Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening WMO-adviesraad 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening WMO-adviesraad 2012
CiteertitelVerordening WMO-adviesraad 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpzorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 150
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 11, 12 en 22
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201201-03-2019Nieuw

03-04-2012

de Scherper, 18-04-2012

OWZAD25
19-04-2012Nieuw

03-04-2012

de Scherper, 18-04-2012

OWZAD25

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening WMO-adviesraad 2012

 

 

 

Verordening Wmo-adviesraad Heusden 2012

Het college van Heusden;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet en de artikelen 11, 12 en 22 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit:

 • 1.

  in te stellen een Wmo-adviesraad in het verlengde van artikel 150 van de Gemeentewet en de artikelen 11, 12 en 22 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • 2.

  vast te stellen de hierna volgende verordening welke de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Wmo-adviesraad regelt.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van Heusden;

  • b.

   Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • c.

   doelgroep: de personen/groepen, die vallen onder de werkingsfeer van de Wmo;

  • d.

   belangenorganisaties: organisaties die de belangen behartigen van de doelgroepen behorende bij de prestatievelden zoals beschreven in artikel 1 lid 1, onder g, van de Wmo;

  • e.

   Wmo-adviesraad: participatieorgaan, zoals bedoeld in deze verordening;

  • f.

   prestatievelden: de prestatievelden die op de gemeente Heusden betrekking hebben;

  • g.

   minima: personen die een inkomen hebben dat net voldoende is om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan;

  • h.

   overlegvergadering: het overleg met de betreffende beleidsmedewerker(s) en/of de verantwoordelijke wethouder Wmo.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wmo.

Artikel 2 Doelstelling

De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het gemeentelijk Wmo-beleid vanuit het perspectief van de burger/ervaringsdeskundige bekijkt en vanuit dit perspectief een bijdrage levert aan het verbeteren van het gemeentelijk Wmo-beleid.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De Wmo-adviesraad heeft als taak het, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders, verstrekken van aangekondigde adviezen –gevraagd en ongevraagd- aan het college, over het te voeren gemeentelijk beleid als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder g van de Wmo; vanuit de positie van vragers naar maatschappelijke ondersteuning, evenals over de uitvoering en de uitgaven hiervan;

  a.de Wmo adviesraad brengt in ieder geval advies uit over:

  • i.

   het vierjaarlijks op te stellen beleidsplan Wmo;

  • ii.

   vaststelling en wijziging van de verordeningen die ter uitvoering worden opgesteld;

  • iii.

   de ontwikkeling en vaststelling van nieuw Wmo-beleid;

  • iv.

   het formuleren en vaststellen van de vragen, die ten grondslag liggen aan de evaluatie en de verantwoording van het gevoerde Wmo-beleid;

  • v.

   de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden in de Wmo;

  • vi.

   de aanbestedingsprocedures binnen de Wmo, voor zover niet wettelijk bepaald.

 • 2.

  Om deze adviestaak zo goed mogelijk te kunnen vervullen:

  • a.

   verzamelt de Wmo-adviesraad informatie over maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   stemt de Wmo-adviesraad af met bestaande adviesorganen in de gemeente;

  • c.

   bevordert de Wmo-adviesraad overleg en samenwerking met organisaties, instellingen, groeperingen en personen die te maken krijgen met de Wmo;

  • d.

   dient de Wmo-adviesraad als aanspreekpunt voor organisaties, instellingen, groeperingen en personen die te maken krijgen met de Wmo.

 • 3.

  De Wmo-adviesraad is geen officieel klachtenorgaan en is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben.

 • 4.

  De Wmo-adviesraad mag geen individuele cliënten bijstaan in rechtsprocedures inzake de Wmo in de gemeente Heusden.

Artikel 4 Samenstelling en omvang

 • 1.

  De Wmo adviesraad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 12 leden die zo veel mogelijk prestatievelden van de Wmo vertegenwoordigen.

 • 2.

  De doelgroepen van de prestatievelden van de Wmo worden in de Gemeente Heusden gerepresenteerd in clusters. Het ideaal van de Wmo adviesraad is dat alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn. De Wmo-adviesraad heeft de opdracht om de contacten met andere doelgroepen te onderhouden. De doelgroepen binnen de Gemeente Heusden zijn:

  • a.

   gehandicapten/mensen met een (fysieke of verstandelijke) beperking;

  • b.

   cliënten en hun naastbetrokkenen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg);

  • c.

   senioren;

  • d.

   mantelzorgers en vrijwillige hulpverleners;

  • e.

   vrijwilligers van diverse organisaties (b.v. kerkgenootschappen, vakbonden, buurtverenigingen e.d.);

  • f.

   jeugd;

  • g.

   vertegenwoordigers van allochtone organisaties;

  • h.

   minima;

  • i.

   gebruikers van maatschappelijke opvang;

  • j.

   andere doelgroepen hier niet genoemd.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de Wmo-adviesraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, het beroepsmatig werkzaam zijn voor de gemeente, of het beroepsmatig werkzaam zijn voor plaatselijke instellingen op het terrein van de Wmo.

 • 4.

  Overige regels rondom de benoeming, lidmaatschap, zittingstermijn en beëindiging lidmaatschap van de leden, zijn opgenomen in het document “huishoudelijk reglement Wmo-adviesraad te Heusden”.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De Wmo-adviesraad zal twee keer per jaar overleg hebben met de wethouder Wmo, één keer op bestuurlijk niveau en één keer met alle leden van de Wmo-adviesraad.

 • 2.

  De overige vergaderingen van de Wmo-adviesraad worden bijgewoond door de leden van de Wmo-adviesraad en de ambtelijk ondersteuner.

 • 3.

  Tenminste éénmaal per jaar wordt door de Wmo-adviesraad een bijeenkomst georganiseerd met belangen- en cliëntenorganisaties werkzaam in de Gemeente Heusden en voor inwoners van de Gemeente Heusden, over actuele, Wmo-relevante thema’s en voorts zo vaak als dit door de Wmo-adviesraad nodig wordt geacht. Doel is meningen en signalen te geven en ontvangen uit de samenleving over Wmo-relevante thema’s.

 • 4.

  Deskundigen, zowel gemeentelijk als extern, kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de vergadering van de Wmo-adviesraad.

Artikel 6 Advisering en Besluitvorming

 • 1.

  Het college legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze verordening door middel van een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Wmo-adviesraad. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies gevraagd wordt. De adviesvraag wordt minimaal 6 weken voordat het betreffende voorstel in het college wordt behandeld gevraagd.

 • 2.

  De Wmo-adviesraad brengt binnen zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het college waarbij:

  • a.

   het besluit omtrent de advisering bij meerderheid van stemmen wordt genomen;

  • b.

   minderheidsstandpunten kunnen apart worden vermeld;

  • c.

   de Wmo-adviesraad besluiten kan nemen zonder de eigen achterban te raadplegen en zonder last of ruggespraak.

 • 3.

  Het college dient altijd, binnen zes weken, schriftelijk reactie te geven op het door de Wmo-adviesraad uitgebrachte advies. Indien het college het advies van de Wmo-adviesraad niet overneemt, deelt het dat met redenen omkleed mee aan de Wmo-adviesraad.

Artikel 7 Informatieverschaffing

De Wmo-adviesraad ontvangt van gemeentewege alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling, op een zodanig tijdstip dat invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.

Artikel 8 Faciliteiten en vergoedingen

 • 1.

  Op verzoek van de Wmo-adviesraad stelt het college faciliteiten beschikbaar die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Wmo-adviesraad.

 • 2.

  Jaarlijks wordt door de Wmo-adviesraad een werkprogramma samengesteld. Dit programma zal aansluiten op de agenda van het college. Daarnaast kunnen er zaken worden opgenomen, die door de Wmo-adviesraad van belang worden geacht bij haar taak, het komen tot een gefundeerd advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

 • 3.

  De leden van de Wmo-adviesraad genieten voor elke bijgewoonde vergadering van de Wmo-adviesraad een vergoeding. Daarnaast kan er in de begroting een post worden opgenomen voor het inschakelen van een deskundige of het bezoeken van deskundigheid bevorderende bijeenkomsten.

 • 4.

  Werkelijk gemaakte kosten door leden van de Wmo-adviesraad zullen worden vergoed na overlegging van een ingevuld declaratieformulier inclusief bijbehorende bewijsstukken.

 • 5.

  Van gemeentewege wordt zorg gedragen voor voldoende financiële middelen voor een goede taakuitoefening, waaronder begrepen het bevorderen van de deskundigheid van de leden van de Wmo-adviesraad. Over de hoogte van dit budget vindt jaarlijks afstemming plaats tussen het college en de Wmo-adviesraad. Jaarlijks is voor de Wmo-adviesraad een totaalbudget van €10.000,- beschikbaar. Hiervan is een bedrag van € 2.500,- bestemd voor deskundigheidsbevordering.

 • 6.

  Jaarlijks wordt door de Wmo-adviesraad een begroting opgesteld en moet over de besteding van het geld verantwoording worden afgelegd.

 • 7.

  De Wmo-adviesraad kan rekenen op ambtelijke ondersteuning. Deze ondersteuner is aanwezig bij vergaderingen van de Wmo-adviesraad. De ambtelijk ondersteuner kan diverse taken vervullen, zoals:

  • a.

   het maken van verslagen van de vergadering van de Wmo-adviesraad;

  • b.

   verzenden van vergaderstukken van de Wmo-adviesraad;

  • c.

   het ondersteunen bij het opstellen van begroting, werkplan en jaarverslag;

  • d.

   het verzorgen van het digitale secretariaat;

  • e.

   het beheren van de financiële middelen;

  • f.

   informeren van de Wmo-adviesraad over actuele ontwikkelingen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De Wmo-adviesraad verstrekt aan het college alle gewenste inlichtingen over zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Opheffing van de Wmo-adviesraad kan slechts geschieden bij besluit van het college, de Wmo-adviesraad gehoord hebbende.

 • 3.

  Indien er zich geschillen over problemen voordoen waarin deze verordening niet voorziet neemt de Wmo-adviesraad een besluit met inachtneming van hetgeen hierover staat vermeld in het gemeentelijk beleidsplan maatschappelijke ondersteuning.

 • 4.

  Aanvullingen en wijzigingen van deze verordening worden vastgesteld door het college, de Wmo-adviesraad gehoord hebbende.

Artikel 9 Naamgeving en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Wmo-adviesraad Heusden 2012 en vervangt de Verordening Wmo-adviesraad Heusden 2008.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking nadat het college deze heeft vastgesteld en werkt terug tot 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 3 april 2012.

de secretaris, de voorzitter,

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming