Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Regeling beeldschermbril

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling beeldschermbril
CiteertitelRegeling Beeldschermbril
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet
 2. artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2019Nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-161329

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling beeldschermbril

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

- gelet op artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998;

- gelet op artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

- na verkregen instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad, d.d. 3 april 2019;

 

tot vaststelling van de navolgende Regeling beeldschermbril

 

 

PARAGRAAF 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • b.

  College: burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 • c.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Het Hogeland, alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente Het Hogeland en Ability Re-integratie BV werkzaamheden verrichten.

 • d.

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 • e.

  Beeldschermwerk: werk waarbij gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm van minimaal twee uur per dag;

 • f.

  Beeldschermbril: een bril die qua sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11 vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • g.

  Opticien: een opticien die aangesloten is bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO);

 • h.

  Oogonderzoek: een onderzoek, uitgevoerd door een opticien, dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen in relatie tot het verrichten van werk aan een beeldscherm.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze regeling is de medewerker de mogelijkheid te bieden op kosten van de werkgever een speciale beeldschermbril aan te schaffen vanwege beeldschermwerk gerelateerde oogklachten.

Artikel 3 Vergoeding

 • 1.

  Als voor de medewerker normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, kan de medewerker aanspraak maken op een tegemoetkoming van de werkgever in de kosten van speciale met zijn werk verband houdende beeldschermbril;

 • 2.

  De medewerker is vrij in de keuze van de opticien, die is aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO);

 • 3.

  De beeldschermbril dient te worden geleverd door een opticien als bedoeld in artikel 1, lid f;

 • 4.

  De beeldschermbril wordt door de werkgever tot maximaal € 300,00 vergoed.

 • 5.

  De medewerker is vrij om de beeldschermbril desgewenst te laten voorzien van extra’s zoals een hardingslaag, (extra) dun, gekleurd en/of zelfkleurend glas.

 • 6.

  De kosten voor een beeldschermbril worden, op basis van het digitaal ingediende aanvraagformulier, voorzien van de factuur, aan de medewerker vergoed. Voor de toekenning van de vergoeding gelden de richtlijnen zoals genoemd in artikel 3, lid 4 en 5;

 • 7.

  Uit de factuur dient in elk geval te blijken: de kosten van het montuur, de glazen en de eventuele extra’s.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De regeling kan worden aangehaald als “Regeling Beeldschermbril”;

 • 2.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 11 juni 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris