Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Besluit uitbreiding betaald parkeren april 2020. Hilversum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit uitbreiding betaald parkeren april 2020. Hilversum
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit Parkeren 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2020regeling Aanwijzingsbesluit Parkeren 2020

12-11-2019

gmb-2019-300972

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit uitbreiding betaald parkeren april 2020. Hilversum

 

 

B&W besluit

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Gelezen hebbende het voorstel

 

Besluiten:

 

I

 

Op basis van artikel 2 Parkeerverordening Hilversum 2018 en artikel 8 Verordening Parkeerbelasting 2019 de volgende (delen van) straten in de Boomberg:

- Van Lenneplaan; gehele straat

- Burgemeester Schooklaan; gehele straat

- Albertus Perkstraat tussen Boomberglaan en Zonnelaan

- Burgemeester Gülcherlaan; gehele straat

- Zonnelaan; vanaf de Van Lenneplaan tot Boombergpark

- Bergweg; gehele straat

- Paulus van Loolaan; gehele straat

- Lambertus Hortensiuslaan; gehele straat

- Van Yssumlaan; gehele straat

- De Rijklaan; gehele straat

- Vaartweg; tussen Boomberglaan en Paulus van Loolaan

aan te wijzen als proefgebied voor betaald parkeren met medegebruik door vergunninghouders categorie gebied buitenschil AKN, voor een periode van twee jaar, met als startdatum 1 April 2020.

 

II. Op basis van artikel 2 Parkeerverordening Hilversum 2018 en artikel 8 Verordening Parkeerbelasting 2019 de volgende (delen van) straten in de Vogelbuurt:

- Kievitstraat; tussen Vinkenstraat en Nachtegaalstraat

aan te wijzen als proefgebied voor betaald parkeren met medegebruik door vergunninghouders categorie gebied buitenschil Oost met als startdatum 1 April 2020 voor de periode dat de proef betaald parkeren Buitenschil Oost, gestart op 1 juni 2019, nog duurt.

 

III. Het in de bijlage bijgevoegde Aanwijzingsbesluit parkeren 2020 vast te stellen.

 

IV. Het bedrag voor de uitbreiding van parkeerapparatuur van €100.000, zoals opgenomen in het investeringsprogramma van 2019, vrij te geven.

 

V. De in de bijlage bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen naar de Raad.

 

 

Hilversum, 5 februari 2019

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

D. Emmer P.I. Broertjes

 

U kunt bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maken.

 

Dit kan digitaal op www.hilversum.nl (zoek op “Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”).

Per post kan ook met een brief aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 9900, 1201 GM Hilversum).

 

Dit zet u in ieder geval in uw bezwaar:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum van uw bezwaarschrift;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en kenmerknummer);

- de reden van uw bezwaar; en

- uw handtekening.

 

Wij wijzen er op dat tegen het aanwijzingsbesluit enkel bezwaar kan worden gemaakt voor zover dit betreft het invoeren van een vergunningstelsel. Geen bezwaar kan worden gemaakt tegen het invoeren van betaald parkeren in de door het college aangewezen gebieden, omdat dit een ingevolge de belastingwet genomen besluit is.

 

U kunt een “voorlopige voorziening” vragen

Het instellen van een bezwaarprocedure heeft geen schorsende werking. Als u de werking van het besluit wilt voorkomen, dan kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij:

 

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling Bestuursrecht, Voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA UTRECHT

 

U betaalt hiervoor kosten (griffierecht). Voor de actuele bedragen bel (088) 361 61 61 of kijk op www.rechtspraak.nl.