Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Het Hogeland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet Het Hogeland 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Verordening loonkostensubsidie PW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201901-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-2799

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Het Hogeland 2019

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

 

besluit de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Het Hogeland 2019 vast te stellen.

 

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

 • 3.

  Een daartoe bevoegde externe organisatie adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

 • 1.

  Het college gebruikt de in de bijlage omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 • 2.

  Een daartoe bevoegde externe organisatie adviseert het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon. Deze organisatie neemt daarbij de in de bijlage omschreven methode in acht.

Artikel 3. Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van het bepaalde bij of krachtens deze verordening indien toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 4. Intrekking oude verordening

De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016 van de gemeenten Bedum, De Marne en Eemsmond, op 10 december 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente Bedum, op 15 december 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente De Marne en op 17 december 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond, en de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2015 op 27 januari 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum, wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt op dag volgende op de dag van bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Het Hogeland 2019.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 2 januari 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder

Bijlage bij artikel 2 - wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld

 

Het college maakt gebruik van de loonwaardemethodiek Dariuz om de loonwaarde van een persoon te bepalen. Hierna wordt de werkwijze van de methode van Dariuz omschreven.

Loonwaardebepaling

Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol. Om de hoogte van deze subsidie vast te stellen is een loonwaarde meting vereist, welke objectief en betrouwbaar dient te worden vastgesteld. Dariuz doet dit door een loonwaarde expert te faciliteren met een betrouwbare methodiek om de loonwaarde van een medewerker objectief vast te stellen. Hierbij voert de loonwaarde expert een assessment uit, waarna hij/zij aan de hand van de resultaten hiervan een bedrijfsbezoek verricht. De bevindingen van dit bedrijfsbezoek koppelt de loonwaarde expert terug in een online systeem, wat resulteert in een betrouwbare en valide meting van de loonwaarde en loonkostensubsidie van de medewerker.