden gevormd.
9.Volgen van de voortgang van het herindelingsproces.
10.Betrokken bij het opstellen van (beleidsarme) nieuwe begroting en meerjarenbegroting.
11.Voorbereiden informatiebijeenkomsten voor de raden van de gemeenten.

Artikel III

Artikel 7 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 7 Begeleidingscommissie

1.De voorzitters van de raden en de griffiers van de gemeenten vormen samen de begeleidingscommissie.
2.De projectleider en/of leden van de projectgroep Waadhoeke i.o. kunnen in de vergadering van de begeleidingscommissie aanwezig zijn.
3.De begeleidingscommissie heeft tot taak het voorlopig vaststellen van de agenda van de commissie.
4.De begeleidingscommissie heeft tot taak zorg te dragen voor de procedurele afstemming tussen het werkplan gemeenteraden en griffie(r)s en de overige werkplannen die onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Waadhoeke worden uitgevoerd.
5.De voorzitter van de begeleidingscommissie is de raadsvoorzitter (burgemeester) die door de Stuurgroep voor dit onderwerp is aangewezen.

Artikel IV

Artikel 8, tweede lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

2.De vergaderingen van de commissie vinden plaats op een locatie in Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel of Menameradiel.

Artikel V

Artikel 10, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1.Voordat de oproep wordt verzonden, stelt de begeleidingscommissie als bedoeld in artikel 7 de voorlopige agenda van de vergadering vast. Deze voorlopige agenda wordt met de daarbij behorende stukken aan de leden van de commissie verzonden en openbaar gemaakt.

Artikel VI

1.Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.
2.Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de gezamenlijke herindelingscommissie Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel.

Ondertekening

DATUM: 10 maart 2016

PLAATS: St.-Annaparochie

Gemeenteraad van de gemeente het Bildt,

G. Krol (voorzitter),

F. Meijerink (griffier).