Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Reglement burgerlijke stand Het Hogeland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand Het Hogeland 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 6. artikel 5 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201901-01-2019Nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-172623

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Het Hogeland 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

besluit tot vaststelling van het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders:

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; een ambtenaar in gemeentelijke dienst, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeentehuis: het gemeentehuis in Winsum en de gemeentekantoren in Uithuizen, Bedum en Leens. Verder het grondgebied van de gemeente Het Hogeland / alle gebouwen die als zodanig zijn aangewezen.

 • f.

  college: college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland.

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: ambtenaren in dienst van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De periode waarvoor de ambtenaar van de burgerlijke stand is benoemd wordt vermeld in het benoemingsbesluit en vervalt bij uitdiensttreding.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, met verlengingsmogelijkheid. Voor de benoeming van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag geldt als eis dat deze al beëdigd is door de rechtbank en benoemd is tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een gemeente in Nederland.

Artikel 4 Plichten (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand voltrekt alleen huwelijken in opdracht van de team-coach burgerzaken.

 • 2.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand houdt zich aan de aanwijzingen of instructies gegeven door de teamcoach burgerzaken.

 

Artikel 5 Vergoeding voor de werkzaamheden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De vergoeding voor het voltrekken van huwelijken door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is opgenomen in de Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Het Hogeland.

 • 2.

  De vergoeding als genoemd onder lid 1 is niet van toepassing op buitengewoon ambtenaren van burgerlijke stand die zijn benoemd voor één dag.

Artikel 6 Locatie

 • 1.

  De (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. Zij kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 2.

  Het college stelt de regeling “Trouwen op locatie Het Hogeland” vast. Bruidsparen kunnen hierdoor trouwen in een eigen gekozen locatie.

 • 3.

  Aanwijzing van een locatie als gemeentehuis is gedelegeerd aan het college.

 • 4.

  Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik is pas effectief nadat het bruidspaar, de locatiebeheerder én de gemeente een contract hierover hebben afgesloten.

Artikel 7 Kosteloze huwelijksvoltrekkingen

Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald wordt driemaal per week in het gemeentehuis (Winsum) gelegenheid gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekking.

Artikel 8 Openstelling

Het bureau burgerlijke stand is geopend van 9.00 tot 16.00 uur:

 • voor een melding voorgenomen huwelijk op voorafgaande afspraak.

 • voor overige werkzaamheden op de uren waarop burgerzaken Het Hogeland is geopend.

Het bureau van de burgerlijke stand is geopend voor huwelijksvoltrekkingen:

 • a.

  Gemeentehuis: voor een huwelijk met ceremonie van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur; Voor een gratis huwelijk op maandag om 9.30, 10.00 en 10.30 uur (gemeentehuis Winsum)

 • b.

  Op locaties als bedoeld in artikel 6, lid 2: maandag tot en met zondag tussen 9.00 uur en 22.00 uur.

Het bureau is gesloten indien de vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen: 1e Kerstdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en Nieuwjaarsdag. Het bureau is geopend op 2e Kerstdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, 5 mei, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en zondagen.

Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

In bijzondere gevallen kan het college, besluiten tot afwijking van de in het eerste en tweede lid aangegeven uren.

Artikel 9 Leiding van het bureau

De teamcoach burgerzaken is belast met de leiding van het bureau burgerlijke stand.

De teamcoach burgerzaken kan een verzoek om vastlegging van een tijdstip voor een huwelijksvoltrekking afwijzen:

 • a.

  indien dat tijdstip reeds door een andere belanghebbende is vastgelegd;

 • b.

  indien de noodzakelijke ondersteuning zoals bode, gastvrouw of beveiliging niet kan worden geboden;

 • c.

  indien er geen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is.

Artikel 10 Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en sluiten van een geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn eveneens van toepassing op het omzetten van een geregistreerd partnerschap.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Het regelement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand.

 • 2.

  Het treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 5 maart 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris