Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Delegatiebesluit 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2001
CiteertitelDelegatiebesluit 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en communicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. 1. Gemeentewet
 2. 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. 3. Wegenverkeerswet 1994
 4. 4. Wet op de ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2005artikel 6.1

15-11-2005

De Scherper, 07-12-2005

B200511209

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2001

 

 

Opmerkingen m.b.t. de regeling

1.De historie bij 'Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen' is mogelijk niet

compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

2.De wijzigingen conform raadsbesluiten d.d. 30-10-2001, 11-02-2003 en 10-02-2004 zijn verwerkt in het delegatiebesluit 2001 en aangeduid met ‘[…]’.

3. Het raadsbesluit van 26-03-2013 is verwerkt onder het kopje Burgerzaken., nummer 5.4

2.Grondslagen

 • 1.

  Gemeentewet

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht

 • 3.

  Wegenverkeerswet 1994

 • 4.

  Wet op de ruimtelijke ordening

3.Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 13 maart 2001;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2001, doc.nr. B200100649;

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

overwegende:

 • -

  dat het ter bevordering van een efficiënte en vlotte afdoening van zaken gewenst is de mogelijkheden, welke door de wetgeving worden geboden, tot overdracht van bevoegdheden aan het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester optimaal te benutten;

 • -

  dat daardoor enerzijds beter kan worden ingespeeld op zaken en kwesties die binnen een kort tijdsbestek om een oplossing vragen en anderzijds met kortere procedures kan worden volstaan;

 • -

  dat het wenselijk is dat de gemeenteraad kan besturen op hoofdlijnen;

 • -

  dat behoefte bestaat om ten behoeve van de overzichtelijkheid de verschillende delegatiebesluiten in één besluit samen te vatten;

Besluit

 • 1.

  onder intrekking van het raadsbesluit van 21 maart 2000, de op bij dit besluit behorende tabel vermelde wettelijk aan hem toekomende bevoegdheden aan het college van burgemeester en wethouders over te dragen;

 • 2.

  dat het college van burgemeester en wethouders bij de uitoefening van de hem krachtens delegatie overgedragen bevoegdheden, de terzake door de gemeenteraad en/of commissie vastgestelde regels, voorwaarden of richtlijnen en voorts de in de tabel vermelde randvoorwaarden in acht neemt;

 • 3.

  dat, voorzover ten behoeve van een krachtens delegatie genomen besluit een begrotingswijziging noodzakelijk is, van het betreffende besluit in de eerstvolgende raadsvergadering mededeling wordt gedaan bij de vaststelling van de begrotingswijziging;

 • 4.

  dat het college van burgemeester en wethouders er ten behoeve van de raad voor zorg draagt, dat een register wordt bijgehouden van de krachtens delegatie genomen besluiten, voorzover dit bij de betreffende bevoegdheid in de tabel is vermeld;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt binnen acht dagen nadat het bekend is gemaakt.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 13 maart 2001,

de raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

drs. H.C. Jongmans drs. H.P.T.M. Willems

Tabel behorend bij delegatiebesluit van 13 maart 2001

Hoofdstuk 1 Algemeen/bestuurlijk-juridische zaken

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke basis

Delegatiebevoegdheid

Randvoorwaarden

1.1

Het voeren van en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisend als verwerend. Dit is inclusief de mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen of bedenkingen tegen voorgenomen besluiten van bestuursorganen, indien deze gelegenheid of dit recht aan de gemeente of de gemeenteraad toekomt.

Artikel 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet en artikel 8:24 Awb

Register

1.2

Het aanwijzen van een of meer leden van het college van burgemeester en wethouders en/of ambtenaren die de raad vertegenwoordigen in rechtsgedingen zoals bedoeld onder nr. 1.1

Diverse

Artikel 8:24 Awb.

-Incl. vertegenwoordiging ten overstaan van de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften

-B&W-besluitenlijst

1.3

Het beslissen op aanvragen om informatie als bedoeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur die aan de raad zijn gericht

Artikel 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur

Artikel 156 Gemeentewet

Register

1.4

De bevoegdheid tot het geven van namen aan wegen en straten

Artikel 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Conform de vastgestelde procedure;

-B&W-besluitenlijst

1.5

Het aanvaarden van aan de gemeente gedane schenkingen, erfstellingen of legaten, voorzover de aanvaarding voor de gemeente geen bijzondere bezwarende verplichtingen meebrengt.

Artikel 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

Register

Tabel behorend bij delegatiebesluit van 13 maart 2001

Hoofdstuk 2 Middelen

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke basis

Delegatiebevoegdheid

Randvoorwaarden

2.1

Het beschikbaar stellen van kredieten voor het bouw- c.q. woonrijpmaken in bestemmingsplannen

Artikel 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Indien de aanbesteding binnen de exploitatieopzet blijft;

-B&W-besluitenijst

2.2

Aangaan van rekening-courantovereenkomsten, van vaste geldleningen en het sluiten van kas- en callgeldleningen, alsmede het uitzetten van overtollige liquide middelen

Artikel 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Het bepalen van maxima in rekening-courant, alsmede het sluiten van kasgeldleningen wordt geregeld in een Verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet;

-Register

2.3

De goedkeuring van de begroting, begrotingswijziging en jaarrekeningen van reeds bestaande gemeenschappelijke regelingen of stichtingen waaraan de gemeente deelneemt, voorzover geen gemeentelijke begrotingswijziging hiervoor nodig is.

Artikel 155 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

B&W-besluitenlijst

2.4

Het garanderen van rente en aflossing van omgezette, bestaande hypotheken waarvoor de gemeente zich in het verleden garant heeft gesteld.

Artikel 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

B&W-besluitenlijst

2.5

Het aangaan van overeenkomsten tot borgstelling van geldleningen met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw t.b.v. toegelaten instellingen.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

De randvoorwaarden van het besluit d.d. 4 februari 1997 dienen in acht te worden genomen.

2.6

Vaststellen en wijzigen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

CAR-UWO

Artikel 156 Gemeentewet

Zoals vastgesteld als resultaat van het arbeidsvoorwaardenoverleg voor overheidspersoneel.

2.7

Het beschikbaar stellen van kredieten t.b.v. rioleringsprojecten voortvloeiend uit het Gemeentelijk Rioleringsplan Heusden.

Artikel 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Voorzover de projectkosten binnen het kostendekkingsplan van het G.R.P. vallen.

-B&W-besluitenlijst

Tabel behorend bij delegatiebesluit van 13 maart 2001

Hoofdstuk 3 Verkeer en vervoer

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke basis

Delegatiebevoegdheid

Randvoorwaarden

3.1

Het nemen van verkeersbesluiten (d.i. het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en het nemen van verkeersmaatregelen) in het kader van de Wegenverkeerswet, voorzover zij betreffen het verkeer op wegen, die niet bij het Rijk, provincie of waterschap in beheer zijn.

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994

Artikel 16 jo., Artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994

 

3.2

De bevoegdheid tot het nemen van een besluit op een aanvraag om ontheffing (van een verkeersbesluit) zoals bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990.

Artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)

Artikel 149, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994

 

3.3

Het beslissen op aanvragen om verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart.

Artikel 49 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

Artikel 156 Gemeentewet

 

3.4

Het tijdelijk plaatsen of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen als bedoeld in artikel 15, tweede lid WVW 1994.

Artikel 12 BABW en 15, tweede lid Wegenverkeerswet 1994

Artikel 16 Wegenverkeerswet 1994

 

3.5

Het vaststellen van de grens van de bebouwde kom.

Artikel 20a Wegenverkeerswet 1994

Artikel 156 Gemeentewet

 

[nr. 3.3 is gewijzigd conform raadsbesluit d.d. 30-10-2001 met documentnummer B200118773, in die zin dat voor ‘invalidenparkeerkaart’ gelezen moet worden ‘gehandicaptenparkeerkaart’]

Tabel behorend bij delegatiebesluit van 13 maart 2001

Hoofdstuk 4 Grondzaken/gemeentelijke eigendommen

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke basis

Delegatiebevoegdheid

Randvoorwaarden

4.1

Het ruilen en kopen van onroerende zaken (grond en opstallen) t.b.v. bestemmingsplannen c.q. voorbereidingsbesluiten.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-De aankopen geschieden op basis van een door een deskundige uit te brengen taxatierapport.

-Register

4.2

Het vervreemden van gronden in bestemmingsplannen t.b.v. de woningbouw, alsmede het vervreemden van reststroken (incl. openbaar groen).

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Conform het vastgestelde beleid.

-Register

4.3

Het vestigen, wijzigen en doorhalen van zakelijke rechten op gemeente-eigendommen.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

Register

4.4

Het huren, verhuren of het op andere wijze in gebruik geven en nemen, inclusief wijziging en beëindiging, van grond, inclusief landbouwgronden.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet en Pachtwet

Artikel 156 Gemeentewet

-De terzake door de gemeenteraad vastgestelde richtlijnen en/of voorwaarden dienen in acht te worden genomen.

-Register

4.5

Het huren, verhuren of het op andere wijze in gebruik geven en nemen, inclusief wijziging en beëindiging, van woningen en andere opstallen, behoudens rijks- en gemeentelijke monumenten.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-De terzake door de gemeenteraad vastgestelde richtlijnen en/of voorwaarden dienen in acht te worden genomen.

-Register

4.6

Het (incidenteel) in gebruik geven van sport- en sociaal-culturele accommodaties.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Conform het accommodatie-verhuurprogramma

-B&W-besluitenlijst

4.7

Verhuur van het volledig genot van de jacht dan wel het verlenen van toestemming tot beperkte uitoefening daarvan op gemeente-eigendommen.

Artikel 6 Jachtwet

Artikel 156 Gemeentewet

-B&W-besluitenlijst

4.8

Het behandelen van aanvragen om visvergunningen.

Artikel 21 Visserijwet 1963

Artikel 156 Gemeentewet

-B&W-besluitenlijst

4.9

Het vestigen van zakelijke rechten op eigendommen van derden ten behoeve van het hebben, onderhouden, verbeteren en vernieuwen van openbare (nuts-) voorzieningen met toebehoren.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Middels algemene voorwaarden bij verkoopcontracten zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

4.10

(Het bepalen van de wijze van) aanbesteding voor het plaatsen van opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Conform het aanbestedingsbeleid

-Register

4.11

Het vervreemden van bedrijfsterreinen, voorzover het bestaande locaties betreft.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Verkoop van grond geschiedt conform door de gemeenteraad vastgestelde grondprijzen.

-Register

4.12

De afhandeling van planschadeverzoeken.

Artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Artikel 156 Gemeentewet

-Conform Verordening

-Register

4.13

Het verlenen van medewerking aan het vestigen van zakelijke rechten (m.n. hypotheek) op opstallen van derden, die zich bevinden op gemeentegrond en waarvoor een recht van opstal gevestigd is.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Middels voorwaarden verbonden aan akte van opstal

4.14

Het aan- en verkopen van pachtgronden binnen het project voor vrijwillige kavelruil.

Artikel 147, lid 2 jo. 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

Gesloten overeenkomsten maandelijks ter kennisneming voorleggen aan Commissie MOW.

4.15

De toekomstige toekenning van bijdragen uit de Reserve herstel kerkgebouwen voormalige gemeente Heusden en de beschikbaarstelling van de daarvoor benodigde kredieten.

 

 

Hierbij worden de voorwaarden die zijn gesteld bij de schenking waaruit de reserve is gevormd in acht genomen.

[nr. 4.15 is toegevoegd conform raadsbesluit d.d. 10-02-2004 met documentnummer B200316524]

Tabel behorend bij delegatiebesluit van 13 maart 2001

Hoofdstuk 5 Burgerzaken

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke basis

Delegatiebevoegdheid

Randvoorwaarden

5.1

Toekenning van voorzieningen in de huisvesting voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs ingevolge artikel 2, onder a, sub 6 en 7 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs en 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 156 Gemeentewet

-Conform het bekostigingsbesluit

-B&W-besluitenlijst

5.2

Het beschikbaar stellen van kredieten voor uitgaven voor alle andere voorzieningen voor het openbaar onderwijs.

Artikel 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

-Conform het bekostigingsbesluit

-B&W-besluitenlijst

5.3

Uitvoering Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2 Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens jo. Artikel 108 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

 

5.4

Het aanwijzen van trouwlocaties

Artikel 108, juncto artikel 147 lid 2 Gemeentewet

Artikel 156 Gemeentewet

 

Tabel behorend bij delegatiebesluit van 13 maart 2001

Hoofdstuk 6 Ruimtelijke Ordening

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke basis

Delegatiebevoegdheid

Randvoorwaarden

6.1

a) Het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedeeltelijk, in die zin dat het college beslist of de procedure tot voorbereiding van het besluit over de vrijstelling al dan niet wordt opgestart (artikel 19a, vierde lid WRO), de raad de bevoegdheid behoudt om te beslissen over het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar (artikel 19a, vijfde lid WRO) en het college beslist over het verlenen van vrijstelling (artikel 19a, elfde lid WRO)

b) in afwijking van artikel 6.1 lid a besluit de raad over het al dan niet opstarten van de procedure tot voorbereiding van het besluit over de vrijstelling, wanneer het college afwijzend staat tegenover het opstarten van de procedure; in het geval dat de raad besluit de procedure op te starten, beslist de raad vervolgens zonder tussenkomst van de commissie Ruimtelijke Zaken over het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar c) in afwijking van artikel 6.1 lid a besluit de raad zonder tussenkomst van de commissie Ruimtelijke Zaken over het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar in de gevallen dat geen zienswijzen zijn ingediend.

Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

-Het verzoek moet passen binnen een door de raad vastgesteld(e) structuurplan of structuurschets

-Het verzoek moet passen binnen het door de raad vastgestelde gemeentelijke volkshuisvestingsplan en het woningbouwprogramma dat ter kennisname van de commissie is gebracht

-Het verzoek moet passen binnen het (voor)ontwerpbestemmingsplan dat ter kennisname van de commissie is gebracht (voor zover beschikbaar)

-Het verzoek moet passen binnen door de raad vastgestelde relevante beleidsnotities

-Er mogen geen milieuhygiënische belemmeringen zijn

-Het verzoek moet ontvankelijk zijn. Dit betekent dat het bijbehorende formulier compleet moet worden ingediend waarbij ondermeer het verzoek voorzien moet zijn van een omschrijving van het project en een goede ruimtelijke onderbouwing.

-Het verzoek wordt getoetst aan de gemeentelijke integrale beleidsterreinen (waaronder bijvoorbeeld natuur, landschap, water, cultuurhistorie, stedenbouwkundige kwaliteiten, verkeer en vervoer, wonen, werken, voorzieningen, recreatie en toerisme, landbouw, milieu en leefbaarheid).

6.2

Verkoop van grond op Bedrijvenpark Het Hoog onder de gebruikelijke voorwaarden.

Artikel 8 van de Woningwet

Artikel 8 van de Woningwet

 

[nr. 6.2 is toegevoegd conform raadsbesluit d.d. 30-10-2001 met documentnummer B200118584]