Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2013
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-201201-01-2014nieuwe regeling

14-11-2012

Gooi en Eembode, 29 november 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2013

RAADSVOORSTEL

raadsvergadering:

14 november 2012

onderwerp:

Verordening Afvalstoffenheffing 2013

bijlage:

ontwerpbesluit

datum:

 

gemeenteblad I nr.:

 

agenda nr.:

 

Aan de gemeenteraad,

Voor u ligt het voorstel tot herziening van de tarieven betreffende de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2013.

Het inzamelen van het afval wordt uitgevoerd door de gewestelijke afvalstoffendienst (GAD), die de kosten hiervoor in rekening brengt bij de deelnemende gemeenten. Via de afvalstoffenheffing dragen de inwoners van Hilversum bij in deze kosten. Voorgesteld wordt het tarief voor 2013 te corrigeren voor inflatie. Door deze aanpassing met 2% bedragen de tarieven voor 1-, 2- en meerpersoonshuis-houdens dan respectievelijk € 178,68, € 237,84 en € 296,40.

In onderstaande tabel staat het overzicht van baten en lasten voor de afvalstoffen voor 2013

 • lasten

   

   

   

   

   

   

  721.1

  Kosten Gewestelijke afvalstoffendienst (GAD)

  7.767.000

   

   

   

  721.1

  Overdekking i.v.m. BTW-compensatiefonds

  748.000

   

   

   

  614.4

  Kosten kwijtschelding

  500.000

   

   

   

  721.1

  Administratiekosten afdeling Belastingen

  40.000

   

  +/+

   

   

   

   

  9.055.000

   

  baten

   

   

   

   

   

   

  725.1

  Geraamde opbrengsten afvalstoffenheffing

  8.926.000

   

   

   

  980.4

  Onttrekking aan de egalisatiereserve Afvalstoffen

  129.000

   

  +/+

   

   

   

   

  9.055.000

  -/-

  Netto ten laste van de gemeente komende kosten

   

  0

   

  Dekkingspercentage:

   

  100%

   

Voorstel

Wij stellen u voor:

het bijgevoegde ontwerp van de Verordening Afvalstoffenheffing 2013 inclusief bijbehorende tarieven vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de secretaris de burgemeester

I.C. de Vries P.I. Broertjes

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

Besluit  

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2013

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 wet milieubeheer.

Artikel 2

Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening, wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3

Belastingplicht

De belasting wordt per perceel geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4
 • Maatstaf van heffing en belastingtarief

  • 1.

   De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel:

   bij gebruik daarvan door één persoon € 178,68

   bij gebruik daarvan door twee personen € 237,84

   bij gebruik daarvan door meer dan twee personen € 296,40

  • 2.

   In afwijking in zoverre van het eerste lid is het tarief indien het heffingstijdvak afwijkt vanhet kalenderjaar, gelijk aan de som van de evenredige delen van de voor de desbetreffende kalenderjaren geldende tarieven.

  • 3.

   Het aantal personen, dat gebruik maakt van een perceel, wordt beoordeeld naar de situatieop het tijdstip van ontstaan van de belastingplicht.

 • 4. Indien in de loop van het belastingjaar enige wijziging optreedt in de samenstelling van het in het vorige lid bedoelde aantal personen, wordt bij de berekening van de belasting hiermede geen rekening gehouden op de wijze als bedoeld in artikel 7.

Artikel 5

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Artikel 6

Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven

Artikel 7

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting per perceel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht voor enig perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting voor dat perceel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht voor enig perceel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 8

Termijn van betaling

 • 1.

  De aanslagen die worden opgelegd in het belastingjaar waarop zij betrekking hebben, moeten worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aan-slagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 50,-, doch minder is dan € 5.000,-, en zolang de verschuldigde be-dragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belas-tingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbil-jet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Machtigingen voor een automatische incasso moeten uiterlijk drie weken na dagtekening van de aanslag door de gemeente ontvangen zijn. Machtigingen na die datum zullen het jaar erop in werking treden.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande gestelde termijnen.

Artikel 9

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffingen de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening afvalstoffenheffing 2012", vastgesteld bij besluit van 9 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing 2013".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 14 november 2012,

De griffier, De voorzitter,

K.E. Driehuijs P.I. Broertjes