Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026
CiteertitelIntegraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerponderwijs
Externe bijlageIntegraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

zie het huisvestingsplan in de bijlage

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening huisvestingsvoorziening onderwijs gemeente Heusden 2015;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-201712-07-2017Nieuw

11-07-2017

www.officielebekendmakingen.nl, 14-07-2017

511814

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026

 

 

 

De raad van de gemeente Heusden;

gezien het voorstel van het college van 6 juni 2017;

gelet op de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Verordening huisvestingsvoorziening onderwijs gemeente Heusden 2015;

gelet op de beraadslaging;

 

b e s l u i t :

• kennis te nemen van de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken voor Oudheusden

(Dromenvanger/Leilinde) en Vlijmen (Bussel);

• het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2017-2026 vast te stellen;

• het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2017-2026 iedere twee jaar te actualiseren;

• het college de opdracht te geven de jaarschijven 2017 en 2018 van het IHP nader uit te werken;

• voor de eerste fase van de uitwerking van de pilot Dromenvanger/Leilinde een voorbereidingskrediet

van € 50.000 beschikbaar te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op dinsdag 11 juli 2017.

De griffier,

Mevr. drs. F.E.H.M. Backerra

 

Bijlage

Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026