Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland
CiteertitelRegeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://car-uwo.nl/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-201901-01-2019Nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-114689

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

besluit:

- gelet op artikelen 3:21 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

- na bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg, 18 juli 2018;

 

tot vaststelling van de navolgende Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • b.

  medewerker: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  Standplaats: de gemeente of met name bekende afzonderlijk liggend deel van de gemeente waar de plaats van tewerkstelling van medewerker is gelegen;

 • e.

  Plaats van tewerkstelling: het gebouw, gebouwencomplex of terrein van waaruit de medewerker naar het oordeel van het college gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

 • f.

  Dienstreis: een door de medewerker ondernomen reis in het belang van de dienst

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Vergoeding wordt verleend van reis- en verblijfskosten in verband met dienstreizen binnen Nederland.

 • 2.

  Vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen naar het buitenland neemt het college in voorkomend gevallen een afzonderlijke beslissing.

 • 3.

  Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor de in het eerste en tweede lid bedoelde kosten, wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding waarop ingevolge deze regeling aanspraak bestaat.

Artikel 3 Reiskosten dienstreizen

 • 1.

  Indien er sprake is van dienstreizen, kan de medewerker gebruik maken van (bij voorkeur) het openbaar vervoer (bijv. via NS-businesscard) de dienstauto, of de eigen auto.

 • 2.

  Bij gebruik van de eigen auto bedraagt de vergoeding € 0,37 bruto per kilometer.

 • 3.

  De daadwerkelijke verreden kilometers worden vergoed, op basis van een beschikbaar gesteld systeem van postcode naar postcode.

 • 4.

  Parkeer-, tol en veergelden worden na overlegging van de betreffende betalingsbewijzen volledig vergoed (netto bedrag).

 • 5.

  De naar oordeel van het college te maken redelijke verblijfskosten worden vergoed na overlegging van de betreffende betalingsbewijzen waarbij als maximum geldt de onbelaste vergoedingen genoemd in artikel 5 van de van de ‘Regeling Reisregeling Binnenland’.

Artikel 4 Reis- en verblijfkostendeclaraties

Het declareren van reis en verblijfkosten geschiedt op een door de organisatie voorgeschreven wijze, onder overlegging van de vereiste bewijsstukken.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere regeling treffen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland”.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 3 januari 2019.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris