Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Verordening op de heffing en de invordering van de Marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de Marktgelden 2016
CiteertitelVerordening Marktgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

11-11-2015

Oficiele bekendmakingen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de Marktgelden 2016

Voorstel

Wij stellen u voor:

het bijgevoegde ontwerp van de Verordening Marktgelden 2016 inclusief bijbehoorde tarieven vast te stellen.

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de secretaris

I.C. de Vries

 

de burgemeester

P.I. Broertjes

 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van de Marktgelden 2016

 

Artikel 1

Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

Kwartaal: een kalenderkwartaal;

Maand: een kalendermaand;

Week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

Dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur;

Seizoen: een periode waarin een seizoensgebonden artikel wordt verkocht.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op de daarvoor aangewezen marktterreinen of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen en aangewezen tijd alsmede voor daarmee verband houdende handelingen, zoals reclame- en promotieactiviteiten.

Artikel 3

Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene, aan wie een standplaats op het marktterrein is toegewezen of, bij gebreke, degene die hem vervangt.

Artikel 4

Maatstaf van heffing

 • 1.

  Voor de toepassing van de tarieven worden gedeelten van een dag of een kwartaal voor een gehele dag, onderscheidenlijk een geheel kwartaal gerekend.

 • 2.

  Dagtarieven vinden toepassing ten aanzien van dag plaatsen en vaste plaatsen die voor een seizoen ter beschikking worden gesteld.

 • 3.

  Kwartaaltarieven vinden toepassing ten aanzien van vaste plaatsen die voor een kalenderjaar ter be-schikking worden gesteld.

Artikel 5

Belastingtarief

De rechten bedragen:

 • 1.

  Voor een dagplaats, per vierkante meter, per dag € 0,67

 • 2.

  Voor een vaste plaats per seizoen , per vierkante meter,

  • a.

   per dag op week- en zaterdagmarkt € 1,32

  • b.

   per dag op week- of zaterdagmarkt € 0,67

 • 3.

  Voor een vaste plaats per kwartaal, per vierkante meter,

  • a.

   per dag op week- en zaterdagmarkt € 17,34

  • b.

   per dag op week- of zaterdagmarkt € 8,68

 • 4.

  Voor een seizoenplaats per kwartaal, per vierkante meter,

  • a.

   per dag op week- en zaterdagmarkt € 17,34

  • b.

   per dag op week- of zaterdagmarkt € 8,68

 • 5.

  Aan ieder standplaatshouder(incl. meeloper) wordt reclame/promotiegeld in rekening gebracht. Het onder lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde marktgeld wordt verhoogd met € 0,03 per vierkante meter per dag voor reclame/ promotiedoeleinden.

Artikel 6

Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten welke per dag gelden worden geheven bij wege van gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De rechten welke per kwartaal gelden worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht voor een vaste standplaats in de loop van het kwartaal aanvangt, is voor het lopende kwartaal het tarief gelijk aan het tarief voor dagplaatsen, berekend over zoveel dagen als in het kwartaal nog de vaste standplaats kan worden ingenomen, met dien verstande dat niet meer wordt geheven dan het voor een kwartaal verschuldigde bedrag.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal eindigt, wordt voor het kwartaal ontheffing verleend over zoveel derde gedeelten van de over een kwartaal verschuldigde bedragen, als na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht in het kwartaal nog volle maanden overblijven.

Artikel 8

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten welke per dag geheven worden bij het innemen van de standplaats worden voldaan.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 zijn de rechten welke per kwartaal worden geheven invorderbaar, in één termijn, welke vervalt binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van voorgaande leden met betrekking tot de vaste standplaatsen, geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslag verschuldigde bedrag door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven. Dat de aanslag moet worden betaald in één termijn en vervalt binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande gestelde termijnen.

Artikel 9

Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt géén kwijtschelding verleend.

Artikel 10

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 11

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Marktgelden 2015", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum heb-ben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingangvan de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van marktgelden in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening Marktgelden 2016'.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 11 november 2015,

 

de griffier

P.M.H. van Ruitenbeek

 

de burgemeester,

P.I. Broertjes