Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Regeling vergoeding stembureauleden en tellers Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding stembureauleden en tellers Het Hogeland
CiteertitelRegeling vergoeding stembureauleden en tellers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. hoofdstuk E van de Kieswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201901-01-2019Nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-114056

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding stembureauleden en tellers Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

besluit:

- gelet op het gestelde in artikel 149 Gemeentewet;

- gelet op het gestelde in de Kieswet artikel E3 en E4.

 

tot vaststelling van de Regeling vergoeding stembureauleden en tellers

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • a.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • b.

  Medewerker: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1,lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • c.

  Stembureauleden: de als zodanig bedoeld in artikel E4 van de Kieswet tot voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van een stembureau benoemde personen;

 • d.

  Tellers: de personen – niet zijnde stembureauleden- die na sluiting van een stembureau zijn belast met het tellen van de stemmen.

Artikel 2 Vergoeding

 • 1.

  Stembureauleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt € 120,- bruto per zittingsdag

 • 3.

  De vergoeding voor tellers bedraagt € 40,- bruto per keer

 • 4.

  Medewerkers die parttime werken en zitting nemen op het stembureau op hun (gedeeltelijke) vrije dag, ontvangen naast de vergoeding compensatie van de aanwezige niet-werkuren tot een maximum van 8 uur per dag. De uren waarvoor bijzonder verlof wordt verleend conform artikel 3 worden van deze 8 uur afgetrokken

 • 5.

  Een medewerker die zitting neemt op een stembureau binnen gemeente Het Hogeland krijgt daarvoor bijzonder verlof.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling vergoeding stembureauleden en tellers’.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 3 januari 2019.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris