Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2016
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b
 2. Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Heusden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201501-01-2017nieuw

12-11-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 20-11-2015

446430

Tekst van de regeling

Intitulé

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2015;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op de Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Heusden;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 201 6

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats ‘Duynhaege’ aan de Akkerlaan 2 te Drunen, de algemene begraafplaats ‘Buytenhove’ aan de Heusdenseweg 29 te Heusden, en de gemeentelijke begraafplaats ‘Onsenoort’ aan de Mortelweg 2 te Vlijmen;

 • b.

  aula: het rouwcentrum op de algemene begraafplaats aan Heusdenseweg 29 te Heusden;

 • c.

  eigen graf: een gedeelte van de begraafplaats, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken;

 • d.

  algemeen graf: een gedeelte van de begraafplaats, bestemd tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken;

 • e.

  eigen urnengraf: een gedeelte van de begraafplaats, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, bevattende de as van overledenen

 • f.

  eigen kindergraf: een gedeelte van de begraafplaats, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • g.

  rechthebbende:de natuurlijke persoon, een combinatie van natuurlijke personen of een rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven in een eigen graf of het doen bijzetten in een eigen graf;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  bijzetting: het plaatsen van een stoffelijk overschot in een gereserveerd eigen graf naast een bestaand eigen graf (enkeldiep) of in een bestaand eigen graf (dubbeldiep) en het plaatsen van een asbus in een bestaand eigen graf en of bestaand eigen urnengraf

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van de aula en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of de aula.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten, bedoeld in de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2014” van 16 december 2014 en de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2014 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2016".

   

Aldus besloten in zijn vergadering van 12 november 2015.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter.

Mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 201 6

Enkel graf

1.1.Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel eigen graf, voor een periode van 20 jaar, wordt een bedrag geheven van

€ 2.496,00

 

 

Kindergraf

1.2.Voor het begraven van een overledene beneden de leeftijd van 12 jaar op een speciaal daartoe ingericht gedeelte van de begraafplaats en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel eigen graf, voor een periode van 20 jaar, wordt een bedrag geheven van

€ 1.531,00

 

 

Urnengraf of urnennis

1.3.Voor het plaatsen van een asbus en het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf, een eigen plaats in een urnenmuur daaronder begrepen, voor een periode van 20 jaar, wordt een recht geheven van

€ 1.522,00

 

 

Dubbel graf

1.4.Voor het begraven van een eerstoverledene en het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen dubbel graf, naast elkaar gelegen, voor een periode van 20 jaar, wordt een bedrag geheven van

€ 3.826,00

1.5.Voor het begraven van een tweede overledene in een dubbelgraf, naast een eerder overledene wordt een bedrag geheven van

€ 1.092,00

 

 

Verlengen grafrecht bij tweede begraving in dubbel graf

1.6.Ingeval van een tweede begraving in een dubbel graf naast een eerder overledene, welke begraving, bijzetting plaatsvindt na verloop van een periode van 10 jaar of meer na de eerst overledene worden de rechten voor het uitsluitend recht op het eigen dubbel graf verlengd tot maximaal 10 jaar na het bijzetten van de tweede overledene. De rechten voor deze verlenging worden gelijktijdig in rekening gebracht met de rechten genoemd onder 1.5 voor het lichaam dat wordt bijgezet en bedragen per jaar

€ 140,00

 

 

Islamitisch enkel graf

1.7.Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel eigen graf voor een periode van 20 jaar op het deel van begraafplaats Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op Islamitische grondslag, wordt een bedrag geheven van

€ 2.496,00

 

 

Islamitisch dubbel graf

1.8.Voor het begraven van een eerstoverledene en het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen dubbel graf, naast elkaar gelegen voor een periode van 20 jaar op het deel van begraafplaats Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op Islamitische grondslag, wordt een bedrag geheven van

€ 3.826,00

1.9.Voor het begraven van een tweede overledene in een dubbelgraf, naast een eerder overledene op het deel van begraafplaats Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op Islamitische grondslag wordt een bedrag geheven van

€ 1.092,00

 

 

Islamitisch kindgraf

1.10.Voor het begraven van een overledene beneden de leeftijd van 12 jaar en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel eigen graf voor een periode van 20 jaar op het deel van de begraafplaats Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op Islamitische grondslag wordt een recht geheven van

€ 1.531,00

 

 

Verlengen grafrecht bij tweede begraving in Islamitisch dubbel graf

1.11 In geval van een tweede begraving, op het deel van begraafplaats

1. Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op

1. Islamitische grondslag, in een dubbel graf naast een eerder overledene,

1. welke begraving, bijzetting plaatsvindt na verloop van een periode van 10

1. jaar of meer na de eerst overledene worden de rechten voor het

1. uitsluitend recht op het eigen dubbel graf verlengd tot maximaal10 jaar

1. na het bijzetten van de tweede overledene. De rechten voor deze

1. verlenging worden gelijktijdig in rekening gebracht met de rechten

1. genoemd onder 1.9 voor het lichaam dat wordt bijgezet en bedragen per

1. jaar

€ 140,00

 

 

Hoofdstuk 2 Bijzetting in een eigen graf

 

 

 

2.1.In geval van bijzetting van een stoffelijk overschot in een bestaand eigen graf boven een eerder overledene (dubbeldiep graf) wordt een bedrag geheven van

€ 1.092,00

2.2.In geval van bijzetting van een asbus in een urnenmuur of urnengraf wordt een bedrag geheven van

€ 547,00

2.3.In geval van bijzetting van een asbus in een bestaand eigen graf of urnengraf waarvoor het graf niet volledig wordt geopend, wordt een bedrag geheven van

€ 167,00

2.4.In geval van bijzetting in een eigen graf boven een eerder overledene worden de rechten voor het uitsluitend recht op een eigen graf verlengd tot maximaal 10 jaar na het bijzetten van de tweede overledene. De rechten voor deze verlenging worden gelijktijdig in rekening gebracht met de rechten genoemd onder 2.1 en bedragen per jaar van verlenging van de grafrechten

€ 74,00

2.9.In geval van bijzetting van een asbus in een urnengraf of in een urnenmuur worden de rechten voor het uitsluitend recht verlengd tot maximaal 10 jaar na het bijzetten van de tweede overledene. De rechten voor deze verlenging worden gelijktijdig in rekening gebracht met de rechten genoemd onder 2.2 en 2.3 en bedragen per jaar van verlenging van de grafrechten

€ 53,00

 

 

Hoofdstuk 3 Verlenging

 

 

 

Het recht voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen graf, een eigen urnengraf of een plaats in een urnenmuur met 10 jaar bedraagt:

 

3.1 voor een graf met 1 stoffelijk overschot, of 2 stoffelijke overschotten in

een dubbeldiep graf boven elkaar gelegen

€ 739,00

3.2.voor een graf ingericht voor 2 stoffelijke overschotten in een dubbel graf naast elkaar gelegen

€ 1.403,00

3.3.voor een kindergraf

€ 406,00

3.4.voor een urnengraf of een plaats in een urnenmuur

€ 524,00

3.5.voor een enkel graf op het Islamitisch deel van de begraafplaats Onsenoort te Vlijmen

€ 739,00

3.6.voor een graf op het Islamitisch deel van de begraafplaats Onsenoort te Vlijmen ingericht voor 2 stoffelijke overschotten in een dubbel graf naast elkaar gelegen

€ 1.403,00

3.7.voor een kindergraf op het Islamitisch deel van de begraafplaats Onsenoort te Vlijmen

€ 406,00

 

 

Hoofdstuk 4 Begraven in een algemeen graf

 

 

 

4.1.Voor het begraven en het verlenen van het uitsluitend recht op een algemeen graf, een algemeen urnengraf daaronder begrepen, voor een periode van 10 jaar, wordt een bedrag geheven van

€ 1.798,00

4.2.Voor het begraven van een levenloos geboren kind worden geen rechten geheven, indien geen gedenktekens zullen worden aangebracht en het wordt begraven op een afzonderlijk deel van de begraafplaats.

 

Hoofdstuk 5 Reservering

 

 

 

5.1.Voor het verlengen van het reserveren van een grafruimte met 10 jaar

€ 739,00

5.2. Indien degene die een graf reserveert, overlijdt binnen de termijn van 10

jaar waarvoor de reservering is gedaan, vindt een verrekening plaats van

de betaalde reserveringskosten. Voor verrekening komen slechts de in de

reserveringskosten begrepen onderhoudskosten in aanmerking. Deze

onderhoudskosten worden bepaald op 2/3 deel van de betaalde

reserveringskosten. Verrekening vindt plaats naar evenredigheid van nog

niet verstreken volle kalenderjaren na het doen van de reservering

 

 

 

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

 

 

 

6.1 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer

wordt geheven

€ 178,00

6.2.Voor het schouwen van een lijk 's avonds, 's nachts of op zon- en feestdagen wordt het recht bedoeld in 6.1 verhoogd met

€ 178,00

 

 

Hoofdstuk 7 Grafbedekking

 

 

 

7.1.Vervallen

 

7.2.Vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 8 Opgraven, ruimen

 

 

 

8.1.Het recht voor het in behandeling nemen van een verzoek van de rechthebbende tot het ruimen van een eigen graf bedraagt

€ 335,00

8.2.Het recht voor het in behandeling nemen van een verzoek van de rechthebbende tot het opgraven van een stoffelijk overschot met het doel op de begraafplaats of elders te herbegraven bedraagt

€ 335,00

 

 

Hoofdstuk 9 Overige heffingen

 

 

 

9.1.Voor het uitvoeren van werkzaamheden op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 1.1, 1.3, 2.1, 4.1, 4.2 en 8.1 en 8.2 van deze tarieventabel. verhoogd met

Onder buitengewone uren wordt verstaan op werkdagen vóór 9.00 uur en na 17.00 uur, op zaterdagen, op zon- of feestdagen, tenzij drie zon- of feestdagen onmiddellijk op elkaar volgen

€ 137,00

9.2.Het recht voor het gebruik van de aula voor het houden van een uitvaartplechtigheid of –dienst bedraagt

€ 137,00

9.3.Het recht voor het opbaren van een lijk in de aula, ongeacht het aantal dagen dat van de aula gebruik wordt gemaakt, bedraagt.

€ 199,00

9.4.Het recht voor het gebruik van het in de aula aanwezige serviesgoed e.d. bedraagt per condoleance

€ 69,00

Behorende bij het raadsbesluit van 12 november 2015.

De griffier van de gemeente Heusden,

Mw. drs. E.J.M. de Graaf