Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Algemeen mandaatbesluit Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tevens vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-201930-10-2019Wijziging

05-11-2019

gmb-2019-273918

16-01-201913-11-2019Gewijzigde regeling

03-01-2019

gmb-2019-9142

12-01-201916-01-2019Nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-7485

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Het Hogeland

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Het Hogeland, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende Algemeen Mandaatbesluit Het Hogeland.

Artikel 1 begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: degene die is aangesteld zoals bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet. Voor de toepassing van dit mandaatbesluit betreft het ook uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten en zzp-ers en anderen die contractueel in opdracht van de gemeente Het Hogeland werkzaam zijn;

 • b.

  besluit: besluit zoals bedoel in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland;

 • d.

  concerncontroller: de ambtenaar die als zodanig is aangesteld;

 • e.

  directeur: lid van het directieteam en mogelijk plaatsvervanger van de gemeentesecretaris;

 • f.

  elektronische handtekening: een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die ter identificatie logisch gekoppeld zijn aan andere elektronische gegevens, met als doel om de identiteit van de afzender vast te stellen (authenticiteit en identificatie), om de onveranderlijkheid van de verstuurde informatie te borgen (integriteit) en tot stand is gekomen met middelen die onder de uitsluitende controle van de ondertekenaar staan;

 • g.

  gemandateerde: de functionaris die de bevoegdheid heeft om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • h.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om het genomen besluit namens het bestuursorgaan te ondertekenen;

 • i.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen, inclusief alle voorbereidende handelingen en beslissingen;

 • j.

  machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die een besluit noch privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • k.

  raad: de gemeenteraad van Het Hogeland;

 • l.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

Artikel 2. Schakelbepaling mandaat, volmacht en machtiging

Onder mandaat wordt ook verstaan: ondertekeningsmandaat, machtiging en volmacht.

 

Artikel 3. Open mandaat gemeentesecretaris

Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.

 

Artikel 4. Uitgezonderd van mandaat aan gemeentesecretaris

Van mandaat zoals bedoeld in artikel 2 zijn uitgezonderd:

 • a.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, beleid of beleidsregels;

 • b.

  het besluit dat een afwijking inhoudt van algemeen verbindende voorschriften, beleid, beleidsregels, richtlijnen of voorschriften. Hieronder valt niet het verlenen van een (omgevings)vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan;

 • c.

  het doen van voorstellen aan de raad;

 • d.

  besluit op bezwaar waarbij contrair wordt gegaan aan het advies van de commissie bezwaarschriften over het bezwaarschrift;

 • e.

  het besluit dat een overschrijding van een budget tot gevolg heeft zoals bedoeld in de budgethoudersregeling;

 • f.

  de voordracht voor of benoeming van personen op grond van een wettelijk voorschrift, anders dan het aangaan van een dienstverband, met uitzondering van de benoeming van de ambtenaar en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 16 Boek 1 Burgerlijk Wetboek;

 • g.

  het benoemen en ontslaan van leden van een commissie of extern bestuur(sorgaan);

 • h.

  de aanstelling, schorsing en het ontslag van de gemeentesecretaris;

 • i.

  bevoegdheden van de burgemeester op grond van de Gemeentewet in het kader van openbare orde en veiligheid;

 • j.

  machtiging binnentreden zoals bedoeld in de Algemene wet op het binnentreden;

 • k.

  machtiging zoals bedoeld in de Wet Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen;

 • l.

  de verlenging van een huisverbod zoals bedoeld in de Wet tijdelijk huisverbod;

 • m.

  het besluit tot oprichting van of deelname in rechtspersonen;

 • n.

  besluiten zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid onder e (privaatrechtelijke rechtshandelingen), f (procedures en gedingen), g (civiele verdediging) en h (jaarmarkten en marktdagen) Gemeentewet als:

  • a.

   de raad om inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid heeft verzocht en/of

  • b.

   de uitoefening van de bevoegdheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente.

 • o.

  besluiten en voorgenomen besluiten die ingrijpende gevolgen voor de gemeente hebben of kunnen hebben, waaronder financiële, politieke en/of bestuurlijke risico’s.

 

Artikel 5. Instructie

 • 1.

  Degene die een besluit krachtens mandaat heeft genomen, is niet bevoegd om in mandaat op het bezwaarschrift daartegen te beslissen.

 • 2.

  Het mandaat om te beslissen tot het aangaan van overeenkomsten, houdt ook de bevoegdheid in om de overeenkomst in de plaats van de burgemeester aan te gaan zoals bedoeld in artikel 171 Gemeentewet en artikel 10:12 Awb, op voorwaarde dat gemandateerde werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college.

 • 3.

  De gemandateerde neemt de budgethoudersregeling in acht.

 

Artikel 6. Redactie en ondertekening

Alle krachtens mandaat genomen besluiten worden overeenkomstig één van de hierna beschreven manieren geredigeerd en ondertekend:

 • 1.

  In geval de bevoegdheid namens het college wordt uitgeoefend: Burgemeester en wethouders van Het Hogeland, namens dezen, de handgeschreven handtekening van gemandateerde, gevolgd door de functie en naam van de gemandateerde.

 • 2.

  In geval de bevoegdheid namens de burgemeester wordt uitgeoefend: Burgemeester van Het Hogeland, namens deze, de handgeschreven handtekening van gemandateerde, gevolgd door de functie en naam van de gemandateerde.

 • 3.

  In plaats van een handgeschreven handtekening mag ook ondertekend worden met een elektronische handtekening. Het gebruik van een ingescande handtekening van de gemandateerde is niet toegestaan. Het besluit wordt afgesloten met de volgende tekst: Dit besluit is elektronisch ondertekend.

 • 4.

  Brieven die geen besluit inhouden en die elektronisch tot stand komen en niet door het college of de burgemeester hoeven te worden ondertekend worden geredigeerd zoals bedoeld in lid 1 of 2 en afgesloten met de volgende tekst: Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

 • 5.

  De gemandateerde plaatst de handgeschreven of elektronische handtekening zelf.

 

Artikel 7. Intrekken vorige mandaatbesluiten

Op het moment dat dit mandaatbesluit in werking treedt, worden de mandaatbesluiten van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en de mandaatbesluiten van de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen ingetrokken.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 3 januari 2019

Burgemeester, Henk Jan Bolding

Secretaris, Paul van Vilsteren

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Het Hogeland op 3 januari 2019

Burgemeester, Henk Jan Bolding