Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Regeling woonwerkvergoeding gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling woonwerkvergoeding gemeente Het Hogeland
CiteertitelRegeling woon-werkvergoeding gemeente Het Hogeland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://car-uwo.nl/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-201901-01-2019Nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-114669

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling woonwerkvergoeding gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

besluit:

- gelet op artikelen 3:21 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst

(CAR-UWO)

- na bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg, 18 juli 2018;

 

tot vaststelling van de navolgende Regeling woon-werkvergoeding

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • b.

  medewerker: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  Standplaats: de gemeente of met name bekende afzonderlijk liggend deel van de gemeente waar de plaats van tewerkstelling van medewerker is gelegen;

 • e.

  Plaats van tewerkstelling: het gebouw, gebouwencomplex of terrein van waaruit de medewerker naar het oordeel van het college gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Naar de regels van deze regeling wordt vergoeding verleend van de afstand woon-werk, zijnde van woonadres naar standplaats, tot een maximum van 25 kilometer enkele reis.

 • 2.

  Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor de in het eerste lid bedoelde kosten, wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding waarop ingevolge deze regeling aanspraak bestaat.

Artikel 3 Reiskosten woon-werk

 • 1.

  De medewerker ontvangt een vergoeding van €0,19 netto per kilometer ongeachte het gekozen vervoersmiddel.

 • 2.

  De daadwerkelijke verreden kilometers worden vergoed, op basis van een beschikbaar gesteld systeem van postcode naar postcode.

 • 3.

  De berekening van de vergoeding van de reiskosten woon- werkverkeer is als volgt: (dagen 214) x afstand retour per dag x € 0,19 x aantal werkdagen per week/5. Het berekende bedrag wordt en gedeeld door 12 om de vergoeding per maand te berekenen.

Artikel 4 Overige bepalingen

Bij langdurige afwezigheid, dat wil zeggen langer dan vier weken aaneengesloten, wordt de vergoeding stopgezet per de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van de start van de afwezigheid. De vergoeding wordt weer gestart vanaf de maand na de maand waarin de ambtenaar zijn (re-integratie)werkzaamheden weer heeft hervat;

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere regeling treffen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Regeling woon-werkvergoeding gemeente Het Hogeland”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 3 januari 2019.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris