Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Regeling studiefaciliteiten gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling studiefaciliteiten gemeente Het Hogeland
CiteertitelNieuwe regeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. https://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-201901-01-2019Nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-114876

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling studiefaciliteiten gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

besluit:

 • gelet op hoofdstuk 17 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

 • gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • na verkregen instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad, d.d. 2018;

 

tot vaststelling van de navolgende Regeling studiefaciliteiten gemeente Het Hogeland

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 • b.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO;

 • c.

  leidinggevende: de functionaris die als teamleider/teamcoach is aangesteld;

 • d.

  opleidingsbudget: Het bedrag dat jaarlijks door het Directieteam beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de opleidingsplannen;

 • e.

  studiefaciliteiten: Het geheel van de door de werkgever ter beschikking gestelde faciliteiten ten behoeven van opleiding en ontwikkeling gericht op functie of beroep, zoals opleidingskosten, studiemateriaal, examengeld, reiskosten etc.

Artikel 2 Algemene bepalingen

De gemeente Het Hogeland geeft de medewerker de gelegenheid tot opleiding en ontwikkeling.

De medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van zijn mobiliteit en inzetbaarheid. De medewerker zorgt zelf dat hij op de hoogte blijft van de (laatste) ontwikkelingen in zijn vakgebied.

Artikel 3 Toekennen studiefaciliteiten

De toekenning van studiefaciliteiten geschiedt door leidinggevende binnen de budgettaire voorwaarden.

Artikel 4 Vergoeding opleidingskosten

Alle studiefaciliteiten worden, volgens de daarvoor geldende voorwaarden, vergoed.

Reiskosten worden vergoed volgens het openbaarvervoerstarief, tweede klasse, dan wel het geldende tarief genoemd in de Regeling woon-werkvergoeding gemeente Het Hogeland.

Artikel 5 Studieverlof

Voor medewerkers wordt geen studieverlof toegekend. Medewerkers volgen hun opleiding in eigen tijd, behalve wanneer lessen onder de werktijd van de medewerker worden gegeven.

Artikel 6 Inspanningsverplichting

Van de medewerker wordt een inspanningsverplichting verwacht de opleiding af te ronden. Tussentijds stoppen met een opleiding kan alleen in overeenstemming met de leidinggevende.

 

Artikel 7 Bekend maken van resultaten

De medewerker is verplicht de werkgever op de hoogte te houden van studieresultaten tijdens en na de studie.

Artikel 8 Terugbetaling

Voor individueel toegekende opleidingen die meer dan € 3000,- kosten geldt een terugbetalings-verplichting indien de opleiding zonder toestemming van de leidinggevende wordt gestaakt of indien de medewerker binnen twee jaar na de afronding van de opleiding zelf om ontslag verzoekt.

Wanneer de medewerker tussen één en twee jaar na afronding van de opleiding om ontslag verzoekt wordt het bedrag van de terugbetalingsverplichting gehalveerd.

Artikel 9 Voorbehoud wijzigingen en uitvoering

Het college van burgemeester en wethouders kan deze regeling in geval van fiscale wijzigingen de regeling aanpassen of intrekken.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de directie in individuele gevallen een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Regeling studiefaciliteiten gemeente Het Hogeland”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 5 maart 2019.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris