Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Het Hogeland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Het Hogeland 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Verordening gegevensverstrekking BRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201901-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-2325

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Het Hogeland 2019

 

De raad van de gemeente Het Hogeland;

Gelet op de artikelen 3.8 lid 1 en 3.9 lid 1 en lid 2 Wet Basisregistratie personen;

Gelet op de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG)

besluit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie Het Hogeland 2019 vast te stellen

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

 • 2.

  De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

  • a.

   rechtstreekse inzage;

  • b.

   systematische verstrekkingen;

  • c.

   technische koppelingen en verbanden met andere verwerkingen.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig art. 3.9 Wet BRP, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 4.

  Aan een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie worden slechts gegevens verstrekt overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, indien een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie in de verstrekking van die gegevens voorziet.

Artikel 3. Intrekking oude verordeningen

De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Bedum, vastgesteld op 18 september 2014, de Verordening basisregistratie personen Winsum, vastgesteld op 22 september 2015 en de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Eemsmond, vastgesteld op 4 februari 2010, worden ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt op dag volgende op de dag van bekendmaking in werking en werkt terug tot 25 mei 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Het Hogeland 2019.

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 2 januari 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder