Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Verordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Hilversum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Hilversum
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageerordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-201013-01-2010regeling

12-01-2010

gmb-2020-238103

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Hilversum

 

 

 

RAADSBESLUIT

 

 

De raad van de gemeente Hilversum,

 

Gelezen het voorstel van de van het Presidium d.d. 7 december 2010;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Hilversum´ ‘Verordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Hilversum´

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

1. de werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

2. tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

3. de werkgeverscommissie mandateert de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier.

 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

1. de werkgeverscommissie bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad;

2. de leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

3. het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

b. indien het lidmaatschap van de raad eindigt;

c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

4. de voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en optreden als informant / adviseur.

5. De werkgeverscommissie stelt de fractievoorzitters in de gelegenheid eventuele opvattingen met betrekking tot het functioneren van de griffie(r) kenbaar te maken;

 

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

b. het leiden van de vergaderingen;

c. het doen naleven van deze verordening;

d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

Het hoofd P&O van de gemeente Hilversum of een door hem aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat. Hiertoe wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

 

Artikel 5 Besluitvorming

1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebben de leden aanwezig is;

 

Artikel 6 Verslaglegging

Het secretariaat draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid bestuur in beslotenheid gehouden.

2. De agenda, de stukken en de vastgestelde besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Hilversum’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 januari 2010,

de griffier, de voorzitter,

 

 

 

K.E. Driehuijs E.C. Bakker