Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening tot wijziging van de bouwverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de bouwverordening
CiteertitelVerordening tot wijziging van de bouwverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze wijzigingsverordening treedt in werking m.i.v. 1 oktober 2010, dit is ook de datum van inwerking treding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-10-2010wijziging

16-09-2010

Bildtse Post 29-09-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

No. ……. St.-Annaparochie, 16 September 2010

De raad der gemeente het Bildt.

Gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U201000875, d.d. 22 april 2010.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2010.

Gelet op de artikelen 8 en 11 van de Woningwet

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de bouwverordening:

Artikel A Wijzigingen in de bouwverordening

De bouwverordening wordt gewijzigd conform de met II aangegeven, hierna volgende ‘wijzigingen van de bouwverordening’.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

I Motivering

De begripsomschrijving van ‘bevoegd gezag’ is opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en in de Woningwet. Daarom moet ook in de bouwverordening het begrip ‘bevoegd gezag’ worden opgenomen. De Wabo introduceert de omgevingsvergunning en schaft de bouwvergunning af. Het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) alsmede het Besluit bouwvergunningvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) is ingetrokken. De indieningsvereisten zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht (Mor). De bouwvergunningvrije bouwwerken zijn in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) opgenomen. Voor de toepasbaarheid van de verordening worden de begrippen ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’ en ‘omgevingsvergunning voor het slopen’ opgenomen. Uiteraard bestaat maar één omgevingsvergunning, geen twee.

II Wijziging van de bouwverordening

In artikel 1.1, eerste lid, vervalt

‘- Besluit indieningsvereisten’ en de daarachter geplaatste tekst;

‘- Besluit bouwwerken’ en de daarachter geplaatste tekst.

Na ‘asbest’ wordt ingevoegd:

’- Bevoegd gezag: bestuursorgaan, als bedoeld in de Woningwet, artikel 1, eerste lid, onderdeel e, dan wel, bij het ontbreken van een bestuursorgaan als bedoeld in dit artikellid, burgemeester en wethouders;

De tekst achter ‘Bouwtoezicht’ wordt vervangen door: degene die ingevolge artikel 92, tweede lid, van de Woningwet in samenhang met artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht belast is met het bouw- en woningtoezicht;

Na ‘NVN’ wordt ingevoegd:

-Omgevingsvergunning voor het bouwen: vergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

- Omgevingsvergunning voor het slopen: vergunning voor een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Hoofdstuk 2 De aanvraag bouwvergunning

I Motivering

De Invoeringswet Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) brengt onder meer wijziging in de Woningwet. Dit heeft gevolgen voor de bouwverordening. De bouwvergunning wordt omgevingsvergunning.

Omdat hoofdstuk 2 mede het toetsingskader vormt voor de omgevingsvergunning, wordt dit hoofdstuk afgestemd op de Wabo.

II Wijziging van de verordening

In de titel van hoofdstuk 2 wordt ‘bouwvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 2.1.5 Bodemonderzoek

I Motivering

In verband met de begripsomschrijving bevoegd gezag in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en in de in verband daarmee gewijzigde Woningwet, wordt in de bouwverordening ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door ‘bevoegd gezag’ en wordt ‘Besluit bouwwerken’ vervangen door ‘Besluit omgevingsrecht, bijlage II’.

Het jaar van uitgave van NEN normen moet worden geactualiseerd. De genoemde Protocollen zijn niet meer verkrijgbaar. Op grond van de artikelen 11 Woningwet en 2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in de bouwverordening het begrip ontheffing vervangen door het afwijken van een voorschrift. Deze verandering geldt naast dit artikel ook voor een reeks andere artikelen uit deze verordening.

II Wijziging van de verordening

De tekst van lid 1 sub a wordt vervangen door: “de resultaten van een recent milieuhygiënisch bodemonderzoek verricht volgens NEN 5740, uitgave 2009, in overeenstemming met het onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1.

De tekst van sub b wordt vervangen door: (vervallen).

In het tweede lid wordt: “paragraaf 1.2.5 onder e, van de bijlage bij het Besluit indieningsvereisten” vervangen door: artikel 2.4, onder d van de Regeling omgevingsrecht.

De woorden ‘Besluit bouwwerken’ worden tweemaal vervangen door: Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II.

Het derde lid wordt vervangen door: Het bevoegd gezag staat een geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport bedoeld in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht toe, indien voor toepassing van artikel 2.4.1 bij het bevoegd gezag reeds bruibare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.

De tekst van het vierde lid wordt vervangen door: Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.5, onder d van de Regeling omgevingsrecht toestaan voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingstermijn, als bedoeld in artikel 2.23 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht, indien uit het in NEN 5725, uitgave 2009, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een volledig veldonderzoek volgens NEN 5740, uitgave 2009 niet rechtvaardigen.

Artikel 2.2.6 Kennisgeving van rechtswege verleende bouwvergunning

I Motivering

Hoofdstuk IV van de Woningwet is vervallen bij de Invoeringswet Wabo. Dit betekent dat ook artikel 58 over de mededeling van een van rechtswege verleende bouwvergunning is vervallen. Daarmee is de grondslag voor artikel 2.2.6 vervallen. Dit onderwerp is geregeld in artikel 3.9 van de Wabo.

II Wijziging van de verordening

De tekst van artikel 2.2.6 wordt vervangen door: (Vervallen).

Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem

I Motivering

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo vervalt het onderscheid tussen een reguliere bouwvergunning en een lichte bouwvergunning en wordt de bouwvergunning een omgevingsvergunning voor het bouwen.

II Wijziging van de verordening

Onder sub b wordt ‘reguliere bouwvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 2.4.2 Voorwaarden bouwvergunning

I Motivering

In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de bouwvergunning een omgevingsvergunning voor het bouwen.

II Wijziging van de verordening

In de titel van artikel 2.4.2 wordt ‘bouwvergunning’ vervangen door ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’. In de tekst wordt: ‘artikel 4 van het Besluit indieningsvereisten en letter e van paragraaf 1.2.5 van de bij dit besluit behorende bijlage‘ vervangen door: artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht.

Het zinsdeel ’kunnen burgemeester en wethouders’ wordt vervangen door: kan het bevoegd gezag en ‘bouwvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het bouwen.

Het zinsdeel ‘het Besluit indieningsvereisten’ wordt vervangen door: de Regeling omgevingsrecht.

Artikel 2.5.2 Anti-cumulatiebepaling

I Motivering

In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de bouwvergunning een omgevingsvergunning voor het bouwen.

II Wijziging van de verordening

In de tekst van dit artikel wordt tweemaal ‘bouwvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 2.5.3 Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

II Wijziging van de verordening

Het derde lid wordt vervangen door: Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist, voor zover dat bijgebouw niet tot bewoning bestemd is, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

In het zesde lid wordt: 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen" vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.5.3A Brandweeringang

I Motivering

In artikel 122 van de Gemeentewet is bepaald dat de bepalingen van gemeentelijke verordeningen "in wier onderwerp" door onder meer een algemene maatregel van bestuur wordt voorzien van rechtswege zijn vervallen. Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008,327) voorziet in het bepaalde van artikel 2.5.3A. Vanaf de inwerkingtreding van het besluit per 1 november 2008 is de inhoud artikel 2.5.3A van rechtswege vervallen.

II Wijziging van de verordening

De tekst van artikel 2.5.3A wordt vervangen door: (Vervallen).

Artikel 2.5.6 Verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn

I Motivering

In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de bouwvergunning een omgevingsvergunning voor het bouwen.

II Wijziging van de verordening

In de tekst wordt ‘bouwvergunningplichtig bouwwerk’ vervangen door: bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist,.

Artikel 2.5.7 Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn

I Motivering

Het Besluit bouwwerken (= Besluit bouwvergunningvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken) wordt vervangen door het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II.

II Wijziging van de verordening

Onder sub a en onder sub b telkens ‘bouwvergunningplichtig bouwwerk’ vervangen door: bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist.

en ‘artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: veranderingen bedoeld in artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Onder sub a wordt ‘veranderingen van niet-ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: veranderingen bedoeld in artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Onder sub b wordt artikel 3, eerste lid, onder k van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: de veranderingen bedoeld in artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 2.5.8 Ontheffing voor overschrijdingen van de voorgevelrooilijn

I Motivering

In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden enkele begrippen geactualiseerd.

II Wijziging van de verordening

De titel van dit artikel wordt vervangen door: Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de voorgevelrooilijn.

In het eerste lid wordt 'Burgemeester en wethouders tot en met voor’ vervangen door:

In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor.

In het eerste lid, sub b, wordt ‘artikel 3, eerste lid, onder i, en derde lid, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel 2, onderdeel 9, 16 en 18 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

In het tweede lid wordt ‘ontheffing worden verleend’ door: afwijking worden toegestaan.

Artikel 2.5.9 Bouwen op de weg

I Motivering

Het Besluit bouwwerken (= Besluit bouwvergunningvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken) wordt vervangen door het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II.

II Wijziging van de verordening

In het eerste lid wordt ‘Burgemeester en wethouders tot en met van’ vervangen door: In afwijking van het verbod tot het bouwen op de weg kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor.

In de tekst wordt onder sub a ‘artikel 3, eerste lid, onder h, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel 2, onderdeel 18, sub a van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht en onder sub b ‘artikel 3, derde lid, onder a, b en e, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel 2, onderdeel 18, sub b, c en d, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Onder sub e wordt ‘bouwvergunningplichtige bouwwerken’ vervangen door: bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist,.

Artikel 2.5.10 Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorgevelrooilijn. Afschuining van straathoeken

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5 en onder 2.5.7

II Wijziging van de verordening

In het tweede lid, onder sub a en sub b wordt telkens ‘ontheffing’ vervangen door: afwijking.

In het vierde lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking en onder sub d ‘artikel 2, onder b, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht en onder sub g ‘bij het verlenen van de ontheffing’ vervangen door: bij het toestaan van de afwijking.

Artikel 2.5.11 Ligging achtergevelrooilijn

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

II Wijziging van de verordening

In het derde lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.5.12 Verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn

I Motivering

In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de bouwvergunning een omgevingsvergunning voor het bouwen.

II Wijziging van de verordening

In de tekst wordt ‘bouwvergunningplichtige bouwwerken’ vervangen door: bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist,.

Artikel 2.5.13 Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 2.5.6 en onder artikel 2.5.7.

II Wijziging van de verordening

Onder sub c wordt ‘bouwvergunningplichtig bouwwerk’ vervangen door: bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, en de tekst na ‘aan- of uitbouw’ wordt vervangen door: voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist.

Onder sub d en e wordt ‘bouwvergunningplichtig bouwwerk’ vervangen door ‘bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist,’ en ‘artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Onder sub d vervalt ‘van niet ingrijpende aard’.

Onder sub f wordt ‘artikel 3, eerste lid, onder e en f van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel.2, onderdeel 15 en 17 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 2.5.14 Ontheffing voor overschrijdingen van de achtergevelrooilijn

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5 en onder artikel 2.5.7. De terminologie wordt in overeenstemming gebracht met de Wabo.

II Wijziging van de verordening

De titel wordt vervangen door: Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn

‘Burgemeester en wethouders tot en met voor’ wordt vervangen door: In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor.

Onder sub f wordt de tekst na ‘bijgebouwen’ vervangen door: die niet vallen onder artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. .

De tekst achter sub h wordt vervangen door: bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist.

Onder sub j wordt de tekst na ‘erkers en overige uitbouwen’ vervangen door: anders dan de uitbouwen die vallen onder artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 2.5.15 Erf bij woningen en woongebouwen

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

II Wijziging van de verordening

In het derde lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.5.16 Erf bij overige gebouwen

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

II Wijziging van de verordening

In het tweede lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking en onder sub b ‘ontheffing is verleend’ vervangen door: afwijking is toegestaan.

Artikel 2.5.17 Ruimte tussen bouwwerken

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

II Wijziging van de verordening

In het tweede lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.5.18 Erf- en terreinafscheidingen

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5 en onder artikel 2.5.7.

II Wijziging van de verordening

In het eerste lid wordt ‘artikel 2, onder e, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel.2, onderdeel 12 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

In het tweede lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.5.19 Bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

II Wijziging van de verordening

In het eerste en tweede lid wordt ‘bouwvergunningplichtige bouwwerken’ vervangen door: bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist.

In het derde lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking..

Artikel 2.5.20 Toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 2.5.6.

II Wijziging van de verordening

Onder alternatief 1 en onder alternatief 2 wordt in het eerste lid ‘bouwvergunningplichtig bouwwerk’ vervangen door: bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist.

Artikel 2.5.21 Toegelaten hoogte in de achtergevelrooilijn

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 2.5.6.

II Wijziging van de verordening

Onder alternatief 1 en onder alternatief 2 wordt in het eerste lid ‘bouwvergunningplichtig bouwwerk’ vervangen door: bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist.

Artikel 2.5.22 Toegelaten hoogte van zijgevels tegenover een achtergevelrooilijn

I Motivering

Zie hiervoor de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

II Wijziging van de verordening

In het tweede lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.5.23 Toegelaten hoogte tussen voor- en achtergevelrooilijnen

I Motivering

Zie hiervoor de motivering onder artikel 2.5.6.

II Wijziging van de verordening

Onder alternatief 1 en onder alternatief 2 wordt in het eerste lid ‘bouwvergunningplichtig bouwwerk’ vervangen door: bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist.

Artikel 2.5.24 Grootste toegelaten hoogte van bouwwerken

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 2.5.6.

II Wijziging van de verordening

Onder alternatief 1 en onder alternatief 2 wordt in het eerste lid ‘bouwvergunningplichtig bouwwerk’ vervangen door: bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist.

Artikel 2.5.25 Hoogte van bouwwerken op niet aan een weg grenzende terreinen

I Motivering

Zie hiervoor de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

II Wijziging van de verordening

In het eerste lid wordt ‘verleende ontheffing’ vervangen door: toegestane afwijking.

In het tweede lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.5.27 Toegelaten afwijkingen van de toegelaten bouwhoogte

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 2.5.6 en onder artikel 2.5.7.

II Wijziging van de verordening

Onder sub a wordt ‘bouwvergunningplichtig bouwwerk’ vervangen door: bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist.

Onder sub a en onder sub b wordt telkens ‘artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Onder sub a vervalt ‘van niet ingrijpende aard’.

Artikel 2.5.28 Ontheffing voor overschrijdingen van de toegelaten bouwhoogte

I Motivering

Zie hiervoor de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5 en onder artikel 2.5.6.

II Wijziging van de verordening

De titel wordt vervangen door: Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de toegelaten bouwhoogte.

‘Burgemeester en wethouders tot en met van’ wordt vervangen door: In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de toegelaten bouwhoogte als bedoeld in de artikelen 2.5.20, eerste lid, 2.5.21, eerste en derde lid, 2.5.22, eerste lid, 2.5.23 en 2.5.24 kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor.

Onder sub b en sub e ad 1 wordt telkens ‘verlenen van de ontheffing’ vervangen door: toestaan van de afwijking en onder sub e ‘artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht en onder sub f ‘artikel 3, derde lid, van het Besluit bouwwerken’ vervangen door: artikel.2, onderdeel 16 en 18 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 2.5.29 Ontheffing voor overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijk beleid.

I Motivering

Artikel 2.5.29 MBV is, in relatie met de overige stedenbouwkundige afwijkingen uit dit hoofdstuk, te vergelijken met de relatie tussen enerzijds de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking en anderzijds de afwijkingsregels die zijn gelegen buiten het bestemmingsplan. Paragraaf 2.5 MBV is te beschouwen als een bestemmingsplan vervangende regeling met derhalve ook de behoefte aan regels inzake afwijking wanneer nieuw ruimtelijk beleid wordt voorbereid. Bedoeld is een net zo eenvoudige afwijkingsregeling voor bouwen en gebruiken te hebben voor de verplichtingen uit de stedenbouwkundige eisen van de bouwverordening als van die uit een bestemmingsplan. Een nieuwe tekst voor dit artikel blijkt nodig. Het nieuwe artikel is afgestemd op artikel 2.12, eerste lid, sub 3 van de Wabo. Voorheen was een verdagingstermijn opgenomen, thans dient een verdagingsbesluit te zijn gebaseerd op artikel 3.9, tweede lid Wabo.

II Wijziging van de verordening

De titel wordt vervangen door: Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijk beleid.

De tekst wordt vervangen door: In andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2.5.8, 2.5.14 en 2.5.28, kan het bevoegd gezag afwijken van de verboden tot bouwen met overschrijding van de voor- en van de achtergevelrooilijn, en van het verbod tot bouwen met overschrijding van de maximale bouwhoogte, indien:

a. er voor het betreffende gebied geen bestemmingsplan of beheersverordening of projectbesluit van kracht is;

b. geen van de aanhoudingsgronden zoals genoemd in artikel 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is;

c. de activiteit in overeenstemming is met in voorbereiding zijnd toekomstig ruimtelijk beleid;

d. de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, en

e. de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Artikel 2.5.30 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.

I. Motivering

Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) behoort het onderwerp parkeren te worden geregeld in de (nieuwe) bestemmingsplannen. Als uitwerking hiervan is in artikel 8.17 van de Invoeringswet Wro bepaald dat artikel 8, vijfde lid van de Woningwet vervalt.

In verband met wetstechnische problemen is besloten dit deel van de Invoeringswet Wro vooralsnog niet in werking te doen treden. Een nieuwe datum van inwerkingtreding is niet bepaald. Dit betekent dat onder meer het ‘parkeerartikel’ uit de bouwverordening blijft bestaan, ook indien op grond van de nieuwe Wro een bestemmingsplan wordt vastgesteld, waarin niet is voorzien in een regeling over het parkeren.

Zie voor de gewijzigde terminologie ‘bevoegd gezag’ de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5. De ontheffing is zoals elders in deze verordening vervangen door afwijking. Deze afwijking wordt door het bevoegd gezag toegestaan in de te verlenen omgevingsvergunning.

Wij gaan ervan uit dat aan de omgevingsvergunning en meer specifiek aan deze afwijking financiële voorwaarden verbonden kunnen worden strekkende tot het storten van geld in een parkeerfonds.

II. Wijziging van de verordening

In alternatief 1, zesde lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

In alternatief 2, vierde lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Paragraaf 6 Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen

I Motivering

In artikel 122 van de Gemeentewet is bepaald dat de bepalingen van gemeentelijke verordeningen "in wier onderwerp"door onder meer een algemene maatregel van bestuur wordt voorzien van rechtswege zijn vervallen. Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008,327) voorziet in het bepaalde van paragraaf 2.6. Vanaf de inwerkingtreding van het besluit per 1 november 2008 is de inhoud van paragraaf 2.6 en die van de hierbij behorende bijlagen 10 tot en met 12 van rechtswege vervallen.

II Wijziging van de verordening

De tekst van alle artikelen behorende tot paragraaf 2.6 wordt na de vermelding van nummer en titel van elk artikel vervangen door: (vervallen).

Artikel 2.7.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet

I Motivering

De aanduiding ‘woningen voor bejaarden’ in het eerste lid wordt vervangen door een aanduiding van woningen waar op andere wijze dan op gas wordt gekookt en voor verwarming geen individuele aansluiting nodig is.

In de toelichting wordt in het tweede lid, sub c, verwezen naar de toelichting bij artikel 2.7.1. Echter, artikel 2.7.1 gaat over de waterleiding en artikel 2.7.3 gaat over de gasaansluiting. Daarom is een aanvulling van de toelichting op dit punt gewenst.

II Wijziging van de verordening

In het eerste lid wordt in de laatste zin na ‘woningen’ een komma geplaatst en wordt ‘voor bejaarden’ vervangen door: waarin voor het kunnen koken een andere energiebron dan gas aanwezig is en voor verwarming geen individuele aansluiting van gastoevoer nodig is.

In het tweede lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.7.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering

I Motivering

De toelichting behoeft actualisering, omdat milieuregelgeving op het vlak van de afvoer van afvalwater is gewijzigd. Wij wijzen op de VNG ledenbrief van 16 juli 2009, Lbr. 09/091, over de nieuwe Modelverordening afvoer hemelwater en grondwater.

II. Wijziging van de verordening

In alternatief 1, vierde lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

In alternatief 2, vierde lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.7.5 Aansluiting anders dan aan der openbare riolering

I Motivering

Zie hiervoor de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

De uitzondering van de aansluitplicht wordt uitgebreid met mestkelder. Een gier- of beerput komt nauwelijks nog voor, een mestkelder wel.

II. Wijziging van de verordening

In alternatief 1, eerste lid, sub b wordt voor ‘beerput’ ingevoegd: mestkelder of een.

In alternatief 1, tweede lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

In alternatief 2, eerste lid, sub b wordt voor ‘beerput’ ingevoegd ‘mestkelder of een.

In alternatief 2, derde lid wordt 'Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking.

Artikel 2.7.6 Kwaliteit en dimensionering van buitenriolering op erven en terreinen

I Motivering

Het jaartal van de uitgave van de NEN 3215 wordt geactualiseerd.

II Wijziging van de verordening

In het vierde lid wordt het jaar van uitgave van NEN 3215 veranderd van "1997" in: 2007.

Artikel 4.1 Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden

I Motivering

Dit artikel vervalt, omdat de inhoud is geregeld in artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

II Wijziging van de verordening

De tekst van dit artikel wordt vervangen door: (Vervallen).

Artikel 4.2 Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

I Motivering

Onder sub d dient naast artikel 13 Woningwet ook te worden genoemd de artikelen 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet. Zie ook de motivering onder artikel 2.5.6.

II Wijziging van de verordening

In de tekst van sub a wordt ‘bouwvergunning’ vervangen door ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’.

In de tekst van sub b wordt ‘andere vergunningen en ontheffingen’ vervangen door: andere toestemmingen’.

In de tekst van sub d wordt na ‘artikel 13’ ingevoegd: ‘,13a en 14, tweede lid, sub b van de’.

Artikel 4.4 Het uitzetten van de bouw

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5 en artikel 2.5.6.

II Wijziging van de verordening

In de tekst wordt ‘bouwvergunning’ en ‘de bouwvergunning’ telkens vervangen door: een omgevingsvergunning voor het bouwen en 'burgemeester en wethouders’ vervangen door: het bevoegd gezag.

Artikel 4.5 Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 2.5.6.

II Wijziging van de verordening

In het eerste lid wordt ‘bouwvergunning’ en ‘de bouwvergunning’ telkens vervangen door: een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 4.10 Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

I Motivering

Zie hiervoor de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5. Hoewel de besluiten van burgemeester en wethouders als bedoeld in het derde en vierde lid van dit artikel, niet zijn gericht op een vergunning of ontheffing en meer het karakter hebben van een nadere regel, verdient het systematisch gezien de voorkeur ook hier het begrip bevoegd gezag in te voeren.

II Wijziging van de verordening

In het derde en vierde lid wordt “Burgemeester en wethouders kunnen" vervangen door: Het bevoegd gezag kan.

Artikel 4.12 Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 2.5.6.

II Wijziging van de verordening

In het derde en vierde lid wordt telkens ‘bouwvergunning’ vervangen door ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’

Artikel 4.14 Verbod tot ingebruikneming

I Motivering

Op aandrang vanuit de praktijk en gelet op de uitspraak rechtbank Leeuwarden van 22 september 2008, LJN BF2263 wordt het verbod tot ingebruikneming van een bouwwerk dat niet is gereed gemeld opnieuw ingevoerd.

Hierbij is uitgegaan van de oude tekst van artikel 4.14 uitsluitend ten aanzien van het niet gereed melden.

Voorkomen moet worden dat onveilige situaties ontstaan als gevolg van het in gebruik nemen van onvoltooide bouwwerken of van bouwwerken waarin niet alle noodzakelijke bouwtechnische voorzieningen zijn aangebracht (ABRS 23 december 2009, LJN: BK7451).

II Wijziging van de verordening

Vervang ‘(Vervallen)’ door: Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen, indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het bouwtoezicht.

Hoofdstuk 5. Staat van open erven en terreinen, brandveiligheidsinstallaties, aansluitingen op de nutsvoorzieningen en weren van schadelijk en hinderlijk gedierte

I Motivering

De paragraaf over brandveiligheidinstallaties en vluchtroute aanduidingen vervallen van rechtswege, de titel van dit hoofdstuk moet daaraan worden aangepast.

II Wijziging van de verordening

De titel van hoofdstuk 5 wijzigen in: “Staat van open erven en terreinen, aansluiting op de nutsvoorzieningen en het weren van schadelijk en hinderlijk gedierte"

Artikel 5.1.2 Bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer, Brandblusvoorzieningen

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 2.5.3. Hetzelfde tekstvoorstel als bij artikel 2.5.3 geldt ook voor artikel 5.1.2.

II Wijziging van de verordening

Het derde lid wordt vervangen door: Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist, voor zover dat bijgebouw niet tot bewoning bestemd is, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

Paragraaf 2 Staat van brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen

I Motivering

In artikel 122 van de Gemeentewet is bepaald dat de bepalingen van gemeentelijke verordeningen "in wier onderwerp"door onder meer een algemene maatregel van bestuur wordt voorzien van rechtswege zijn vervallen. Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008,327) voorziet in het bepaalde van paragraaf 5.2. Vanaf de inwerkingtreding van het besluit per 1 november 2008 is de inhoud van paragraaf 5.2 van rechtswege vervallen.

II Wijziging van de verordening

De tekst van alle in paragraaf 5.2 opgenomen artikelen wordt vervangen door: (vervallen).

Artikel 5.3.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet

I Motivering

De aanduiding ‘woningen voor bejaarden’ in het eerste lid wordt vervangen door een aanduiding van woningen waar op andere wijze dan op gas wordt gekookt en voor verwarming geen individuele aansluiting nodig is.

II Wijziging van de verordening

Onder ‘Niet van toepassing is voorgaande eis op ‘ wordt onder sub a na ‘woningen’ een komma geplaatst en wordt ‘voor bejaarden’ vervangen door ‘waarin voor het kunnen koken een andere energiebron dan gas aanwezig is en voor verwarming geen individuele aansluiting van gastoevoer nodig is’.

Artikel 5.3.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering

I Motivering

De uitzondering van de aansluitplicht wordt uitgebreid met mestkelder. Een gier- of beerput komt nauwelijks nog voor, een mestkelder wel.

II Wijziging van de verordening

In het tweede lid, sub d wordt na ‘voldoende ruime’ ingevoegd: mestkelder,.

Hoofdstuk 6 Brandveiligheid gebruik

I. Motivering

In artikel 122 van de Gemeentewet is bepaald dat de bepalingen van gemeentelijke verordeningen "in wier onderwerp" door onder meer een algemene maatregel van bestuur wordt voorzien van rechtswege zijn vervallen. Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008,327) voorziet in het bepaalde van hoofdstuk 6. Vanaf de inwerkingtreding van het besluit per 1 november 2008 is de inhoud van hoofdstuk 6 en die van de hierbij behorende bijlagen 2 tot en met 5 van rechtswege vervallen.

II. Wijziging van de verordening

De tekst van hoofdstuk 6 wordt vervangen door: (vervallen).

Artikel 7.1.2 Overbevolking van woonwagens en woonketen

I Motivering

Met de Invoeringswet Wabo worden de woonwagen en woonkeet uit de Woningwet gehaald.

Het begrip woonwagen staat voortaan in artikel 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Het Bouwbesluit bevat de technische eisen voor een woonwagen.

II Wijziging van de verordening

In de titel vervalt: en woonketen.

In de tekst vervalt tweemaal: respectievelijk een woonkeet.

Artikel 7.2.1 Verbod tot gebruik bij bouwvalligheid

I Motivering

De standplaats voor een woonwagen komt in artikel 8 Woningwet niet meer voor. Daarom wordt in de bouwverordening standplaats verwijderd.

II Wijziging van de verordening

In de eerste zin vervalt: een standplaats,.

Artikel 7.2.2 Staken van gebruik wegens gebrek aan veiligheid en hygiëne

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1

II Wijziging van de verordening

In de tekst wordt ‘kunnen burgemeester en wethouders’ vervangen door: kan het bevoegd gezag.

Artikel 7.2.3 Staken van het gebruik van een woonwagen

I Motivering

Het staken van het gebruik is gekoppeld aan de voorzieningen op een standplaats. Aangezien de standplaats uit de regeling is verdwenen, vervalt dit artikel.

II. Wijziging van de verordening

De tekst van artikel 7.2.3 wordt vervangen door: (vervallen).

Artikel 7.3.1

(tevens wijziging tekstvoorstel ledenbrief 08/166 d.d. 6 oktober 2008 )

I. Motivering

In onze ledenbrief van 6 oktober 2008 (Lbr. 08/166) meldden wij dat artikel 2.11.1, tweede lid van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) de raad de mogelijkheid geeft om van het in artikel 2.11.1, eerste lid, onderdeel a, genoemde aantal personen af te wijken. De raad kan indien afwijking van dit artikel is gewenst, het volgende nieuwe artikel in de bouwverordening vaststellen. Het hierna gepresenteerde tekstvoorstel luidt anders dan dat in de ledenbrief van 6 oktober 2008, Lbr. 08/166.

II. Wijziging van de verordening

Aan artikel 7.3.1 wordt een aanhef toegevoegd luidende: “Bepaling aantal personen nachtverblijf”

De tekst van artikel 7.3.1 wordt vervangen door: In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, wordt het aantal personen bepaald op … (N.B. Hier invullen bij welk gewenst aantal personen de vergunningsplicht geldt).

Artikel 7.3.2 Hinder

I. Motivering

Met de 10e serie van wijzigingen van de MBV, ledenbrief van 15 december 2004,. Lbr. 04/161, is om systematische redenen het aspect brandveiligheid uit artikel 7.3.2 gehaald en overgebracht naar een nieuw artikel 6.4.1 MBV. In dat artikel stond in onderdeel a 'op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid'.

Op 1 november 2008 trad het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, Stb. 2008, 327, (Gebruiksbesluit) in werking. Gelet op artikel 122 Gemeentewet zijn per die datum de artikelen uit de bouwverordening van rechtswege vervallen. Gebleken is dat het Gebruiksbesluit geen voorschrift bevat over het tegengaan van hinder tengevolge van rook, roet, walm of stof. Daarom wordt het genoemde onderdeel a teruggeplaatst.

II. Wijziging van de verordening

De letter a, b en c worden gewijzigd in b, c en d.

Ingevoegd wordt een nieuw letter a met daarachter de tekst: op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;.

Artikel 7.5.1 Verboden gebruik van water

I Motivering

Deze wijziging houdt verband met het vervallen van artikel 7.2.3 MBV.

II Wijziging van de verordening

In de tekst wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het bevoegd gezag.

Artikel 7.6.1 Gebruiksgereed houden van installaties

I Motivering

De wijziging betreft een aanpassing aan het per 1 november 2008 van kracht geworden Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

II Wijziging van de verordening

De tekst "en/of" wordt vervangen door: , het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken of.

Hoofdstuk 8 Slopen

Paragraaf 1 Sloopvergunning

I Motivering

In verband met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de terminologie aangepast. Het begrip sloopvergunning wordt vervangen door omgevingsvergunning voor het slopen.

II Wijziging in de verordening

De titel van deze paragraaf komt te luiden: Omgevingsvergunning voor het slopen.

Artikel 8.1.1 Sloopvergunning

I Motivering

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) introduceert de omgevingsvergunning. Als gevolg hiervan wordt de sloopvergunning een omgevingsvergunning voor het slopen en wanneer deze exclusief betrekking heeft op asbest een omgevingsvergunning voor het slopen van asbest.

De Wabo bevat in artikel 3.1, tweede en derde lid, een zendplicht voor de ontvangstbevestiging van de aanvraag en voor de mededeling over de te volgen procedure naar aanleiding van een ontvangen verzoek om vergunning. De huidige praktijk van het plaatsen van een datumstempel op de aanvraag is niet langer voldoende. De toelichting wordt aangepast. Zie voorts de motivering bij artikel 7.2.1.

II Wijziging van de verordening

De titel van dit artikel wordt vervangen door: Omgevingsvergunning voor het slopen.

In het eerste lid vervalt:‘, standplaatsen’ en wordt 'burgemeester en wethouders’ vervangen door: het bevoegd gezag en vervalt ‘(sloopvergunning)’.

In het tweede lid, derde volzin wordt ‘Burgemeester en wethouders kunnen’ vervangen door: Het bevoegd gezag kan.

In het derde lid wordt ‘Burgemeester en wethouders verbinden aan de sloopvergunning’ vervangen door: het bevoegd gezag verbindt aan de omgevingsvergunning voor het slopen.

In het vierde lid, tweede volzin wordt ‘Burgemeester en wethouders verbinden aan de sloopvergunning’ vervangen door: Het bevoegd gezag verbindt aan de omgevingsvergunning voor het slopen.

In het vijfde lid wordt ‘bouwvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het bouwen en vervalt ‘als bedoeld in het zesde lid van artikel 45 van de Woningwet’.

Artikel 8.1.2 Aanvraag sloopvergunning

I. Motivering

De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt geregeld in hoofdstuk 4 van het Besluit omgevingsrecht en de indieningsvereisten staan in artikel 7.2 van de Regeling omgevingsrecht. Daarom vervalt dit artikel.

II. Wijziging van de verordening

De tekst van dit artikel wordt vervangen door: (Vervallen).

Artikel 8.1.3 In behandeling nemen

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 8.1.2. Dit onderwerp wordt geheel beheerst door de regelingen in de Awb, Wabo, Bor en Mor.

II. Wijziging van de verordening

De tekst van dit artikel wordt vervangen door: (Vervallen).

Artikel 8.1.4 Termijnen van beslissing

I. Motivering

Zie de motivering onder artikel 8.1.2. Dit onderwerp wordt geregeld in de artikelen 3.9 en 3.10 van de Wabo.

II. Wijziging van de verordening

De tekst van dit artikel wordt vervangen door: (Vervallen).

Artikel 8.1.5 Samenloop van slopen en bouwen

I. Motivering

Artikel 8.1.5 is overbodig geworden, nu de Wabo met de omgevingsvergunning voldoende voorziet in afstemming van bouwen en slopen.

II. Wijziging van de verordening

De tekst van dit artikel wordt vervangen door: (Vervallen).

Artikel 8.1.6 Weigeren sloopvergunning

I. Motivering

Zie de motivering bij artikel 8.1.1.

De Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing is per 1 juli 2008 vervallen. In de Wro is de mogelijkheid opgenomen in een bestemmingsplan een sloopverbod met sloopvergunning op te nemen. Krachtens overgangsrecht (Invoeringswet Wro) blijven leefmilieuverordeningen nog enige tijd in stand, waardoor het schrappen van de tekst nu niet aan de orde is.

Het niet beschikken over deze ‘planologische’ sloopvergunning, terwijl deze volgens het bestemmingsplan nodig is, wordt een weigeringsgrond voor de sloopvergunning uit de bouwverordening. De aanlegvergunning is onderdeel geworden van de omgevingsvergunning. Coördinatie van aanlegactiviteiten en sloopactiviteiten vindt plaats in het kader van de voorbereiding van de omgevingsvergunning. Een afzonderlijke weigeringsgrond voor het niet hebben van een aanlegvergunning vervalt.

Zowel de regeling over het aanleggen als de regeling over het slopen, indien deze zijn opgenomen in een bestemmingsplan, zijn deel van de omgevingsvergunning. Hierop zijn van toepassing de artikelen 2.1, eerste lid, en 2.2, eerste lid, en de artikelen 2.10 tot en met 2.21 van de Wabo.

II. Wijziging van de verordening

De titel van dit artikel wordt vervangen door: Weigeren omgevingsvergunning voor het slopen.

In de eerste zin van dit artikel wordt ‘sloopvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het slopen.

In de tekst behorende bij letter c wordt na ‘vergunning’ ingevoegd: met betrekking tot de archeologische monumenten.

Aan de tekst achter onderdeel d wordt na ‘dorpsvernieuwing’ ingevoegd: , die krachtens overgangsrecht van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening de werking heeft behouden,.

Letter e en de daarbij behorende tekst vervalt.

Artikel 8.1.7 Intrekken sloopvergunning

I Motivering

Krachtens artikel 233, tweede lid, onder h, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht blijft het toetsingskader in de verordening staan.

II. Wijziging van de verordening

De titel van dit artikel wordt vervangen door: Intrekken omgevingsvergunning voor het slopen.

In het eerste lid wordt ‘Burgemeester en wethouders kunnen een sloopvergunning intrekken’ vervangen door: Een omgevingsvergunning voor het slopen kan worden ingetrokken.

Het tweede lid vervalt. Het lidnummer 1 vervalt.

Paragraaf 2 Uitzonderingen op het vereiste van sloopvergunning

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 1.1.

II. Wijziging van de verordening

In de titel van deze paragraaf wordt ‘sloopvergunning’ vervangen door: een omgevingsvergunning voor het slopen.

Artikel 8.2.1 Sloopmelding

I Motivering

Een melding valt niet onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een melding maakt geen deel uit van een omgevingsvergunning. Het bestuursorgaan blijft burgemeester en wethouders.

II. Wijziging van de verordening

In het eerste lid wordt tweemaal ‘sloopvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het slopen. De laatste zin van het eerste lid vervalt.

Artikel 8.2.2 Overige uitzonderingen op het vereiste van sloopvergunning

I Motivering

Een redactionele omissie wordt hersteld.

II. Wijziging van de verordening

In de titel wordt ‘sloopvergunning’ vervangen door: een omgevingsvergunning voor het slopen.

In de tekst van dit artikel wordt ‘sloopvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het slopen en in de opsomming onder sub c ‘rem- frictiematerialen’ vervangen door: rem- en frictiematerialen.

Artikel 8.3.2 Op het sloopterrein verplicht aanwezige bescheiden

I Motivering

Zie de motivering bij artikel 8.1.1.

II. Wijziging van de verordening

In de tekst van dit artikel wordt ‘sloopvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het slopen.

Artikel 8.3.3 Plichten van de houder van de sloopvergunning

I Motivering

Zie hiervoor de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5 en artikel 8.1.1.

II. Wijziging van de verordening

In de titel wordt ‘sloopvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het slopen.

In de leden 1, 2, 3 en 4 wordt telkens ‘sloopvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het slopen.

In het derde lid wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het bevoegd gezag.

In het vierde lid wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het bevoegd gezag.

Artikel 8.3.4 Plichten van degene die sloopt

I Motivering

Zie hiervoor de motivering bij artikel 8.1.1.

II. Wijziging van de verordening

In het eerste lid wordt ‘sloopvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het slopen.

Artikel 9.1 De advisering door de welstandscommissie

I Motivering

De figuur van regulier en van licht-vergunningplichtige bouwwerken vervalt bij de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De bouwvergunning wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen. De tekst van sommige alternatieve artikelen moet hieraan worden aangepast. Andere alternatieve artikelen vervallen.

II Wijziging van de verordening

Het tweede lid van alternatief 1 wordt vervangen door: De welstandscommissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Alternatief 2 vervalt.

Alternatief 3 wordt vernummerd tot alternatief 2. Het eerste lid van dit alternatief (oud 3) wordt vervangen door: De welstandscommissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Alternatief 4 vervalt.

Artikel 9.5 Termijn van advisering

I Motivering

De figuur van licht- vergunningplichtige bouwwerken vervalt bij de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De tekst moet hieraan worden aangepast.

Burgemeester en wethouders blijven bevoegd als orgaan waaraan het welstandadvies is gericht. Daarom wordt in dit artikel ‘burgemeester en wethouders’ niet vervangen door ‘bevoegd gezag’.Dit volgt uit artikel 2.26, derde en vierde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht.

De termijn van advisering over een ‘reguliere bouwvergunning’ betrof zes weken. In verband met de verkorting van termijnen met de invoering van de Wabo, moet de totale vergunningprocedure passen in acht weken. Daarom wordt de termijn voor advisering door de welstandcommissie teruggebracht naar vier weken.

II Wijziging van de verordening

De tekst van het eerste lid vervalt.

In het tweede lid wordt ‘reguliere bouwvergunning’ vervangen door: omgevingsvergunning voor het bouwen en ‘zes weken’ vervangen door: vier weken.

In het derde lid wordt “reguliere bouwvergunning eerste fase” vervangen door: omgevingsvergunning voor het bouwen, indien deze vergunning betrekking heeft op een deel van een project of een gefaseerde aanvraag betreft.

In de tekst van het vierde lid vervalt het tweede woord ‘om’ en worden de letteraanduidingen a, b en c met de telkens daarachter geplaatste tekst vervangen door: is verlengd met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wat algemene bepalingen omgevingsrecht.

De leden 2, 3 en 4 worden vernummerd tot respectievelijk 1, 2 en 3.

Artikel 9.6 Openbaarheid van vergaderen en mondelinge toelichting

I Motivering

De bijlagen zijn vernummerd, het artikel moet hieraan worden aangepast. De tekst van alternatief 2 wordt gewijzigd, omdat het de bedoeling is dat geen spreekrecht plaatsvindt, niet voor belanghebbenden en evenmin voor anderen.

II Wijziging van de verordening

In het tweede en het derde lid wordt ‘bouwvergunning’ telkens vervangen door: omgevingsvergunning voor het bouwen.

De tekst van alternatief 2 van het vierde lid wordt vervangen door: Er is geen spreekrecht.

Artikel 9.7 Afdoening bij mandaat

I Motivering

De figuur van licht-vergunningplichtige bouwwerken vervalt bij de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De tekst van sommige alternatieve artikelen moet hieraan worden aangepast. Alternatief 2 vervalt omdat dit geen meerwaarde meer heeft ten opzichte van alternatief 1.

II Wijziging van de verordening

In de tweede zin van het derde lid van alternatief 1 wordt ‘burgemeester en wethouders’ vervangen door: het bevoegd gezag en wordt ‘dienen burgemeester en wethouders’ vervangen door: dient het bevoegd gezag.

Het opschrift ‘Alternatief 2’en de bijbehorende tekst vervalt.

Het opschrift ‘Alternatief 1’ vervalt.

Artikel 9.8 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht

I Motivering

Zie hiervoor de motivering onder artikel 1.1 en 2.1.5.

II. Wijziging van de verordening

In het tweede lid wordt ‘bouwvergunning’ vervangen door door: omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 9.9 Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken of standplaatsen

I Motivering

Zie de motivering onder artikel 7.2.1.

II Wijziging van de verordening

In de titel van dit artikel en in het eerste lid vervalt: of standplaatsen.

Artikel 10.1 De aanvraag om woonvergunning

I Motivering

Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de woonvergunning overbodig geworden. Artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo bepaalt dat gebruikssituaties die strijdig zijn met het bestemmingsplan omgevingsvergunningplichtig zijn. Zodra bestaande gebouwen in strijd met het bestemmingsplan voor bewoning in gebruik genomen worden, geldt derhalve het vereiste van een omgevingsvergunning en kan in dat verband worden gehandhaafd. Op grond van artikel 9.15, letter W van de Invoeringswet Wabo, vervalt artikel 60 van de Woningwet. Daardoor wordt artikel 10.1 MBV overbodig.

II. Wijziging van de verordening

De tekst van artikel 10.1 wordt vervangen door: (vervallen).

Artikel 10.3 Overdragen vergunningen

I. Motivering

Artikel 2.25, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat een regeling voor de wijziging van de tenaamstelling van vergunningen. Hierdoor vervalt de regeling in de bouwverordening

II. Wijziging van de verordening

De tekst van artikel 10.3 wordt vervangen door: (vervallen).

Artikel 10.6 Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften

I Motivering

Zie de motivering bij de artikelen 1.1 en 2.1.5.

II. Wijziging van de verordening

‘Burgemeester en wethouders zijn’ wordt vervangen door: Het bevoegd gezag is.

Hoofdstuk 12 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.4 Overgangsbepaling (aanvragen om) gebruiksvergunning

I Motivering

De gebruiksbepalingen voor bouwwerken van de brandbeveiligingsverordening zijn in 1992 vervallen. Een overgangsbepaling voor vergunningen, die zijn verleend op grond van de brandbeveiligingsverordening van voor 1992 is niet meer relevant.

II Wijziging van de verordening

De titel en de tekst van het artikel wordt vervangen door: (vervallen).

Bijlagen

I Motivering

Een aantal bijlagen is vervallen. Het jaartal van de uitgave van NEN-normen wordt geactualiseerd.

II Wijziging van de verordening

De tekst van de bijlagen 2, 3, 4, 5, 10, 11 en 12 wordt na de vermelding van nummer en titel van de bijlage steeds vervangen door: (vervallen).

De tekst van lid d van bijlage 7 wordt gewijzigd in: NEN-EN 1401-1, uitgave 2009, 'Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) – Deel 1. Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem' (Engelstalig);.

B Overgangsbepalingen

Op een aanvraag om bouwvergunning, ontheffing of toestemming anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze wijzigingsverordening van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de bouwverordening van toepassing, zoals die luidden vóór de onderhavige wijziging, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

C Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking m.i.v. 1 oktober 2010, dit is ook de datum van inwerking treding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 september 2010,

De voorzitter,

De griffier,