Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Regeling ambtseed of ambtsbelofte gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ambtseed of ambtsbelofte gemeente Het Hogeland
CiteertitelRegeling ambtseed/ambtsbelofte gemeente Het Hogeland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. http://car-uwo.nl/car-uwo-integraal
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-201901-01-2019Nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-114528

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling ambtseed of ambtsbelofte gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

overwegende dat:

 

- het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de integriteit van de medewerkers van de gemeente Het Hogeland

besluit:

- gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

- gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

- gelet op artikel 15:1a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)

- na bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Ondernemingsraad, d.d. 6 februari 2019;

 

tot vaststelling van de navolgende Regeling ambtseed of ambtsbelofte

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • b.

  inhuurkrachten: alle medewerkers die geen ambtenaar zijn maar wel werkzaamheden verrichten voor de gemeente al dan niet betaalde of tegen een (stage-)vergoeding;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  ambtseed: de eed als bedoeld in artikel 15:1a van de CAR-UWO;

 • e.

  ambtsbelofte: de belofte als bedoeld in artikel 15:1a van de CAR-UWO;

 • f.

  integriteitverklaring: schriftelijke vastlegging van de aflegging van de ambtseed/-belofte door een ambtenaar.

Artikel 2 Toepassing

 • 1.

  Het afleggen van de ambtseed of belofte is verplicht voor de medewerkers van gemeente Het Hogeland.

 • 2.

  De eed of belofte aflegging vindt plaats in de eerstvolgende daarvoor georganiseerde bijeenkomst na de indiensttreding van de medewerker.

 • 3.

  De medewerker wordt hiervoor schriftelijk uitgenodigd.

 • 4.

  De ambtseed of ambtsbelofte wordt door de medewerker afgelegd ten overstaan van de burgemeester of zijn vervanger in aanwezigheid van een getuige.

 • 5.

  De ambtseed of ambtsbelofte wordt door de griffier ten overstaan van de raad afgelegd.

 • 6.

  De ambtseed of ambtsbelofte wordt door het griffiepersoneel ten overstaan van de griffier in aanwezigheid van een getuige of ten overstaan van de werkgeverscommissie afgelegd.

Artikel 3 Keuze ambtseed of ambtsbelofte

De ambtenaar maakt vooraf een keuze tussen het afleggen van de ambtseed of de ambtsbelofte.

Artikel 4 Afleggen ambtseed of ambtsbelofte

 • 1.

  Aan de aflegging van de ambtseed of ambtsbelofte, die plaatsvindt in een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst, gaat een korte toespraak vooraf, waarin gewezen wordt op de bijzondere verantwoordelijkheid en positie van de ambtenaar in de openbare dienst en de waarde en inhoud van de ambtseed en ambtsbelofte worden toegelicht.

 • 2.

  Het afleggen van de ambtseed gebeurt door voorlezing van de tekst van de ambtseed of ambtsbelofte, door de burgemeester, waarna de ambtenaar woordelijk uitspreekt: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.

 • 3.

  Het afleggen van de ambtsbelofte gebeurt door voorlezing van de tekst van de ambtseed of ambtsbelofte, door de burgemeester, waarna de ambtenaar woordelijk uitspreekt: “Dat verklaar en beloof ik”.

 • 4.

  Tenzij hij aan zijn godsdienstige gezindheid de plicht ontleent de ambtseed of de belofte op andere wijze te doen.

 • 5.

  De ambtseed wordt staande afgelegd, waarbij de ambtenaar de twee voorste vingers van de rechterhand aaneengesloten opsteekt. De ambtsbelofte wordt staande afgelegd, zonder hand opsteken.

 • 6.

  De tekst van de ambtseed of ambtsbelofte luidt als volgt:

 

Daartoe zweer / beloof ik als ambtenaar :

 

 • Ik zweer/beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten in ons land zal eerbiedigen;

 • Ik zweer/beloof, dat ik mijn functie nauwgezet en adequaat zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen;

 • Ik zweer/beloof dat ik de belangen van de gemeente zal behartigen zoveel in mijn vermogen is;

 • Ik zweer/beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden;

 • Ik zweer/beloof, dat ik loyaal ben ten opzichte van de bestuursorganen van de gemeente Het Hogeland en het door hen vastgesteld beleid;

 • Ik zweer/beloof, dat ik geen misbruik maak van mijn positie als ambtenaar.

Artikel 5 Het afleggen van de ambtseed/ambtsbelofte en het ondertekenen van de integriteitsverklaring

 • 1.

  De integriteitsverklaring, in tweevoud opgemaakt, wordt door de ambtenaar en de burgemeester ondertekend;

 • 2.

  De ambtenaar ontvangt een exemplaar. Het andere exemplaar wordt in het personeelsdossier van de ambtenaar opgeborgen.

 • 3.

  Inhuurkrachten leggen niet de ambtseed of ambtsbelofte af. Zij zijn verplicht om een integriteitsverklaring te ondertekenen.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin de regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Regeling ambtseed/ambtsbelofte gemeente Het Hogeland”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 19 februari 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris