Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231 van de Gemeentewet
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

31-01-2019

gmb-2019-26759

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019

De heffingsambtenaar,

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland d.d. 29 januari 2019 tot aanwijzing van haar als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

overwegende, dat de uitoefening van de hieronder genoemde bevoegdheden door uitsluitend de heffingsambtenaar ondoelmatig is aangezien zij bij regelmaat voorkomen;

 

besluit

 

de volgende medewerkers van het Team Financiële administratie en Belastingen – WOZ:

  • de heer M.A. Dallinga

  • de heer P. Koolhof en

  • mevrouw F. Kram

te mandateren om namens haar op te treden in het kader van de uitvoering en de uitvoerende bevoegdheden van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

 

Aan de mandatering wordt de volgende voorwaarde verbonden:

  • ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar van Het Hogeland op 31 januari 2019

G. Smedinga