Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Generatiepact 2016-2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeneratiepact 2016-2017
CiteertitelGeneratiepact
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016Onbekend

29-03-2016

Onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Generatiepact 2016-2017

 

 

Generatiepact

Algemeen

De sociale partners in het LOGA stimuleren het benutten van de mogelijkheden van het zogeheten generatiepact. Het generatiepact is een mogelijkheid voor gemeenten om de oudere medewerkers de gelegenheid te geven om minder te werken met gedeeltelijk behoud van het salaris om zo ruimte te maken voor jongere (< 35 jaar) medewerkers. Hiermee wordt ook de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker bevorderd.

Binnen de Gemeente Hilversum bestaat de behoefte om (delen van) de organisatie te verjongen en de duurzame inzetbaarheid van de senioren te vergroten. Het generatiepact kan hier aan bijdragen.

Uitgangspunten

 • -

  Medewerkers van de gemeente Hilversum krijgen als zij 57 jaar of ouder zijn de mogelijkheid om 80% van het aantal uren van hun dienstverband te gaan werken. Hierbij wordt 90% van hun salaris doorbetaald. De pensioenopbouw is 100%.

 • -

  Deeltijders kunnen in een aantal gevallen minder uren vrijgesteld worden. Dit komt omdat de fiscale ondergrens op 18 uur per week is gesteld.

 • -

  De regeling geldt voor medewerkers met een vaste aanstelling die in de periode 1 april 2016 tot 1 januari 2018 57 jaar zijn of worden.

 • -

  Medewerkers met een AOW gerechtigde leeftijd kunnen niet deelnemen aan deze regeling.

 • -

  De keuze voor deelname is eenmalig.

 • -

  De herbezetting is gericht op het laten instromen van jongeren. Tevens is afgesproken dat één her te bezetten arbeidsplaats zal worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet om zodoende een medewerker met een fysieke of sociale handicap werkgelegenheid te bieden.

 • -

  De herbezetting van de vrijvallende loonsom dient budget neutraal plaats te vinden. De wijze waarop herbezetting plaats vindt zal door de directie in overleg met de CRG worden bepaald.

 • -

  De looptijd is in eerste instantie tot en met 31 december 2017. In het derde kwartaal van 2017 wordt in het GO geëvalueerd of de regeling voldoet en bijdraagt aan de beoogde effecten. Daarna wordt besloten of de regeling wordt verlengd. Daartoe kan de regeling eventueel worden aangepast.

Artikel 1 Wie kan hier gebruik van maken

Lid 1

De medewerker van 57 jaar en ouder kan vanaf 1 april 2016 gebruik maken van deze regeling. Een daartoe strekkend verzoek wordt gehonoreerd tenzij zwaarwegende belangen van de dienst zich daartegen verzetten. Dan volgt er een gesprek waarin afspraken worden gemaakt wanneer het verzoek wel kan worden gehonoreerd.

Lid 2

De medewerker die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan geen gebruik maken van deze regeling. De regeling eindigt automatisch bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd en bij de beëindiging van de aanstelling.

Artikel 2 Eenmalige keuze

Een eenmaal toegekend verzoek bindt zowel de werkgever als de medewerker. Alleen wanneer beide partijen hiermee instemmen kan het besluit worden ingetrokken.

Artikel 3 Betrekkingsomvang en aanvraag

Lid 1

Het gebruik maken van de regeling houdt in dat de betrekkingsomvang van de medewerker per datum waarop het naar aanleiding van zijn verzoek genomen besluit ingaat, wordt teruggebracht tot 80% van de oorspronkelijke betrekkingsomvang.

Lid 2

De resterende betrekkingsomvang dient tenminste 18 uur per week te bedragen.

Lid 3

Het verzoek dient tenminste 3 maanden voor de ingangsdatum te worden ingediend. Het verzoek kan dus 3 maanden voor het bereiken van de leeftijd van 57 jaar worden ingediend. In overleg met de direct leidinggevende kan de termijn worden verkort.

Artikel 4 Salaris en salaristoelagen

Aan de medewerker die gebruik maakt van het generatiepact wordt 80% van het salaris en salaristoelagen betaald over de oorspronkelijke betrekkingsomvang. Daarnaast ontvangt de medewerker een toeslag ter grootte van 10% van het oorspronkelijke salaris en de salaristoelagen.

Artikel 5 Pensioenopbouw en premiebetaling

Lid 1

De pensioenpremie van de werknemer en van de werkgever wordt berekend over het oorspronkelijke salaris met toelagen (100% pensioenopbouw).

Lid 2

De pensioenpremies worden zowel door werkgever als door werknemer betaald in de normale verhouding zoals die door het ABP wordt vastgesteld.

Artikel 6 Werktijden

De feitelijke werktijden worden vastgesteld in overleg tussen de medewerker en diens leidinggevende.

Arikel 7 Vakantieverlof (Opbouw)

De opbouw van het vakantieverlof vindt plaat op basis van de gewijzigde betrekkingsomvang (80 % werken = 80 % opbouw vakantieverlof).

Artikel 8 Nevenwerkzaamheden

Medewerkers die deelnemen aan deze regeling mogen nevenwerkzaamheden verrichten. Artikel 15:1e ARH inzake nevenwerkzaamheden is echter onverkort van toepassing.

Artikel 9 Boventalligheid

Wanneer de medewerker die gebruik maakt van het generatiepact boventallig wordt, wordt er een herplaatsingstraject gestart voor de aangepaste betrekkingsomvang met behoud van de regeling.

Artikel 10 Werkingsduur en evaluatie

Lid 1

Deze regeling gaat in per 1 april 2016 en geldt tot 1 januari 2018.

Lid 2

Deze regeling wordt in het derde kwartaal van 2017 geëvalueerd.

Lid 3

Afhankelijk van deze evaluatie en bezien de alsdan geldende wettelijke regels zal een besluit worden genomen over een eventuele voortzetting van de regeling.

Lid 4

Voor medewerkers die op 31 december 2017 al deelnemen aan de regeling blijft deze van kracht tot de AOW gerechtigde leeftijd en voor zolang het dienstverband bij de gemeente Hilversum voortduurt.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen (Hardheidsclausule)

In gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het college een bijzondere regeling treffen.