Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Drank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Drank-& horecaverordening Het Hogeland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201901-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-2330

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019

 

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 4, lid 1, 2 en 3 van de Drank- en Horecawet;

besluit de Drank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019 vast te stellen.

 

HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling

Artikel 1 Begripsbepaling

De begripsbepalingen uit artikel 1 van de Drank- en Horecawet zijn op deze verordening van toepassing.

 

HOOFDSTUK 2. Bepalingen paracommercie

Artikel 2 Schenktijden

Voor het schenken van alcohol door paracommerciële rechtspersonen binnen het grondgebied van de gemeente dat op 31 december 2018 behoorde tot het grondgebied van onderstaande gemeenten gelden respectievelijk de volgende regels:

 

2.1 Bedum

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank vanaf één uur voor aanvang tot uiterlijk één uur na beëindiging van de activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, met dien verstande dat het verstrekken van alcoholhoudende drank in sportkantines uitsluitend mag geschieden:

- één uur voor, tijdens en anderhalf uur na collectieve trainingen;

- één uur voor, tijdens en twee uur na (oefen) wedstrijden;

- een uur voor, tijdens en anderhalf uur na clubbijeenkomsten.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het paracommerciële rechtspersonen verboden om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken na 24.00 uur.

 

2.2 De Marne

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank uitsluitend indien deze passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, en uitsluitend van 1 uur voor tot 1 uur na de laatste activiteit.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het paracommerciële rechtspersonen verboden om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken na 01.00 uur.

 

2.3 Winsum

1. Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken:

a. vanaf twee uur voor de aanvang en tot uiterlijk twee uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon; of

b. tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, tenzij dit zou leiden tot oneerlijke mededinging.

2. Een paracommercieel rechtspersoon kan tijdens bijeenkomsten als bedoeld in het eerste lid, onder b, alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

a. zondag tot en met donderdag vanaf 11.00 uur tot 23.00;

b. vrijdag en zaterdag vanaf 11.00 uur tot 01.00 uur.

 

2.4 Eemsmond

1. Buiten onderstaande tijden is het voor paracommerciële rechtspersonen van sportieve aard verboden om alcohol te schenken.

a. Maandag tot en met vrijdag van 18:00 tot twee uur na afloop van de hoofdactiviteit met een eindtijd van 24:00 uur.

b. Zaterdag van 14:00 uur tot twee uur na afloop van de hoofdactiviteit met een eindtijd van 24:00 uur.

c. Zondag van 12:00 uur tot twee uur na afloop van de hoofdactiviteit met een eindtijd van 24:00 uur.

2. Buiten onderstaande tijden is het voor paracommerciële rechtspersonen welke zich voornamelijk richten op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren van sociale interactie een voorname rol speelt en bij overige paracommerciële rechtspersonen verboden om alcohol te schenken:

a. Maandag tot en met donderdag van 14:00 tot één uur na afloop van de hoofdactiviteit met een eindtijd van 24:00 uur.

b. Vrijdag en zaterdag van 12:00 uur tot één uur na afloop van de hoofdactiviteit met een eindtijd van 01:00 uur.

c. Zondag van 12.00 uur tot één uur na afloop van de hoofdactiviteit met een eindtijd van 24.00 uur

3. In afwijking van lid 2, is het voor jeugdsozen buiten onderstaande tijden verboden om alcohol te schenken:

a. Vrijdag en zaterdag van 20:00 uur tot één uur na afloop van de hoofdactiviteit met een eindtijd van 01.00 uur.

4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 is het verboden om alcoholische dranken te schenken in paracommerciële rechtspersonen wanneer de hoofdactiviteit van deze inrichting gericht is op personen onder de 18 jaar.

Artikel 3 Verbod sterke drank

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke alcoholhoudende drank te verstrekken in inrichtingen, die of waarvan:

  • a.

   een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of dat voornamelijk wordt bezocht door de jeugd;

  • b.

   een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of -instellingen.

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid en/of de volksgezondheid aan de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank.

Artikel 4 Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank tijdens ten hoogste:

  • a.

   drie bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar;

  • b.

   drie bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn per jaar.

 • 2.

  De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk drie weken voor een bijeenkomst als bedoeld in het eerste lid hiervan melding aan de burgemeester.

 • 3.

  Paracommerciële rechtspersonen geven aan derden geen gelegenheid om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Artikel 5 Intrekking en overgangsrecht

 • 1.

  De volgende verordeningen vervallen, overeenkomstig artikel 28 Wet algemene regels herindeling, op de eerste dag dat deze verordening in werking treedt:

  • a.

   de Paracommerciële verordening gemeente Bedum,

  • b.

   de Paracommerciële verordening gemeente De Marne,

  • c.

   afdeling 8a van hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening Winsum 2011,

  • d.

   de Drank- en Horecaverordening Eemsmond 2014

 • 2.

  Besluiten, genomen krachtens de in het eerste lid van dit artikel genoemde regelingen die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In geval van kennelijke onredelijkheid kan de burgemeester gebruik maken van zijn bevoegdheid om af te wijken van hetgeen in deze verordening is bepaald.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019.

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 2 januari 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder