Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Verordening op de cultuur- en aanmoedigingsprijs van de gemeente Hilversum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de cultuur- en aanmoedigingsprijs van de gemeente Hilversum
CiteertitelVerordening op de cultuur- en aanmoedingsprijs van de gemeente Hilversum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-1988Nieuwe regeling

13-04-1988

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de cultuur- en aanmoedigingsprijs van de gemeente Hilversum

De Raad der gemeente Hilversum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 1988, nr. 137;

gelet op de vigerende bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende

Verordening op de cultuur- en aanmoedigingsprijs van de gemeente Hilversum.

Artikel 1

Er wordt ingesteld:

1. een tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Hilversum , bestaande uit een bedrag van f 5.000,- en een oorkonde, waarin de reden van de toekenning is vermeld;

2. een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs, bestaande uit een bedrag van f 5.000,- en een oorkonde, waarin de reden van de toekenning is vermeld.

Artikel 2

De tweejaarlijkse prijzen worden tegelijkertijd uitgereikt op een door burgemeester en wethouders te bepalen datum.

Artikel 3
 • 1.

  De cultuurprijs wordt toegekend aan een persoon of groep van persoen c.q. een vereniging of wel een stichting, die één der in artikel 4 genoemde facetten van de cultuur op verdienstelijke wijze beoefent of bevordert.

 • 2.

  Postume toekenning van de cultuurprijs kan slechts plaats hebben binnen 2 jaar na het overlijden.

 • 3.

  De aanmoedigingsprijs wordt toegekend aan een beoefenaar van één der in artikel 4 genoemde facetten van de cultuur, wiens verrichtingen een belofte inhouden voor de toekomst.

 • 4.

  De in het eerste en derde lid bedoelde beoefening of bevordering van enig facet van de cultuur dient een duidelijke betekenis te hebben voor het Gooi. De kandidaat behoeft niet woonachtifg te zijn in het Gooi.

 • 5.

  Aan een zelfde persoon of groep van personen kan niet tweemaal een zelfde prijs voor hetzelfde facet van de cultuur worden toegekend.

Artikel 4

De prijzen worden beschikbaar gesteld voor één van de volgende facetten van de cultuur, waarbij geen volgorde van toepassing is:

1. beelden kunst;

2. gebonden kunst;

3. podiumkunst;

4. muziek en zang;

5. audiovisuele prdukties;

6. literatuur;

7. bouwkunst;

8. fotografie en film;

9. geschiedbeoefening;

10. archeologie.

Artikel 5

De toekenning van de prijzen geschiedt door burgemeetser en wethouders, op advies van een jury, waarvan de leden door burgemeester en wethouders worden benoemd en ontslagen.

Artikel 6
 • 1.

  De jury bestaat uit 5 leden. De leden dienen deskundig te zijn op één of meer sectoren van het culturele veld.

 • 2.

  Een subcommissie van 3 leden uit de raadscommissie voor cultuur en sociaal-cultureel werk belast zich met een aanbeveling aan burgemeester en wethouders voor de samenstelling van de jury.

 • 3.

  De kandidaatstelling van de jury vindt plaats door een open sollicitatieprocedure, waarbij de in lid 8 genoemde secretaris van de jury behulpzaam is.

Artikel 7
 • 1.

  De leden worden telkens voor een periode van vier jaren benoemd. In verband met het derde lid van dit artikel wordt voor de eerste maal de helft van het aantal leden voor een periode van twee jaren en de andere helft voor een periode van vier jaren benoemd.

 • 2.

  Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen en dienen dit schriftelijk in bij burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Van de leden treedt telkens na afloop van een periode van twee jaren de helft van het aantal leden af, zulks volgens een op te maken rooster.

 • 4.

  Degene, die aftreedt of ontslag neemt, blijft zijn werkzaamheden in de commissie verrichten totdat zijn opvolger de benoeming heeft aanvaard.

 • 5.

  Tussentijds benoemde leden treden af op het tijdstip, dat voor het aftreden van hun voorgangers is bepaald.

Artikel 8
 • 1.

  De jury benoemt uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen aan de directeur van de gemeentelijke dienst voor cultuur of een door hem aan te wijzen medewerker het secretariaat van de jury op.

Artikel 9
 • 1.

  De jury mag slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de leden aanwezig is.

 • 2.

  De jury is bevoegd zich bij haar beraadslagingen door specifiek deskundigen te doen bijstaan.

 • 3.

  De vergaderingen van de jury zijn niet openbaar.

Artikel 10

Zij die zichzelf, een ander dan wel een stichting, vereniging, groep e.d. kandidaat willen stellen voor één van de prijzen, kunnen dit binnen een termijn van drie weken na openbaarmaking van de mogelijkheid tot kandidaatstelling schriftelijk opgeven aan de secretaris van de jury, zoveel mogelijk met vermelding van het werkstuk of de verrichtingen, hetwelk c.q. welke zij als grondslag voor een eventuele bekroning beoordeeld wensen te zien. De secretaris van de jury draagt zorg voor een goede en tijdige bekendmaking van deze mogelijkheid tot kandidaatstelling. Bij het uitbrengen van haar advies is de jury niet aan de aldus onder haar aandacht gebrachte kandidaten gebonden.

Artikel 11

De door de jury aan burgemeester en wethouders uit te brengen adviezen moeten steunen op de mening van de meerderheid van haar leden.

Artikel 12
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na vaststelling.

 • 2.

  De verordening op de cultuurprijs en aanmoedigingsprijs der gemeente Hilversum, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 oktober 1978, is vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 april 1988,

de secretaris,

F.J. Derks

de voorzitter,

A.H. van Halteren, l.b.