Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Het Hogeland
CiteertitelProcedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Het Hogeland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. http://www.car-uwo.nl/
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201901-01-2019Nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-161438

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

Overwegende:

- dat bij besluit van 11 juni 2019 is vastgelegd dat de gemeente het Hogeland voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt bij het sectorale functiewaarderingssysteem HR21 en terzake een licentieovereenkomst heeft gesloten;

- dat het noodzakelijk is dat in lijn met de uitgangspunten van HR21 een nieuwe procedureregeling, afgestemd op een generieke wijze van beschrijven en waarderen, wordt vastgesteld;

 

besluit:

- gelet op artikel 3.1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

- gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

- gelet op de instemming van de bijzondere ondernemingsraad op 5 december 2018 met betrekking tot de aansluiting bij HR21;

- na bereikte overeenstemming in de in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg van 6 december 2017 ter zake de inhoud van deze regeling;

 

tot vaststelling van de navolgende

Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Het Hogeland

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Functie: Het samenstel van feitelijke taken en/of werkzaamheden dat, afgeleid uit de taakstelling van de organisatie, is opgedragen aan de functiehouder.

 • b.

  Functiebeschrijving: De normbeschrijving, dan wel lokale functiebeschrijving die krachtens een algemeen verbindend voorschrift door het college van burgemeester en wethouders als zodanig is vastgesteld voor één of meerdere gelijkwaardige functies. De functiebeschrijving is een resultaatgerichte weergave van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

 • c.

  Normbeschrijving: De generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De norm-beschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

 • d.

  Lokale functiebeschrijving: De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

 • e.

  Functiehouder:

- de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en/of Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente Het Hogeland of

- de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR, is aangegaan.

 • f.

  Functiewaardering: Het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

 • g.

  Bevoegd gezag: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland

 • h.

  Bestuurder: De bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 • i.

  Directie: De algemeen directeur / gemeentesecretaris en de directeuren

 • j.

  Externe deskundige: Een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van HR21.

 • k.

  Gecertificeerde gebruiker: De volgens de normering van de extern deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is om te werken met HR21.

 • l.

  Toetsingscommissie: De paritair samengestelde commissie als bedoeld in artikel 5, lid 2

Artikel 2 Vaststelling functiebeschrijvingen

 • 1.

  De directie of in opdracht de teamleiders selecteren (in samenspraak met de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) per functie een normbeschrijving uit HR21. Indien de normbeschrijving voor de functie onvolledig is, dan wel een voor de functie dekkende normbeschrijving niet beschikbaar is, wordt een lokale functiebeschrijving opgesteld.

 • 2.

  De geselecteerde normbeschrijving(en) en/of lokale beschrijving(en), wordt/worden in overleg met een HRM Adviseur en directie namens de bestuurder voorlopig vastgesteld. De voorlopig vastgestelde functiebeschrijving(en) wordt/worden door de bestuurder ter informatie aangeboden aan de ondernemingsraad (OR).

 • 3.

  Indien sprake is van een organisatie brede functiebeschrijvingsronde, of indien sprake is van een organisatorische verandering zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 van de WOR, dan stelt de bestuurder de OR in de gelegenheid advies uit te brengen over de voorgenomen vaststelling van de beschrijvingen. Artikel 25 lid 2 tot en met 6 en artikel 26 WOR zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 of 3, legt de directie de functiebeschrijvingen ter vaststelling voor aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de aldus voor de gemeentelijke functies tot stand gekomen (norm- en lokale) functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

Artikel 3 Wijziging functiebeschrijvingen

 • 1.

  Bij wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie wordt, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, door of namens de directie bezien of de vastgestelde functiebeschrijvingen volledig en/of toereikend zijn. Het selecteren, wijzigen of opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen verloopt volgens de procedure als beschreven in artikel 2.

 • 2.

  Een verzoek tot heroverweging van de bestaande functiebeschrijvingen kan ook worden ingediend door de OR.

Artikel 4 Functiewaardering lokale functiebeschrijving

 • 1.

  In opdracht van het bevoegd gezag worden door de gecertificeerde gebruiker en/of externe deskundige, aan de hand van de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode, alle lokale functiebeschrijvingen gewaardeerd.

 • 2.

  De waarderingsresultaten van de lokale functiebeschrijvingen worden ter toetsing aangeboden aan de directie en daar besproken in overleg met een HRM Adviseur.

 • 3.

  De waarderingsresultaten worden opgenomen in een eindadvies functiewaardering aan het bevoegd gezag. Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

 • a.

  Een motivering, gerubriceerd per invalshoek en dimensie, van de subscores en de totaalscore per lokale functiebeschrijving;

 • b.

  Een overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle lokale functiebeschrijvingen

 • c.

  Een gecombineerd overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen.

 • d.

  Een verslag van de toetsing als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 5 Vaststelling functiewaardering en conversietabel

 • 1.

  Het bevoegd gezag stelt de waarderingen vast met inachtneming van het eindadvies. functiewaardering. Afwijking van het advies kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten. Het bevoegd gezag stelt de waarderingen van de lokale functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

 • 2.

  Het bevoegd gezag stelt op basis van de vastgestelde gemeentelijke salarisstructuur, na verkregen overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg, een conversietabel vast. Wijziging van de gemeentelijke salarisstructuur vindt niet plaats zonder overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 3.

  Door middel van toepassing van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen omgezet naar functionele schalen.

Artikel 6 Voorbereiding indelingsadvies, indelingsbesluit, bezwaar- en beroep

 • 1.

  De directie en HRM adviseren (in samenspraak met de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) het bevoegd gezag over de indeling van de functies in normen/of lokale functiebeschrijvingen.

 • 2.

  In geval van een organisatie brede functiebeschrijvingsronde, of indien sprake is van een ingrijpende organisatorische verandering, wordt het indelingsadvies ter toetsing voorgelegd aan een toetsingscommissie. De toetsingscommissie bestaat uit:

 • a.

  een lid aan te wijzen door het bevoegd gezag, niet zijnde een bestuurder van de gemeente of anderszins werkzaam voor of bij de gemeente;

 • b.

  een lid aan te wijzen door de werknemersdelegatie vanuit de commissie voor Georganiseerd Overleg, niet werkzaam bij of voor de gemeente of vaste adviseur van de werknemersdelegatie in de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

 • c.

  een voorzitter, aan te wijzen door de leden onder a en b.

De toetsingscommissie brengt schriftelijke advies uit aan het bevoegd gezag en de Commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 3.

  Het bevoegd gezag maakt aan de functiehouder schriftelijk bekend welke (norm- of lokale) functiebeschrijving zij voornemens is op de functie van toepassing te verklaren (indelingsbesluit). In het voorgenomen indelingsbesluit zijn tevens de gevolgen opgenomen voor de inschaling, het salaris en/of de bezoldiging

 • 4.

  De functiehouder wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze over de indeling aan de norm- of lokale functiebeschrijving kenbaar te maken. De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze bedraagt vier weken. De zienswijze wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag legt de zienswijze ter advisering voor aan het managementteam.

 • 5.

  Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 4, maakt het bevoegd gezag, indien van toepassing na kennisneming van de ingediende zienswijze(n) van de functiehouder(s) en het advies van de directie, binnen acht weken schriftelijk en gemotiveerd aan de functiehouder bekend in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en welke de gevolgen zijn voor de inschaling, het salaris en/of bezoldiging.

Artikel 7 Nieuwe en gewijzigde taken

 • 1.

  Indien aan een functiehouder, door of namens de direct leidinggevende, nieuwe of gewijzigde taken worden opgedragen, dan heroverweegt het bevoegd gezag, na en met inachtneming van het advies van het managementteam, de indeling in de functiebeschrijving.

 • 2.

  Indien de heroverweging leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan is het bepaalde in artikel 6 (met uitzondering van lid 2) van overeenkomstige toepassing. In het geval dat de heroverweging niet leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan wordt de functiehouder hiervan onverwijld in kennis gesteld.

Artikel 8 Overgangs- en slotbepaling

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze procedureregeling is neergelegd voor zo ver aard en strekking van deze regeling zich daartegen niet verzet. Indienen voor zover bij nadere regels van deze regeling wordt afgeweken, dient hierover voorafgaand instemming te worden gevraagd aan de ondernemingsraad. Het bepaalde in artikel 27, lid 2 t/m 7 van de WOR is overeenkomstig van toepassing.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het bevoegd gezag

 • 3.

  Deze regeling, welke kan worden aangehaald als ‘Procedureregeling functiebeschrijving en - waardering gemeente Het Hogeland’, treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in werking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 11 juni 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris