Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciering en belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 en 255a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-200721-02-2013nieuwe regeling

18-12-2007

Heusdense Courant 27-12-2007

V200701003

Tekst van de regeling

Intitulé

Artikel0Dit artikel moet nog worden gesplitst

BESLUIT

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 december 2007;

gezien het voorstel van het college van 16 oktober 2007, doc.nr. V200701003;

gelet op artikel 255 en 255a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij de invordering van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008:

Artikel 1
 • 1.

  Kwijtschelding kan uitsluitend worden aangevraagd door natuurlijke personen voor aan hem of haar opgelegde aanslagen c.q. kennisgeving gemeentelijke belastingen. De aanvrage om kwijtschelding moet worden ingediend op een door de gemeente Heusden beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Per belastingjaar hoeft slechts één aanvraagformulier om kwijtschelding te worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvrage om kwijtschelding moet worden ingediend vóór 31 december van het belastingjaar, of indien een belastingaanslag na afloop van het belastingjaar wordt opgelegd binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag c.q. kennisgeving.

Artikel 2
 • 1.

  Bij de invordering van hondenbelasting wordt kwijtschelding verleend tot maximaal 75% van de verschuldigde belasting voor een eerste hond.

 • 2.

  Bij de invordering van rioolrecht wordt kwijtschelding verleend tot maximaal 75% van het verschuldigde belastingbedrag.

 • 3.

  Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend:

  • a.

   Bij inzameling door middel van mini-containers: tot maximaal 75% van het verschuldigde belastingbedrag dat is gebaseerd op het vaste bedrag voor een één- of meerpersoonshuishouden, vermeerderd met de verschuldigde belasting voor het gemiddelde aantal ledigingen van de afvalcontainers, waarop de tarieven gebaseerd zijn;

  • b.

   Bij inzameling door middel van bovengrondse verzamelcontainers: tot maximaal 75% van het verschuldigde belastingbedrag;

  • c.

   Bij inzameling door middel van ondergrondse verzamelcontainers: tot maximaal 75% van het verschuldigde belastingbedrag dat is gebaseerd op het vaste bedrag voor een één- of meerpersoonshuishouden, vermeerderd met de verschuldigde belasting voor maximaal 60 inworpen.

Artikel 3

Bij de invordering van gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor de reeds in rekening gebrachte kosten van aanmaning en dwangbevel.

Artikel 4
 • 1.

  Bij de invordering van de belastingen genoemd onder artikel 2 van deze regeling wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

 • 2.

  Als peildatum voor de berekening van de kosten van bestaan geldt het moment van indiening van de aanvrage om kwijtschelding.

 • 3.

  Bij de aanvrage moeten de inkomensgegevens worden overgelegd. Bij twijfel aan de juistheid van de overgelegde inkomensgegevens kan door de invorderingsambtenaar informatie worden ingewonnen bij de werkgever c.q. de uitkeringsinstantie van de aanvrager.

 • 4.

  Bij de beoordeling van de kwijtscheldingsaanvrage vastgestelde betalingscapaciteit wordt aangewend naar volgorde van opleggen van aanslagen c.q. kennisgevingen van gemeentelijke belastingen en heffingen.

 • 5.

  De betalingscapaciteit wordt aangewend tot maximaal 80% van het vastgestelde bedrag.

Artikel 5

Kwijtschelding wordt verleend door de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

Artikel 6
 • 1.

  Het besluit kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen van 12 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de verschuldigde belastingbedragen die voor die datum zijn opgelegd.

 • 2.

  De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008 treedt in werking vanaf de eerste dag na die van bekendmaking

 • 3.

  De regeling kwijtschelding gemeentelijke belasting 2008 wordt toegepast voor aanslagen gemeentelijke belastingen die na 1 januari 2008 worden opgelegd.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008”.

de griffier,

de voorzitter,

 

 

A.J. Emmen

drs. H.P.T.M. Willems