Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2019
CiteertitelVerordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ter vervanging van: Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2019vervanging regeling

26-06-2019

gmb-2019-186714

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2019

 

 

De raad van de gemeente Hilversum,

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

Op te nemen in het gemeentelijk rekeningschema een balanspost bestemmingsreserve aan te duiden als ‘Mobiliteitsfonds’ en vast te stellen de daarop betrekking hebbende Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2019, luidende als volgt:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

• Mobiliteitsfonds: een gemeentelijke bestemmingsreserve waarvan de besteding wordt aangewend om het openbare parkeren in brede zin te accommoderen en verbeteren.

• Mobiliteit: het geheel van verplaatsingen van personen en voertuigen, evenals het parkeren van voertuigen.

 

Artikel 2. Mobiliteitsfonds

1. Door de gemeente Hilversum wordt een rekening geadministreerd onder de naam “Mobiliteitsfonds”.

2. Het “Mobiliteitsfonds” heeft tot doel het parkeren in brede zin te accommoderen en de bereikbaarheid van de gemeente Hilversum te vergroten. Indien in plannen niet voldaan kan worden aan de door de gemeente opgelegde parkeereis, kunnen Burgemeester en wethouders onder voorwaarden ontheffing van de parkeereis verlenen. Als aan deze ontheffing een financiële verplichting is verbonden vloeien de gelden in het mobiliteitsfonds. Het saldo wordt aangewend voor het verbeteren van de openbare parkeersituatie wat mede kan bestaan uit flankerende mobiliteitsmaatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie in Hilversum.

 

Artikel 3 Beheer van het mobiliteitsfonds

1. Het college is belast met het beheer, doet onttrekkingen en vermeerderingen aan het mobiliteitsfonds, waarbij voor onttrekkingen een maximumbedrag van EUR 100.000 geldt per onttrekking. Daarboven dient het college instemming te verkrijgen van de Raad.

2. Het college legt jaarlijks via de reguliere P&C-cyclus verantwoording af over de voeding van en de voorgestelde en gerealiseerde bestedingen uit het mobiliteitsfonds.

 

Artikel 4 Inkomsten van het mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

1. Ontvangen financiële bijdragen op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven uit de Parkeernota 2017. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Artikel 5 Besteding van de gelden

Aan het mobiliteitsfonds zijn de volgende bestedingscriteria gekoppeld:

- Gelden worden alleen ingezet ten behoeve van buurten waar de parkeerdruk op één of meerdere

momenten hoger is dan 80%.

- De inzet en besteding van gelden moet een aantoonbare verbetering van de parkeersituatie tot gevolg

hebben op in ieder geval die momenten dat de parkeerdruk hoog is.

- Bij iedere inzet van gelden wordt door het college gemotiveerd waarom een onttrekking uit het mobiliteitsfonds gerechtvaardigd is.

- Gelden kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan:

• de aanleg van fysieke openbare parkeervoorzieningen;

• het financieren van de extra kosten voor ruimere openingstijden van openbare parkeervoorzieningen;

• het financieren van de kosten om een private parkeervoorziening bij bijvoorbeeld een kantoor geschikt te maken voor openstelling buiten de kantooruren als openbare parkeervoorziening;

• het beter benutten van de openbare parkeervoorzieningen door verbetering van het parkeerverwijssysteem;

• het verbeteren van de openbaarvervoer- en fietsverbindingen.

- Gelden kunnen worden ingezet ten behoeve van de dekking van kapitaallasten van investeringen op het moment dat aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.

- Gelden kunnen in ieder geval niet ingezet worden:

• ten behoeve van een negatieve grondexploitatie;

• om een private parkeervoorziening te financieren.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Artikel 7 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad,

 

Hilversum, 26 juni 2019

 

de griffier, de burgemeester,

 

P.M.H. van Ruitenbeek P.I. Broertjes